แผนการเรียนรู้ปีที่1

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                         หน่วยกิต
                                                             (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)


2302117 เคมีทั่วไป                                                    4(4-0-8)
General Chemistry
2304105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                                               3(3-0-6)
General physics I
2304183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                   1(0-3-0)
General Physics Laboratory I
3800101 จิตวิทยาทั่วไป                                              3(2-2-5)
General Psychology
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1                3(2-2-5)
Experiential English I
xxxxxxx หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6
General Education
                                                                         รวมหน่วยกิต 20

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                         หน่วยกิต
                                                             (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)


2301103 แคลคูลัส 1                                                   3(3-0-6)
Calculus I
2302178 ปฏิบัติการเคมี                                                1(0-3-0)
Chemistry Laboratory
2303103 ชีววิทยาทั่วไป                                               3(3-0-6)
General Biology
2303104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                                   1(0-3-0)
General Biology Laboratory
2304106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2                                                3(3-0-6)
General Physics II
2304184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                                    1(0-3-0)
General Physics Laboratory II
3742110* บทบาทงานทางกายภาพบำบัด                          1(1-0-2)
Roles of Physical Therapy
3804102 มูลสารจิตวิทยาพัฒนาการ                                   2(2-0-4)
Fundamentals of Developmental Psychology
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2                  3(2-2-5)
Experiential English II
xxxxxxx หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 3
General Education
                                                                           รวมหน่วยกิต 21

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์