ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติคณะกายภาพบำบัด
ด้วยในปี 2529 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายขยายการจัดการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์จากท่าพระจันทร์มาศูนย์รังสิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะ
ที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาสาธารณสุข
ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของประเทศไทยจึงจัดตั้งคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพขึ้นโดยเริ่มตั้งคณะแพทยศาสตร์ในปี 2533 ต่อมาในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคณะใหม่เพิ่มอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์

    ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งที่ 30/2537 ลงวันที่ 11 มกราคม
2537 ให้แต่งตั้ง ”คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์” เพื่อจัดทำ
หลักสูตรตลอดจนวางแผนเรื่องอัตรากำลังให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน
ต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมและมีมติให้เปลี่ยนชื่อคณะจากเดิม
“คณะเทคนิคการแพทย์” เป็น “คณะสหเวชศาสตร์” เนื่องจากพิจารณาว่าต้องรองรับ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ ที่จะเปิดในอนาคตนอกเหนือจากสาขาเทคนิค
การแพทย์ด้วย เช่น สาขากายภาพบำบัด เป็นต้น

     ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2539
โดย มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์ ดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะสหเวชศาสตร์และเป็นคณบดีคนแรก ซึ่งดำรงตำแหน่ง 2 วาระต่อเนื่องกัน

    ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้
       1. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
       2. ภาควิชากายภาพบำบัด
       3. ภาควิชารังสีเทคนิค  (ยังไม่เปิดดำเนินการ)
       4. ภาควิชาอาชีวบำบัด  (ยังไม่เปิดดำเนินการ)
       5. สำนักงานเลขานุการ

     เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านการวิจัย จึงได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences)
หลักสูตรนานาชาติขึ้น ในปีการศึกษา 2544  ต่อมาได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาโทเพิ่มอีกขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2551

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์