หลักการทั่วไปในการจัดงาน

รูปภาพของ sirin

หลักทั่วไปในการจัดงานลีลาศ  

1. การจัดงานลีลาศแต่ละครั้งจะต้องแจ้ง และขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น เจ้าของสถานที่ ผู้บังคับบัญชา 
    เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่จะจัดงาน เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ
2. การจัดงานต้องยึดเอาความต้องการ ความสนใจ ของชุมชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
3. โครงการที่จะจัดต้องให้ทุกคนได้ทราบ ได้รับรู้ถึงความสำคัญโดยใช้สิ่งพิมพ์ หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ แจ้งให้ทุกคนทราบ
4. งานที่จัดต้องไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของชุมชนนั้น รวมทั้งกิจกรรม 
    การแสดงที่จะนำมาแสดงในวันจัดงาน
5. โครงการของงาน ต้องส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ ก่อให้เกิดการพัฒนาทางกาย ทางใจ ทางอารมณ์ และทางสังคม
6. โครงการจัดงานควรคำนึงถึงฤดูกาล และสถานที่ที่เหมาะสม
7. โครงการต้องมีการโฆษณา ชักชวน เร้าใจให้บุคคลเข้ามาร่วมงาน
8. โครงการจัดงาน ควรยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของผู้เข้าร่วม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความสนุกสนาน ความบันเทิงใจไห้มากที่สุด
9. โครงการจัดงานควรจัดในรูปแบบขององค์การ หน่วยงาน หรือชุมชนต่างๆ มีคณะกรรมการบริการดำเนินงาน
10. คณะกรรมการจัดงานควรเตรียมการล่วงหน้าแต่เนิ่น การตกลงนัดหมาย เช่น วงดนตรี นักร้อง สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม 
     หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งการแบ่งอำนาจหน้าที่ที่จะต้องทำในวันจัดงาน จะต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนวันจัดงาน
11. การจัดงานลีลาศทุกครั้ง ควรเปิดโอกาสให้บุคคล ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ โดยเสรี
12. โครงการจัดงานจะต้องมีการตรวจสอบ วัดผลอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมขึ้นทุกๆ ระยะ
13. งานลีลาศครั้งใดหากมีการจำหน่ายบัตร หรือมีบัตรเชิญ จะต้อง ระบุวัน เวลา สถานที่ อย่างชัดเจน 
     หากเป็นไปได้ควรมีกำหนดการของงานไว้ด้านหลังของบัตร
14. งานลีลาศโดยทั่วไปอาจจำเป็นต้องระบุเครื่องแต่งกายไว้ด้วยในโอกาสที่ต้องการให้ผู้มาร่วมงานแต่งกายได้ถูกต้องตามกาละเทศะ 
      เช่น แต่งกายตามสบาย แต่งกายชุดสากลนิยม แต่งแฟนซี เป็นต้น

 BACK

 สร้างโดย: 
นางสาวศิรินทร์ ปัชชา และครูสมพร ฉ่ำเอี่ยม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์