การเลือกตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น


1.  การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS)

        เป็นวิธีการเลือกตัวอย่างหรือตัวแทนจำนวน n  หน่วยจากประชากรขนาด N  หน่วย โดยที่แต่ละหน่วยมีโอกาส
หรือความน่าจะเป็นที่จะถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างเท่ากัน วิธีการเลือกตัวอย่างแบบนี้เป็นวิธีเลือกตัวอย่างที่ง่ายที่สุด
และสะดวกในการใช้ และใช้ได้ผลดีถ้าหน่วยต่างๆ ในประชากรมีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในการเลือกอาจ
ทำได้โดย 

-   การจับฉลาก ซึ่งใช้ได้ดีเมื่อมีประชากรไม่มากนัก ทำได้ 2 ระบบ คือ 

การเลือกโดยไม่มีการคืนที่ (Sampling Without Replacement) เมื่อเลือกหน่วยใดแล้วจะไม่นำหน่วยนั้นใส่กลับ
ไปในประชากรก่อนที่จะเลือกหน่วยต่อไป ดังนั้นจึงได้หน่วยตัวอย่างที่แตกต่างกัน
การเลือกโดยมีการคืนที่ (Sampling With Replacement) เมื่อเลือกหน่วยใดขึ้นมาแล้วนำหน่วยนั้นใส่กลับไปในประชากร
ก่อนที่จะเลือกหน่วยต่อไป ดังนั้นบางหน่วยอาจถูกเลือกซ้ำได้
 

- การใช้ตารางเลขสุ่ม ก่อนเลือกตารางเลขสุ่ม ต้องให้เลขที่แก่หน่วยทุกหน่วยในประชากรจากหมายเลข 1 ถึง N 
แล้วเลือกเลขสุ่มขึ้นมา ถ้าหมายเลขที่ได้ตรงกับหน่วยใด หน่วยนั้นก็จะตกเป็นตัวอย่าง ถ้าหมายเลขที่ได้เกินเลขที่สุดท้ายใ
นประชากรก็ทิ้งไป เลือกจนครบ n   หน่วยตามต้องการ       วิธีการประมาณค่าในการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย

 

 

สร้างโดย: 
นิรดา หฤทัยสดใส

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์