การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

 

                            การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของบุคคล คือ การวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่มีอยู่ใน
                     ปัจจุบัน โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าทรัพย์สิน และหนี้สิน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ด้วยการทำ
                     ตารางแจกแจงมูลค่าทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมด  ณ เวลาใด  เวลาหนึ่ง   โดยนำมูลค่า
                     ทรัพย์สินทั้งหมดที่เราครอบครองเป็นเจ้าของอยู่ ลบด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นที่มีอยู่  ผลลัพธ์ที่ได้
                     จะทำให้เราทราบในเบื้องต้นว่าเรามีสถานะทางการเงินในปัจจุบันในขณะนั้น

                             การวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินสุทธินี้ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เรารู้ถึงสถานะทางการเงิน
                     ที่แท้จริงของเรา ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง นั่นเอง เพราะหากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คำนวณได้นั้น มีค่า
                     เป็นบวก    แสดงว่าในขณะนั้นเรามีสถานะทางการเงินค่อนข้างดี      ในทางตรงกันข้ามหากมูลค่า
                     ทรัพย์สินสุทธิที่คำนวณได้มีค่าเป็นลบ ก็แสดงว่าสถานะทางการเงินของเราค่อนข้างไม่ดี มีภาระ
                     หนี้สินมาก เราต้องพยายามหาวิธีการลด หรือควบคุมหนี้สินไม่ให้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเราควรทำการ
                     วิเคราะห์สถานะทางการเงินของเราให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมีการเปลี่ยนแปลง
                     เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ตลอดเวลา

                            สมการที่ใช้ในการคำนวณหามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

                                                             สินทรัพย์สุทธิ์  = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม
                     
                             
                                        
 

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์