การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

     

                    ตอนที่ 1 
                    คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอนเดียว

                     ข้อ 1.วัตถุประสงค์สำคัญของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลคือข้อใด
                             ก.เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต
                             ข.เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการกู้ยืมในอนาคต
                             ค.เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและเป้าหมายทางการเงิน
                             ง. เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินของตนเองกับบุคคลอื่น ๆ

                     ข้อ 2.ข้อใดให้คำจำกัดความของ “การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล” ถูกต้องที่สุด
                             ก.กระบวนการในการวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพของบุคคล
                             ข.กระบวนการในการจัดการกับแนวทางการดำเนินชีวิตของบุคคล
                             ค.กระบวนการในการจัดการกับหนี้สินให้มีประสิทธิภาพที่สุดของบุคคล
                             ง.กระบวนการในการจัดการกับเงินของบุคคล

                     ข้อ 3.กระบวนการวางแผนทางการเงิน เริ่มต้นจากขั้นตอนใด

                            ก.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน
                            ข.การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและเป้าหมายทางการเงิน
                            ค.เริ่มลงมือวางแผนทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเมื่อคิดจะทำ
                            ง.นำข้อมูลการจัดทำงบประมาณของคนอื่น ๆ มาศึกษา

                     ข้อ 4.การสำรวจสถานะทางการเงิน ทำได้โดยการเปรียบเทียบข้อมูลใด
                            ก.ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด
                            ข.ทรัพย์สินและภาระด้านการเงิน
                            ค.หนี้สินและความสามารถในการหารายได้
                            ง.ความสามารถในการหารายได้และรายจ่าย

                     ข้อ 5.ถ้ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิออกมาเป็นบวก ข้อใดถูกต้อง
                           ก.แสดงว่าสถานะทางการเงินของเราดีมาก
                           ข.แสดงว่าสถานะทางการเงินของเราในปัจจุบันและอนาคตดี
                           ค.แสดงว่าสถานะทางการเงินของเราในขณะนั้นค่อนข้างดี
                           ง.แสดงว่าสถานะทางการเงินของเราไม่ดี

                     ข้อ 6.ข้อมูลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
                          ก.รายได้
                          ข.รายจ่าย
                          ค.ช่วงอายุ
                          ง.เชื้อชาติ

                     ข้อ 7.การกำหนดเป้าหมายในข้อใด ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดี ตามหลัก SMART
                          ก.ต้องการมีเงินเยอะ ๆ
                          ข.อยากมีเงินจ่ายชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างอยู่ให้หมด
                          ค.อยากมีบ้านในอีก 10 ปีข้างหน้า จึงเริ่มเก็บออมเงินเดือนละ 6,000 บาท ทุกเดือน
                          ง.อยากซื้อรถหรู ๆ ราคาแพง ทั้งที่มีเงินเดือนเพียงเดือนละ 7,500 บาท

                     ข้อ 8.ข้อใดที่จะทำให้เราทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตัวเองได้เป็นอย่างดี
                          ก.การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
                          ข.การตรวจนับจำนวนเงินที่เหลือในแต่ละเดือน
                          ค.พิจารณารายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน
                          ง.รสนิยมในการซื้อสินค้าและบริการ

                     ข้อ 9.ช่วงอายุใดเป็นช่วงที่มีระดับความสามารถในการหารายได้สูงที่สุด
                          ก.ช่วงเริ่มต้นทำงาน
                          ข.ช่วงที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย
                          ค.ช่วงใช้จ่ายเงินหลังเกษียณ
                          ง.ช่วงที่มีรายได้สม่ำเสมอ

                     ข้อ 10.ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของชีวิตเรา
                          ก.ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
                          ข.เงินออม
                          ค.ภาระหนี้สิน
                          ง.ค่าประกันภัย

                  ตอนที่ 2
                  คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง สมเหตุสมผล
                 
                 1. จงบอกเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของท่าน พร้อมทั้งบอกแนวทางที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ
                     ตามเป้าหมายที่ต้องการ
                 2. "เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์" ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
                 3. ท่านคิดว่า สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านคืออะไร เพราะเหตุใด
  

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์