แนวทางวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนมีหลายประการ ทั้งเป็นปัญหาทางตรงและทางอ้อม ดังเช่น

 

1. การเพิ่มอัตราการเกิดของประชากร เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีอัตราการเกิดของประชากรสูง คือประมาณร้อยละ 1.3 จนทำให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 63 ล้านคน ทำให้หน่วยบริการด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนได้เพียงพอและทั่วถึง


2. สภาพแวดล้อม เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทำลายลง สภาพแวดล้อมบางอย่างจึงเสียไป เช่นอากาศเสีย เสียงดัง มีขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลมาก เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็มีการแปรปรวนไป เช่นสภาพดินฟ้าอากาศ ฤดูกาล ภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น สภาพปัญหาเหล่านี้ย่อมทำให้เกิดการระบาดของโรคหรืออุบัติภัยขึ้นได้

 

3. สุขนิสัยของประชาชน ปัญหาสุขภาพทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมมักเกิดจากสุขนิสัยและสุขปฏิบัติที่ไม่ดีของประชาชน อาจเป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมด้านสุขภาพ ทัศนคติต่อการป้องกันและรักษาโรคที่ไม่ถูกต้อง มีความเชื่อผิดๆในเรื่องสุขภาพ ด้วยเหตุเหล่านี้จึงทำให้ประชาชนไม่ค่อยเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนไม่ให้ความร่วมมือที่ดีแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงส่งผลให้เจ็บป่วยได้ง่าย


4. ปัญหาความยากจนของประชาชน ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้ามากจนเกินไปคนยากจนก็จะไม่สามารถไปใช้บริการได้ จึงต้องรักษากันไปตามยถากรรม


5. รัฐบาลขาดแคลนงบประมาณ ประเทศไทยมีงบประมาณด้านสาธารณสุขไม่มากนัก ประมาณร้อยละ 4 - 5 ของงบประมาณแผ่นดิน จึงทำให้ขาดแคลนยา เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนไม่สามารถสร้างสถานพยาบาลต่าง ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนได้


6. ขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเฉพาะในชนบท พบว่าปัจจุบันมีอัตราส่วนของแพทย์ต่อประชากรประมาณ 1 ต่อ 3,000 คน ทันตแพทย์ 1 ต่อ 15,000 คน เภสัชกร 1 ต่อ 10,000 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 ต่อ 900 คน พยาบาลเทคนิค 1 ต่อ 2,000 คน ซึ่งถือว่ายังไม่เพียงพอ


7. การกระจายของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่ทั่วถึง บุคลากรทางการแพทย์มักจะอยู่ตามโรงพยาบาลในตัวเมืองมาก แต่อยู่ในชนบทน้อย จึงทำให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลขาดแคลนการบริการด้านสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์ ถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอยู่ตามสถานีอนามัย แต่ก็ให้การบริการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้น

      

 

สร้างโดย: 
moeagame

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์