การจัดงานลีลาศ

รูปภาพของ sirin

การจัดงานลีลาศ

               งานลีลาศ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อพบปะสังสรรค์ประเภทหนึ่ง  แต่เป็นการพบปะสังสรรค์ที่ค่อนข้างจะแตกต่าง  จากงานพบปะสังสรรค์โดยทั่วไป  คือ  ถ้าเมื่อกล่าวถึงงานลีลาศแล้วนั้น หมายถึง งานพบปะสังสรรค์นั้น จะต้องมีการเต้นรำ หรือลีลาศเข้ามาเป็นกิจกรรมสำคัญของงาน งานลีลาศจึงมุ่งเน้นที่จะให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้มีโอกาสสนุกสนานกับการลีลาศ  รำวงมากกว่า กิจกรรมประเภทอื่นๆ           
               ลักษณะของงานลีลาศในแต่ละโอกาส และแต่ละสถานที่นั้นจะแตกต่างกันออกไป ตามความเห็นชอบของผู้จัดงาน หรือตามสิ่งที่เอื้ออำนวยให้การลีลาศประสบผลได้มากที่สุด แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งก็คือ งานลีลาศนั้น จะต้องมีการลีลาศ รำวง เข้ามาเป็นหัวใจสำคัญของงาน ผู้เข้ามาร่วมงานควรได้มีโอกาสได้ประกอบกิจกรรมทางการลีลาศ รำวง อย่างสนุกสนานได้มากที่สุด ในขณะงานกำลังดำเนินอยู่นั้น อาจจะจัดกิจกรรมประเภทอื่นๆ เข้ามาทรอดแทรกคั่นรายการบ้าง ก็เป็นเพียงนำมาให้ผู้เข้ามาร่วมงานได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนจากการลีลาศ เพื่อได้มีโอกาสสนทนาพูดคุยกันบ้าง กิจกรรมที่นำมาคั่นรายการนั้นควรจะมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้มาเข้าร่วมงาน ในรูปแบบอื่นๆ ในอันที่จะไม่ทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเกิดความเบื่อหน่ายต่อการลีลาศ รำวง แต่เพียงอย่างเดียว เพราะบางทีกิจกรรมการลีลาศนั้น รำวง แต่เพียงอย่างเดียวตั้งแต่งานเริ่มจนงานเลิกนั้น อาจจะสร้างความเบื่อหน่ายแก่ผู้เข้ามาร่วมงานได้เช่นเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ที่เลือกสรรเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อคั่นรายการนั้น จึงควรเป็นกิจกรรมแปลกๆ ใหม่ๆ ก่อให้เกิดความสนุกสนาน ความพึงพอใจ และประทับใจแก่ผู้ร่วมงานได้มากที่สุด ข้อควรคำนึงอีกประการหนึ่งก็คือ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมของการแสดงอื่นๆ เข้ามาคั่นรายการนั้น ควรจะเป็นไปอย่างพอเหมาะไม่ควรมากจนเกินไป หรือน้อยเกินไป โดยทั่วๆ ไปแล้วระยะเวลาประมาณ 10-20 นาที
              อย่างไรก็ตามการจัดงานลีลาศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้จัดจะต้องมีศิลปะและประสบการณ์ในการจัดมาพอสมควร จึงจะทำให้การจัดงานมีปัญหา และอุปสรรคน้อยที่สุด งานลีลาศแม้จะเป็นเพียงงานที่เกิดขึ้น และสิ้นสุดในระยะเวลาอันสั้น คืออาจจะมีช่วงเวลาเพียง 1 คืน แต่ผู้จัดควรจะมีการเตรียมการ และมีการวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดี และถ้าหากผู้จัดมิได้มีอาชีพหรือมิได้มี   ประสบการณ์ในการจัดงานมาก่อนปัญหาและอุปสรรคจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังมากมาย ดังนั้นผู้จัดงานลีลาศนอกจากจะเป็นผู้มีศิลปะต่างๆ ในการจัดงานสังสรรค์ประเภทนี้แล้ว ยังจะต้องอาศัยหลักวิชาการอีกมากมายหลายประการอันจะส่งผลให้งานลีลาศแต่ละครั้งประสบความสำเร็จได้   สูงสุด การจัดงานลีลาศ เป็นการบริหารงานอย่างหนึ่ง ผู้จัดจึงต้องอาศัยหลักของการบริหารงาน     เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน กระบวนการบริหารงานนั้นมีหลายกระบวนการ แต่กระบวนการบริหารงานที่น่าจะนำมาใช้ในการจัดงานลีลาศ ควรจะมี 10 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. กำหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของานแต่ละครั้งให้ชัดเจน รัดกุม การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานแต่ละครั้ง 
    จะทำให้ผู้จัดสามารถที่จะดำเนินการจัดงานได้อย่างแน่นอน มี  เป้าหมาย  และหาวิธีการจัดเพื่อดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
    การกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน เช่น จัดงานเพื่อให้นิสิต นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาส นำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนลีลาศ
    ในชั้นเรียนไปใช้ในประสบการณ์จริง หรือเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างหมู่คณะ อันจะก่อนให้เกิดความสามัคคีมายิ่งขึ้น เป็นต้น
2. วางแผนงาน และทำแบบแผนของโครงสร้างขึ้นมา  การวางแผน หมายถึง  แนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต
    ที่จะทำให้ตรงไปตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยกำหนดงานที่จะทำ วิธีทำ 
    กำหนดวัตถุประสงค์รายย่อยของการทำงานนั้นไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรทุกฝ่าย

    ประโยชน์ของการวางแผน และการทำแบบแผนโครงสร้างของงานมีความมุงหมายเพื่อ
 1) เพื่ออธิบายให้รู้ว่ามีวัตถุประสงค์ในการทำงานนั้นๆ อย่างไร ฝ่ายไหนทำหน้าที่อะไร                          
 2) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน  ตลอดจนบทบาทหน้าที่  เพื่อไม่ให้ทำงานซ้ำซ้อนกัน
 3) เพื่อให้มีนโยบายชัดแจ้ง ซึ่งนโยบายจะเป็นเครื่องชี้นแนวทางและช่วยประสานงานแก่บรรดาเจ้าหน้าที่
 4) เพื่อให้มองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า เพื่อดำเนินการแก้ไขได้แต่เนิ่นๆ
 5) เพื่อให้ฝ่ายผู้จัดงานได้ควบคุมการทำงานได้น้อยที่สุด

BACK 

สร้างโดย: 
นางสาวศิรินทร์ ปัชชา และครูสมพร ฉ่ำเอี่ยม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์