ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติคณะกายภาพบำบัด
ผศ.ปฐมรัตน์ ศักดิ์ศรี
ผู้ก่อตั้งภาควิชา

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเป็นสถานศึกษาลำดับที่ 3 ของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ดำเนินการในช่วงเริ่มต้นในลักษณะเป็นสาขาวิชากายภาพบำบัดซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทิดชัย ชีวะเกตุ หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัดในขณะนั้น ได้เสนอจัดตั้งสาขาวิชากายภาพบำบัดขึ้น คณาจารย์ภายในคณะ (อาจารย์และนักกายภาพบำบัด จากส่วนกลางและภูมิภาคอีก 7 ท่าน) ดำเนินการจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอขออนุมัติและหลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 พร้อมรับนักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นแรกเข้าศึกษาจำนวน 10 คน

การบริหารจัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ได้ดำเนินงานในลักษณะเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชากายภาพบำบัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมรัตน์ ศักดิ์ศรี เป็นหัวหน้าโครงการและมีคณาจารย์ในโครงการช่วงแรก 3 คน (อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี,อาจารย์จรรยา สงเคราะห์ และอาจารย์ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์) ร่วมดำเนินงาน พร้อมกับดำเนินการเสนอขอจัดตั้งเป็นภาควิชากายภาพบำบัดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยได้รับอนุมันติให้เป็นภาควิชากายภาพบำบัดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2532 และในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณประจำปีที่จัดสรรให้แต่ละคณะ  ภาควิชากายภาพบำบัดจึงได้จัดทำโครงการเสนอของบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาสูงเป็นรายการใหญ่ๆ รวม 7 รายการ และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2530-2531 รวมเป็นเงินทั้งสิน 4,558,400 บาท

นอกเหนือจากการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ภาควิชากายภาพบำบัดได้ดำเนินการขอความช่วยเหลือ ขอผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยในการสอนโดยในปี พ.ศ.2529-2530 ได้ Miss Susan Eitel   จากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกามาช่วยสอน และในปี พ.ศ.2533-2534 ได้ Miss IIIse Burdoff จากหน่วยงานอาสาสมัครอังกฤษมาช่วยสอน ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองเป็นอย่างมาก
 

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์