ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติคณะกายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มก่อตั้งในสถานภาพของโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์  มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการบรรจุและเริ่มดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) โดยมีสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ดำเนินการจัดตั้งในขณะนั้นคือ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรองศาสตราจารย์ทวีสุข  กรรณล้วน จากคณะเทคนิคการแพทย์
 มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานชั่วคราวของคณะฯ ตั้งอยู่ที่อาคารคณะเภสัชศาสตร์  คณะฯ เริ่มดำเนินการรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2540  หลังจากที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540  ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2540   โดยเปิดรับนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์รุ่นแรก จำนวน 40 คน

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2541 หลักสูตรใหม่อีกหนึ่งหลักสูตร  ซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักสูตรเดียวของประเทศไทย
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย  ให้เปิดรับนิสิตอีกจำนวน 30 คน

ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2543  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัด  ได้รับความเห็นชอบตามลำดับ  โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์  จึงรับนิสิตเข้าศึกษาอีกสาขาวิชาละ 40 คน   รวมทั้งสิ้นในเวลา  4  ปี  โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ถึง 4 หลักสูตร  บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2543  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 90 (9/2543)  ได้มีมติให้โครงการจัดตั้ง คณะสหเวชศาสตร์  เปลี่ยนสถานะเป็น “ คณะสหเวชศาสตร์ ”  เพื่อเอื้อต่อการจัดระบบการบริหารองค์กร และการดำเนินงานของคณะฯ ให้คล่องตัว ดังเช่นคณะวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย

ปลายปี พ.ศ. 2545 อาคารถาวรของคณะสหเวชศาสตร์ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ แต่ครุภัณฑ์ประกอบอาคารบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ และคณะฯได้ย้ายที่ทำการมาปฏิบัติงาน ณ อาคารใหม่ เมื่อวันที่20 ตุลาคม 2545 โดยมีสำนักงานเลขานุการคณะฯ อยู่ที่อาคารบริหารและบริการชั้น 2 และห้องพักอาจารย์อยู่ที่ชั้น 4 ณ อาคารเดียวกัน  ส่วนห้องปฏิบัติการของนิสิตสาขาต่างๆ จะอยู่ที่อาคารปฏิบัติการ 1และ 2

ในปี พ.ศ. 2546 คณะสหเวชศาสตร์ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ประกอบอาคารเพิ่มเติม  ทั้งในส่วนของอาคารบริหารและบริการกับอาคารปฏิบัติการ ทำให้การบริหารงานของคณะฯและการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติแก่นิสิตสาขาวิชาต่างๆ มีความคล่องตัวมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  โครงสร้างอาคารทั้ง 3 หลังของคณะฯไม่ได้รับการออกแบบให้มีห้องบรรยาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกแบบให้มีอาคารเรียนรวมอีก 1 หลัง สำหรับใช้เป็นห้องบรรยายร่วมกันระหว่างคณะสหเวชศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะวิชาที่อยู่ในกลุ่มอาคารเดียวกัน โดยเหตุที่ตลอดช่วงปีการศึกษา 2546 อาคารเรียนรวมดังกล่าวยังไม่ได้รับงบประมาณด้านครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำหรับเป็นห้องบรรยาย คณะฯจึงยังคงต้องขอความอนุเคราะห์ห้องบรรยายจากคณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนปรับใช้ห้องปฏิบัติการบางส่วนเป็นห้องบรรยายแก่นิสิตเป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้  เมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม  2546  คณะฯ ยังได้เปิดศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งมีที่ทำการอยู่ ณ อาคารบริหารและบริการ ชั้น 1 คณะสหเวชศาสตร์  เพื่อให้บริการทางวิชาการ ที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่บุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยใช้หลักวิชาการทางด้านสหเวชศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพบำบัด  เทคนิคการแพทย์ และเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนิสิต  เป็นห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยของอาจารย์  เป็นแหล่งฝึกอบรมทางวิชาการ  อันจะยังประโยชน์แก่คณะฯ ในการพึ่งพาตนเองอีกด้วย

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์