ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประวัติคณะกายภาพบำบัด
            หลักสูตรนี้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์การพัฒนาอุดมศึกษา
และเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาในหลักสูตรนี้
จะมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นองค์รวม ใช้ปัญหาในวิชาชีพกายภาพบำบัด
และบริบทต่างๆ ของสังคมเป็นฐานในการสร้างประสบการณ์เรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัด
ที่มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะต่าง ๆ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาด้วยวิจารณญาณอย่างเป็นองค์รวม
มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมในฐานะของแกนนำด้านสุขภาพ
ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์