ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประวัติคณะกายภาพบำบัด
        ในช่วงแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2540) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสนอโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัด
ต่อทบวงมหาวิทยาลัย  โดยให้เป็นคณะหนึ่งในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ศูนย์องครักษ์  จังหวัดนครนายก
คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่   9/2535  มีมติเห็นด้วยในหลักการให้มีการผลิตบัณฑิตสาขา
กายภาพบำบัด  โดยในระยะแรก  ให้ผลิตบัณฑิตในหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีอยู่แล้วใน
มหาวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการรับนิสิตสาขากายภาพบำบัด มาตั้งแต่ปีการศึกษา
2536 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ตั้งแต่ปี 2537 จนถึง
ปัจจุบัน
        ต่อมา เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาอื่น ๆ  ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาชน  โครงการจัดตั้งคณะ
กายภาพบำบัด  จึงปรับเปลี่ยนชื่อเป็น  “คณะสหเวชศาสตร์”  โดยในการประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่  7/2539  วันที่  7 ตุลาคม
2539 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับโครงสร้างการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดเป็น  
คณะสหเวชศาสตร์  และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครั้งที่ 8/2539  วันที่  25  ตุลาคม 2539 มีมติ
อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการต่อไป เพื่อให้การบริหารจัดการมีความเป็นอิสระมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2543 วันที่ 1 กันยายน 2543  มีมติเห็นชอบในหลักการ อนุมัติให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นส่วนงานใน
กำกับของมหาวิทยาลัย

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์