ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

ประวัติคณะกายภาพบำบัด
           มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้จัดตั้ง คณะสหเวชศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาต่างๆด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม ออกไปรับใช้ชาติและสังคมโดยในระยะแรก
ได้เปิดสอน 3 หลักสูตรดังนี้

           1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2546 โดยในระยะแรกสังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์และย้ายมาสังกัด
คณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  และ 2551
           1.2   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์โดยในระยะแรกเมื่อปีการ
ศึกษา 2549 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการแพทย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตรสุขภาพและ
พยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา 2550 ได้ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมาในปีการศึกษา 2551 ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา  เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ และย้ายมาสังกัด
คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551
           1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการได้รับอนุมัติให้ เปิด
สอนในปีการศึกษา 2551โดยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดคณะสหเวชศาสตร์
เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2551

          นอกจากนี้คณะสหเวชศาสตร์ ยังรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน  หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมทั้งการกำกับดูแล
นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

 

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์