การอนุรักษ์แนวปะการังในประเทศไทย

                                                                                                                                         
   การอนุรักษ์แนวปะการังในประเทศไทย
                                                                                                
   
โครงการเผยแพร่ วีดีทัศน์ “อนุรักษ์แนวปะการังของประเทศไทย"
        องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ปี 2551 เป็น “ปีปะการังสากล” หน่วยงานและประชาชนทั่วโลกได้ดำเนินโครงการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน ดังนี้
1.ส่งเสริมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก

2.ผลักดันให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มมาตรการอนุรักษ์แนวปะการัง รวมทั้งขยายเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

3.เพิ่มแนวปะการังโดยการสร้างแนวปะการังเทียมและการเพาะปลูกปะการังอย่างมีระบบ

4.สื่อสารและให้ความรู้แก่ประชาชน ชุมชนและนักท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แนวปะการัง

5.ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประชาชน ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์แนวปะการัง ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
คณะผู้จัดทำซึ่งประกอบด้วยชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย นำโดยคุณปีเตอร์ วอล์คเกอร์ ผู้มีประสบการณ์กว่าสามสิบปีในการดำน้ำและเป็นช่างภาพใต้น้ำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ปะการัง และมีความตั้งใจที่จะร่วมสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของแนวปะการังที่มีต่อระบบนิเวศน์และผลกระทบต่อมนุษย์ โดยมุ่งหวังจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษา อนุรักษ์ และขยายแนวปะการังของไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป
คณะผู้จัดทำใช้เวลาหกเดือนแรกในปี 2551 เพื่อจัดทำวีดีทัศน์ความยาว 30 นาที โดยมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานและประชาชนไทยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์แนวปะการังของไทย โดยเนื้อหาในวีดีทัศน์ประกอบด้วย 9 ตอน ดังนี้
                       
1.Coral Reefs are Beautiful Placesปะการัง ความสวยงามของโลกใต้ทะเล

2.Over-Development Destroys Coral Reefsความเจริญทำลายแนวปะการัง
      
3.Remaining Coral Reefs are Threatenedแนวปะการังไทยใกล้ภาวะวิกฤต

4.Thailand’s Marine Life Depends on Reefsสัตว์ทะเลต้องพึ่งพาปะการัง                      
                                                            

                                                                                                
5.Loss of Coral Reef Damages Our Planetการตายของปะการังทำลายโลกของเรา

6.Our Children Will Hate Us for Killing The Reefsโลกใต้น้ำจะกลายเป็นตำนาน หากเราไม่รักษาแนวปะการัง
7.The Remaining Reefs Can Be Savedแนวปะการังที่เหลืออยู่สามารถรักษาและฟื้นฟูได้

8.Government Can Help Save the Coral Reefหน่วยงานภาครัฐสามารถช่วยอนุรักษ์แนวปะการัง

9.Everybody Can Help Save the Coral Reefเราทุกคนสามารถช่วยกันอนุรักษ์แนวปะการังได้
วีดีทัศน์เริ่มด้วยการบรรยายถึงความสวยงามของแนวปะการัง สาเหตุที่แนวปะการังถูกทำลาย และเสนอแนะแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยรักษาและฟื้นฟูสภาพของแนวปะการังไว้ในตอนสุดท้าย นอกจากนั้นในวีดีทัศน์ยังได้นำเสนอตัวอย่างของปัญหาที่แนวปะการังกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ช่วงที่สองของวีดีทัศน์เน้นการนำเสนอความสวยงามของแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมอยากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แนวปะการัง โดยได้มีการสอดแทรกแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายผ่านภาพเคลื่อนไหว (Animation) เช่น การอธิบายความสำคัญของแนวปะการังในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารที่สำคัญใต้มหาสมุทรและบทบาทของปะการังในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซออกซิเจน
บทบรรยาย หัวข้อ และหน้าคำสั่งต่างๆ ในวีดีทัศน์นี้ได้รับการจัดทำขึ้นทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื้อหารวมถึงภาษาที่ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและตรงประเด็น คณะผู้จัดทำได้นำอุปกรณ์การถ่ายวีดีทัศน์และระบบการตัดต่อที่ทันสมัยมาใช้ในการถ่ายทำ เพื่อให้ได้ภาพที่มีความคมชัดสูง สีสันสวยงาม และน่าสนใจ วีดีทัศน์นี้ได้ถูกนำเสนอให้แก่ผู้ชมกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา พนักงานบริษัท และประชาชนในชนบท โดยต่างมีความเห็นว่าเนื้อหาในวีดีทัศน์มีความเหมาะสม น่าสนใจและสามารถเข้าใจได้ง่าย
บัดนี้วีดีทัศน์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และคณะผู้จัดทำมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่วีดีทัศน์นี้ในวงกว้าง ทั้งในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

-กระทรวง กรม หรือหน่วยงานราชการต่างๆ

-นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

-ชุมชนและหมู่บ้านชาวประมง

-นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ                                                                  

-หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                   
                                                                                                                  

                      
-สมาคมหรือกลุ่มนักดำน้ำในประเทศไทยและต่างประเทศ


-ประชาชนทั่วไป
คณะผู้จัดทำมีแผนระดมทุนเพื่อจัดทำและเผยแพร่วีดีทัศน์ ผ่านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ซึ่งการจัดส่งวีดีทัศน์นี้ให้กับประชาชน ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จะกระทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้มีการเผยแพร่วีดีทัศน์ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในภาคกลางและภาคใต้ นอกจากนั้นคณะผู้จัดทำยังมีแผนที่จะติดต่อเพื่อขอความอนุเคราะห์จากสถานีโทรทัศน์ในการแพร่ภาพวีดีทัศน์ และจากการบินไทยเพื่อให้นำเสนอวีดีทัศน์ในเที่ยวบิน  คณะผู้จัดทำได้ผลิตวีดีทัศน์นี้ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว โดยไม่มีความประสงค์จะแสวงหากำไรจากการเผยแพร่วีดีทัศน์แต่อย่างใด

                
                                                                           

                                                                                                                          

สร้างโดย: 
น.ส.พิณพิไล วิเศษศิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์