แบบฝึกหัด


 

แบบฝึกหัด

1. ข้อความต้อไปนี้ที่เกี่ยวกับ Provascular tissues ซึ่งท่านคิดว่าถูกต้อง
       1.พบเฉพาะในราก
       2.ให้กำเนิดกับเซลล์ผิว (Epidermal cell) ที่เปลี่ยนแปลงไปมากรวมทั้งขนใบและราก
       3.เจริญไปเป็น Primary xylem และ Phloem
       4.พบอยู่ระหว่าง Protoderm และ Ground tissue


2.อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มอสมีขนาดเล็ก
      1.เจริญในที่ชื้นมาก ได้รับ O2 ไม่เพียงพอที่จะเจริญไปเป็นพืชขนาดใหญ่
      2.สร้างอาหารขึ้นใช้เองไม่ได้ แต่ต้องได้รับอาหารจากสภาพแวดล้อม
      3.ปริมาณดินในบริเวณที่เจริญเติบโตไม่สามารถจะให้แร่ธาตุได้เพียงพอที่จะเจริญเป็นต้นได้
      4.ไม่มีเนื้อเยื่อพิเศษที่จะใช้ในการลำเลียงอาหาร เช่น แร่ธาตุ สารอาหาร


3.เนื้อเยื่อพืชที่ทำหน้าที่ทั้งลำเลียงสารและให้ความแข็งแรง คือ
      ก = เวสเซล     ข = เทรคีด    ค = ไฟเบอร์   ง = ซีฟทิวบ์   จ = เซลล์คอมพาเนียน  
      1.ก และ ข       2.ก ข และ ค        3. ข ค และ จ       4. ก ข ค และ ง


4.จากข้อ 3 เซลล์คู่ใดลำเลียงสารได้ดีที่สุด
      1. ก และ ข  2. ก และ ง 3. ข และ จ 4. ข และ ค


5.จากข้อ 3 เซลล์ในข้อใดต้องมีชีวิตจึงจะทำหน้าที่ได้ดี
      1. ก และ ข 2.ง และ จ 3. ค และ ง 4. ก ข และ ค


6.จงลำดับการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อในวาสคิวลาร์บันเดิลในลำต้นที่มีการเจริญเติบโตขั้นที่สองแล้ว โดยเรียงลำดับจากนอกเข้าในสุด
      ก. โฟลเอ็มขั้นที่ 1  ข. โฟลเอ็มขั้นที่ 2  ค. ไซเลมขั้นที่ 1  ง. ไซเลมขั้นที่ 2      จ. แคมบียม
      1. ก> ข> จ> ง> จ         2. ก> ข> จ> ค> ง          3.ก> ข> จ> ง> ค          4. ค> ง> จ> ข> ก


7.เนื้อเยื่ออะไรที่มีปริมาณน้อยที่สุดและมากที่สุด ตามลำดับ ในลำต้นพืชที่มีการเติบโตขั้นที่สองแล้ว
     1.โฟลเอ็มขั้นที่ 1 และ ไซเลมขั้นที่ 1    
     2.โฟลเอ็มขั้นที่ 1 และ ไซเลมขั้นที่ 2
     3.ไซเลมขั้นที่ 1 และ โฟลเอ็มขั้นที่ 2
     4.ไซเลมขั้นที่ 2 และโฟลเอ็มขั้นที่ 2  


8.ต้นข้าวในนาที่ถูกน้ำท่วมสามารถเจริญยืดยาวจนปลายยอดสูงเหนือระดับน้ำได้ ทั้งนี้เพราะ
     1.เนื้อเยื่อเจริญที่บริเวณปลายยอด และรากแบ่งตัว
     2.เนื้อเยื่อเจริญที่บริเวณปลายยอด และแคมเบียมแบ่งตัว
     3.เนื้อเยื่อเจริญที่บริเวณแคมเบียม และที่บริเวณข้อแบ่งตัว
     4.เนื้อเยื่อเจริญที่บริเวณปลายยอด และที่อยู่เหนือแต่ละข้อแบ่งตัว


