แผนการเรียนปีที่4

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                         หน่วยกิต
                                                             (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)


3700463 เวชศาสตร์ชุมชนสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ            1(1-0-2)
Community Medicine for Health Sciences
3742410* กายภาพบำบัดทางระบบหัวใจและปอด 2              2(1-3-2)
Cardiopulmonary Physical Therapy II
3742411* โครงงานทางกายภาพบำบัด                             1(0-3-0)
Senior Project in Physical Therapy
3742431* การฝึกงานทางกายภาพบำบัด 3                       5(0-25-0)
Practice in Physical Therapy III
                                                                          รวมหน่วยกิต 9

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย                                                                                                                            รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                        หน่วยกิต
                                                            (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)


3742432* การฝึกงานทางกายภาพบำบัด 4                       3(0-15-0)
Practice in Physical Therapy IV
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 6
Free Elective
                                                                           รวมหน่วยกิต 9

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์