การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                            
                           เริ่มต้น การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคคล ด้วยการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
                   ซึ่งจะประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับช่วงไหน หรือสำหรับระยะเวลาเท่าไร   ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะ
                   จัดทำงบเพื่อการวางแผนทางการเงินสำหรับงวดเวลาเท่าใด หากต้องการจัดทำงบประมาณสำหรับ
                  งวดระยะเวลา 1 เดือน ก็เริ่มต้นด้วยการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในช่วงเดือนที่จะทำการ
                  จัดทำ โดยให้นำรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากทุกแหล่ง ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน และโบนัส  รายได้จาก
                  การเป็นเจ้าของกิจการ  รายได้จากการมีทรัพย์สินให้เช่า หรือรายได้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น การนำเงิน
                  ไปลงทุนในหลักทรัพย์ จะได้รับรายได้ในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล หรือกำไรจากการขาย ฯลฯ
                   รายได้จากการประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาการทำงานประจำ

                          
                          ข้อแนะนำบางประการในการคำนวณรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
                          เพื่อให้การประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับครบถ้วน และถูกต้อง ในการคำนวณหาจำนวน
                 เงินรายได้มีหลักที่ควรนำมาพิจารณา ดังนี้
                                   1. การคำนวณรายได้ที่ได้รับ ให้คำนวณเฉพาะรายได้สุทธิที่คาดว่าจะได้รับจริง ๆ เท่านั้น
                 เนื่องจากเราอาจมีรายได้ที่ปรากฏตามบัญชีเงินเดือน สูงกว่ารายได้ที่จะได้รับจริง เพราะมีค่าใช้จ่ายบาง
                 รายการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังไม่มีการนำมาหักออกจากเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ภาษีเงินได้
                 เงินประกันสังคม เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน
                 ดังนั้น รายได้ที่นำมาคำนวณเพื่อจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลจึงต้องเป็นรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว
                 เท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นรายได้ที่แท้จริง
                                   2. หากจำนวนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับนั้น ไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นแนได้ แต่สามารถ
                 ประมาณการคร่าว ๆ ได้ ก็ให้ใช้ยอดต่ำสุดที่ประมาณการได้เป็นตัวเลขในการจัทำงบประมาณส่วนบุคคล
                                   3. ต้องทำการคำนวณจำนวนเงินรายได้ที่ได้รับใหม่ เมื่อถึงรอบระยะเวลาที่มีการปรับเงิน
                 เดือน หรือเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับมีการเปลี่ยนแปลง
                                  
                           ตัวอย่าง : การประมาณการรายได้

                                        รายได้:-
                                                 - เงินเดือน                       25,000.-   บาท
                                                 - รับค่าเช่าบ้าน                   5,000.-   บาท
                                                 - ค่าขนมทำส่งขาย               8,500.-   บาท
                                         
รวมรายได้                             38,500.-   บาท    


สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์