แผนการเรียนปีที่2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                         หน่วยกิต
                                                             (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)


2302261 เคมีอินทรีย์ 1                                                2(2-0-4)
Organic Chemistry I
#2804201 หลักและการปฏิบัติทางวาทนิเทศ                      3(3-0-6)
Principles and Practices of Speech
Communication
3017211 สรีรวิทยาสำหรับนักกายภาพบำบัด                       3(3-0-6)
Physiology for Physical Therapist
3017213 ปฏิบัติการสรีรวิทยาสำหรับนักกายภาพบำบัด           1(0-3-0)
Physiology for Physical Therapist Laboratory
3742201* กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1                           4(2-6-4)
Human Anatomy I
3742210* หลักการพื้นฐานทางกายภาพบำบัด                     3(1-6-2)
Fundamentals of Physical Therapy
xxxxxxx หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6
General Education
                                                                         รวมหน่วยกิต 22

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                         หน่วยกิต
                                                             (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2310222* ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์                       2(2-0-4)
Biochemistry for Medical Sciences
2310252 ปฏิบัติการชีวเคมีวิทยาศาสตร์การแพทย์                 1(0-3-0)
Biochemistry Laboratory for Medical Sciences
3000211 ประสาทกายวิภาคศาสตร์                                  2(2-0-4)
Neuroanatomy
3742202* กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2                           2(1-3-2)
Human Anatomy II
3742211* การรักษาด้วยไฟฟ้า                                       4(2-6-4)
Electrotherapy
3742212* การออกกำลังกายเพื่อการรักษา                         3(2-3-4)
Therapeutic Exercise
3742213* วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว                             2(1-2-3)
Kinesiology
3742214* กายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 1             2(1-3-2)
Musculoskeletal Physical Therapy I
5500211* การฟังและการพูดอังกฤษสำหรับสหเวชศาสตร์       3(2-2-5)
Listening & Speaking English for Allied Health
Sciences
                                                                         รวมหน่วยกิต 21

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์