การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                           กระบวนการหรือวิธีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  มีขั้นตอนของการจัดทำง่าย ๆ
                   ไม่ยุ่งยาก ซึ่งเราทุกคนสามารถลงมือจัดทำได้ด้วยตนเอง หากเราต้องการเดินไปสู่เปป้าหมายชีวิต
                   อย่างมีทิศทาง  สามารถเริ่มต้นวางแผนทางการเงินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยการดำเนินการ
                   ตามขั้นตอนการวางแผน หลัก ๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้

                                     ขั้นตอนที่ 1 :กำหนดเป้าหมาย
                                     ขั้นตอนที่ 2 :ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
                                     ขั้นตอนที่ 3 :ลงมือจัดทำแผน
                                     ขั้นตอนที่ 4 :ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

                         ซึ่งลักษณะของแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดี ควรจะต้องเป็นแผนที่อ่านแล้วรู้ได้ว่าเป้าหมายคือ
                อะไร   ต้องการอะไร และการจัดทำแผนทางการเงินนั้นจะต้องคำนึงถึง ความเป็นไปได้หรือความสมเหตุ
                สมผลของสิ่งที่เป็นอยู่และแผนการในอนาคตจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาของการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
                เป้าหมายตามที่ต้องการไว้ให้ชัดเจน เพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้หรือขณะนี้ใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วหรือยัง   และ

                ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง  ก็คือ   แผนทางการเงินที่เราจัดทำไว้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย  หากเราไม่มี
                ความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงในการที่จะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  ดังนั้นในการจัดทำแผนทางการเงินไม่ว่าจะ
                เป็นการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน จัดสรรปันส่วนเงิน ควรจัดทำขึ้นมาจากการประมาณการโดยคำนึง
                ถึง สภาพความเป็นจริงที่เคยเป็นมาในอดีต และสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่  ตลอดจนการดูแนวโน้มในอนาคต
                ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตัวเราเองหรือครอบครัวเป็นสำคัญ    เพราะแผน
                ทางการเงินที่จัดทำขึ้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราจะนำมาใช้ควบคุม หรือกำหนดทิศทางการใช้จ่ายเงิน
                ของเราได้เป็นอย่างดี...

 
สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์