แผนการเรียนปีที่3

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                         หน่วยกิต
                                                             (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)


3002361 กุมารเวชศาสตร์สำหรับนักกายภาพบำบัด                1(1-0-2)
Pediatrics for Physical Therapist
3018301 สูติศาสตร์–นรีเวชวิทยาสำหรับนักกายภาพบำบัด       1(1-0-2)
Obstetrics and Gynecology for Physical
Therapist
3704204 จิตเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักกายภาพบำบัด          1(1-0-2)
Basic Psychiatry for Physical Therapists
3742301* อายุรศาสตร์สำหรับนักกายภาพบำบัด                   2(2-0-4)
Medicine for Physical Therapist
3742302* วิธีวิทยาการวิจัยทางกายภาพบำบัด                    2(2-0-4)
Research Methodology in Physical Therapy
3742310* กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2       2(1-3-2)
Musculoskeletal Physical Therapy II
3742311* กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1                    2(1-3-2)
Neurological Physical Therapy I
3742313* กายภาพบำบัดสำหรับเด็ก 1                             2(1-3-2)
Pediatric Physical Therapy I
5500311* การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับสหเวชศาสตร์          3(2-2-5)
Writing English for Allied Health Sciences
                                                                         รวมหน่วยกิต 16

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                         หน่วยกิต
                                                             (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)


3742303* การบริหาร การจัดการ และจรรยาบรรณ                1(1-0-2)
สำหรับกายภาพบำบัด
Administration, Management and Ethics for
Physical Therapy
3742312* กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2                     2(1-3-2)
Neurological Physical Therapy II
3742314* กายภาพบำบัดสำหรับเด็ก 2                              2(1-3-2)
Pediatric Physical Therapy II
#3742315* กายภาพบำบัดสำหรับสุขภาพสตรี 1                   1(1-0-2)
Physical Therapy in Woman Health I
#3742316* กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ                         1(1-0-2)
Geriatrics Physical therapy
3742318* กายภาพบำบัดทางระบบหัวใจและปอด 1              2(1-3-2)
Cardiopulmonary Physical Therapy I
3742330* การฝึกงานทางกายภาพบำบัด 1                        2(0-10-0)
Practice in Physical Therapy I
                                                                           รวมหน่วยกิต 11
ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
3742331* การฝึกงานทางกายภาพบำบัด 2                        5(0-25-0)
Practice in Physical Therapy II
                                                                           รวมหน่วยกิต 5

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์