กลับชาติ

 

...


...

กลับชาติ

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอริยสัจธรรมทั้ง ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ต่อท้ายมหาเวสสันดรชาดกแล้ว พระองค์ได้ตรัสท้าวความหลังให้ภิกษุทั้งหลายฟังอีกครั้งหนึ่ง ผู้มีนามปรากฏในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกนั้น เมื่อกลับชาติมาในปัจจุบันนี้มีใครบ้าง ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นสามัญลักษณะแม้กระทั่งนามสมมุติ ชื่อเสียงนามโคตรก็เช่นกัน ย่อมเปลี่ยนแปลงไป แคว้นสีพี...ครั้นล่วงมาถึงยุคพุทธกาลก็เปลี่ยนเป็นสักกชนบท, นครเชตุดร ก็เปลี่ยนเป็นกรุงกบิลพัสดุ์, ราชวงศ์สีวีราช ก็เปลี่ยนเป็นศากยราช, ส่วนที่เหลือ ท่านแสดงได้ดังนี้

๑.     พระเจ้ากรุงสัญชัย กลับชาติมา คือ พระเจ้าสุทโทธนะ พุทธบิดา

๒.     พระนางผุสดี กลับชาติมา คือ พระนางสิริมหามายา พุทธมารดา

๓.     พระนางมัทรี กลับชาติมา คือ พระนางยโสธราพิมพา มารดาพระราหุล

๔.     พระชาลี กลับชาติมา คือ พระราหุล พุทธชิโนรส

๕.     พระกัณหา กลับชาติมา คือ นางอุบลวรรณาเถรี

๖.     พระอจุตฤๅษี กลับชาติมา คือ พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา

๗.     ท้าวสักกะ (พระอินทร์) กลับชาติมา คือ พระอนุรุทธเถระ

๘.     วิสสุกรรมเทพบุตร กลับชาติมา คือ พระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย

๙.     พรานเจตบุตร กลับชาติมา คือ พระฉันนะเถระ

๑๐.    พราหมณ์ชูชก กลับชาติมา คือ พระเทวทัตต์

๑๑.    นางอมิตตดา กลับชาติมา คือ นางจิญจมาณวิกา สาวิกาเดียรถีย์

๑๒.    เทวดาที่แปลงเป็นพระยาพยัคฆราช (เสือโคร่ง) กลับชาติมา คือ พระสัมพลีเถระ

๑๓.    เทวดาที่แปลงเป็นพระยาทีปิราช (เสือเหลือง) กลับชาติมา คือ พระจุลนาคเถระ

๑๔.    เทวดาผู้ชายที่มาดูแลกัณหาชาลี กลับชาติมา คือ พระมหากัจจายนะเถระ

๑๕.    เทวดาผู้หญิงที่มาดูแลกัณหาชาลี กลับชาติมา คือ นางวิสาขามหาอุบาสิกา

๑๖.    เทวดาที่แปลงเป็นพระยาไกรสรราช (ราชสีห์) กลับชาติมา คือ พระอุบาลีเถระ

๑๗.    ช้างปัจจัยนาค กลับชาติมา คือ พระมหากัสสปะเถระ

๑๘.    มารดาช้างปัจจัยนาค กลับชาติมา คือ นางกีสาโคตรมี

๑๙.    กษัตริย์มัททราช กลับชาติมา คือ พระยามหานามศากยราช

๒๐.    อำมาตย์ที่ทูลข่าวเนรเทศ กลับชาติมา คือ พระอานนท์เถระ

๒๑.    เสนาคุตตอำมาตย์ กลับชาติมา คือ อนาถบิณฑิกเศรษฐี

๒๒.    สหชาติโยธีทั้งหกหมื่น กลับชาติมา คือ พุทธบริษัททั้งหลายในปัจจุบันชาติ

๒๓.   พระเวสสันดร บรมโพธิสัตว์ กลับชาติมา คือ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

     

สร้างโดย: 
นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม /ครูรัตนาภรณ์ ทองอยู่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 108 คน กำลังออนไลน์