การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

 

                              การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) เป็นวิธีการ
                     ที่บุคคลนำมาใช้ในการบริหารจัดการกับเงินของตนเอง   โดยมีเป้าหมายหลัก ก็คือ เพื่อนำไปสู่
                     เป้าหมายในการดำเนินชีวิตตามที่ต้องการหรือที่กำหนดไว้

                               เงินเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างจำกัด ใช้แล้วหมดไป ในขณะที่การหาเงินหรือรายได้เพื่อให้
                     เพียงพอกับรายจ่ายหรือความต้องการของบุคคลแต่ละคนนั้น ไม่ใช้เรื่องง่าย ๆ เลย เพราะต้องแลก
                     มาด้วยความรู้ ความสามารถ การหมั่นฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ให้เกิดความชำนาญ ตลอดจน
                     การที่ต้องทุ่มแทกำลังกาย กำลังใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถที่มี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
                     บุคคลจะต้องให้ความสำคัญกับเงินรายได้ที่หามาได้ ด้วยการเริ่มต้นวางแผนเพื่อจัดการกับเงินที่มี
                     อยู่และเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับว่าจะต้องแบ่งสันปันส่วนเงินจำนวนนี้ ไปเพื่อการใดบ้าง และใน
                     สัดส่วนเท่าใด

                              หากเราต้องการมีชีวิต  อนาคตที่มั่นคง ปลอดภัย   และมีความสุขในบั่นปลายชีวิตอย่างที่
                     ต้องการ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่บุคคลสามารถนำ
                     มาใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต โดยไม่ต้องรอให้ประสบปัญหาทางการเงินขึ้น
                     มาเสียก่อนจึงจะเริ่มลงมือวางแผนทางการเงิน หรือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่มีฐานะทางการเงิน
                     ดีหรือคนร่ำรวยเท่านั้น เราทุกคนสามารถเริ่มต้นวางแผนทางการเงินได้ในทุกช่วงอายุ ไม่สำคัญว่า
                     จะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ ยิ่งรู้จักวางแผนทางการเงินตั้งแต่ในวัยเด็ก ก็ยิ่งดี เพราะจะทำให้รู้คุณค่าของ
                     เงิน และมีวินัยทางการเงิน รู้จักหา รู้จักออม และรู้จักใช้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาย่อมมีภูมิคุ้มกัน
                     ที่ดี ที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ความพอเพียงตามต้องการ...

                             วัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                                  1. ทำให้มีแนวทางหรือทิศทางในการจัดการกับเงินที่มีอยู่และที่คาดว่าจะได้รับ
                                  2. ทำให้สามารถจัดการกับรายรับ รายจ่ายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                  3. ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนิชีวิต และเป้าหมายทางการเงินตาม
                                      ที่ต้องการได้
                                  4. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคคลได้
                                  5. ช่วยปัญหาและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเงินของบุคคลได้ 

    

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์