โน้ตเพลงไทย

Home

 

เต่ากินผักบุ้ง  2 ชั้น  (ทางขลุ่ยเพียงออ)

ประวัติเพลงเต่ากินผักบุ้ง
เป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้นทำนองเก่าเป็นเพลงสมัยอยุธยาตอนปลายใช้เป็นเพลงลา  โบราณาจารย์จัดเพลงนี้ในเพลงช้าเรื่อง "เต่ากินผักบุ้ง"  มีอยู่หลายเพลงเช่น เต่ากินผักบุ้ง  เต่าเงิน  เต่าทอง  เป็นต้น  ภายหลังนำมาร้องส่งสำหรับเป็นเพลงลา  เต่ากินผักบุ้งทำนองทางร้องมีผู้แต่งเติมสร้อยที่เรียกว่า "ดอก"  ไว้ในท่อนที่ ๒  เพื่อเปิดโอกาสให้เครื่องดนตรี  เช่น  ปี่  ซอ  ได้เป่า-สีเลียนเสียงร้องเป็นการอวดความสามารถในการบรรเลงของตน  เพลงนี้ใช้หน้าทับปรบไก่มี ๓ ท่อน
ต่อมา  นักดนตรีไม่ทราบนามแต่งขยายขึ้นเป็นอัตราจังหวะสามชั้น  โดยสอดแทรกการว่าดอกเหมือนกับทำนองในอัตราสองชั้น  เพลงนี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์นำมาให้แตรวงมหาดเล็กบรรเลงถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเพลงปลาทอง

เนื้อเพลงเต่ากินผักบุ้ง  บทพระนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 
ดาวเดือนเลือนดับลับฟ้า                     ท้องนภาแลสว่างกระจ่างใส
มวลปักษาลาถิ่นบินออกไกล                         คงจะไปหาเหยื่อเผื่อลูกน้อย
ดอกเอ๋ยเจ้าดอกประยงค์                             ขอให้สมประสงค์ทุกประการเอย
เจ้าช่อชงโคเจ้าอย่าโศกาลัย                        วันหน้าจะมาใหม่มารับเจ้าคู่ใจชงโค
นิจจาเอยเช้าเช้าเคยได้พบพักตร์           ะจากกันนานนักก็เศร้าสร้อย
แม้มิมีใครเขาเฝ้าห่วงคอย                            รักคงถอยใจคงร้าวราวไฟราน
ดอกเอ๋ยเจ้าดอกรัก                                    หัวอกจะหักเสียแล้วเอย
เสียงไก่ขันขานเสียงกังวานหวานแจ้ว               มิเทียมเทียบเสียงเพื่อนแก้ว
หวานสุดแล้วยามพาที

ท่อน ๑                                                                                                                    

---ดํ
-รํรํรํ
---มํ
-รํรํรํ
ซํรํมํฟํ
ซํฟํมํรํ
มํฟํซํฟํ
มํรํดํท
รํมํรํล
รํทลซ
ฟมรม
ฟซลท
ซลทดํ
ทดํรํมํ
ซํลํซํรํ
ซํมํรํดํ
ลซมซ
รมซล
รํดํลดํ
ซลดํรํ
ซํรํมํฟํ
ซํฟํมํรํ
มํฟํซํฟํ
มํรํดํท
รํมํรํล
รํทลซ
ฟมร-
ซ-ลท
-รํ-มํ
-รํ-ท
---ล
---ซ

ท่อน ๒

มํรํทรํ
ลทรํมํ
ลซมซ
รมซล
รํลทดํ
รํดํทล
ทดํรํดํ
ทลซม
มํรํทรํ
ลทรํมํ
ลซมซ
รมซล
รมฟซ
ฟซลท
รํมํรํล
รํทลซ
มํรํทรํ
ลทรํมํ
ลซมซ
รมซล
รํลทดํ
รํดํทล
ทดํรํดํ
ทลซม
มํรํทรํ
ลทรํมํ
ลซมซ
รมซล
รมฟซ
-ล-ท
รํมํรํท
-ล-ซ

ท่อน ๓

ซลทดํ
ทดํรํมํ
รํมํซํลํ
ซํฟํมํรํ
มํรํดํท
ลซรซ
ลทดํซ
ลทดํรํ
ลทรํมํ
ซํมํรํท
มํรํทล
รํทลซ
มซรม
ซลทร
มรซม
รํทลซ
ซลทดํ
ทดํรํมํ
รํมํซํลํ
ซํฟํมํรํ
มํรํดํท
ลซรซ
ลทดํซ
ลทดํรํ
ลทรํมํ
ซํมํรํท
มํรํทล
รํทลซ
มซรม
ซลทร
มรซม
รํทลซ

ลูกหมด

รมซล
-ลดํรํ
มํรํดํซ
-ล--
ซซซซ
-ล--
ดํดํดํดํ
-รํ--
ซลดํรํ
ดํลดํรํ
ดํลดํรํ
ดํรํ--
มํรํดํล
รํดํลซ
ดํลซม
ลซมร
--ซร
มซมซ
--รม
ซลซล
--ดํซ
ลดํลดํ
--ซล
ดํรํดํรํ

สร้างโดย: 
น.ส. อนันตพร โอตตัปปะวงศ์ เเละ อ.เพ็ญศรี รอดจากภัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์