9.การเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นไม้ยืนต้น อาศัยเนื้อเยื่อเจริญข้อใดบ้าง
    ก = เนื้อเยื่อเจริญแคมเบียม
    ข=เนื่อเยื้อเจริญปลาบยอด
    ค=เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ
    1.ข้อ ก และ ข      2.ข้อ ข และ ค      3.ข้อ กและ ค      4. ข้อก ข และค


10.โครงสร้างใดของต้นมะม่วงที่มีการเติบโตขั้นที่ 2
    ก = ใบ ข = รากแก้ว ค = กิ่ง ง = ลำต้น  จ= ขนราก ฉ = รากแขนง
    1. ก ข ง  2. ข ค ง  3. ก ค จ ฉ 4.ข ค ง ฉ


11.พืชทั่วไปมีขอบเขตการเจริญน้อยกว่าสัตว์ เพราพืชมี
    1.ระบบรากแขนงและแผ่กระจายเป็นวงกว้าง
    2.ใบแบนบางสมารถรับแสงได้มาก จึงสร้างน้ำตาลได้สูง
    3.เนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอด, ปลายราก และบางชนิดมีที่ลำต้น
    4.ระบบท่อลำเลียงน้ำ และระบบท่อลำเลียงอาหารแยกกัน และลำเลียงอย่างประสิทธิภาพ


12.พืชในข้อใดต่อไปนี้ มีการเจริญเติบโตขั้นที่ 2
    ก สนทะเล     ข  สน 2 ใบ       ค  หมากผู้หมากเมีย     ง  ศรนารายณ์       จ มะพร้าว       ฉ มะขามเทศ
    ช จอก         ซ สนฉัตร          ญ  จันทน์ผา
    1. ก ข ฉ
    2. ก ข ค จ
    3. ค ง จ ฉ ซ ญ
    4. ก ข ค ง ฉ ช ซ ญ 


13.เขียงไม่ที่ใช้หันผีกสดและเนื้อสัตว์ ประกอบขึ้นจากเนื้อเยื่อใดมากที่สุด
   1. โฟลเอ็มขั้นที่ 1
   2.โฟลเอ็มขั้นที่ 2 และ ไซเลมขั้นที่ 1
   3.ไซเลมขั้นที่ 2
   4.โฟลเอ็มขั้นที่ 1 และไซเลมขั้นที่ 2


14.ธาตุที่พบมากที่สุดในเนื้อเยื่อพืช(คิดเป็นค่าร้อยละขอน้ำหนักแห้ง)คือ
  1.คาร์บอน
  2.ออกซิเจน
  3.ไฮโดรเจน
  4. 1และ2


15.ธาตุที่พืชต้องการปริมาณเพียงเล็กน้อย ได้แก่
  1.Fe, Cu        2.N,P       3.Ca,Mg      4.K,S


16.อาหารและกลไกการลำเลียงอาหารของพืชในข้อใดถูกต้อง

 ข้อ  อาหารที่ลำเลียง  กลไกที่ใช้ลำเลียง  เนื้อเยื่อที่ลำเลียง
 1.  กลูโคส  แอกทีฟรานสปอร์ต  Sieve tube
 2.  ฟรุกโตส  แอกทีฟทรานสปอร์ต  Vessel
 3.  ซูโครส  แรงดันเต่ง  Sieve tube
 4.  กลูโคส  แรงดันเต่ง Vessel 


17.น้ำและแร่ธาตุลำเลียงในพืชที่สูงเกิน 20 เมตร โดยวิธีใด

 ข้อ กลไกที่ใช้ลำเลียง  เนื้อเยื่อสำคัญที่ลำเลียง 
 1. แอกทีฟ ทรานสปอร์ต   Vessel
 2. แรงดันเต่ง  Tracheid
 3. แอกทีฟ ทรานสปอร์ต   Vessel
 4.  แรงดันเต่ง Vessel และ Tracheid 

 

 

 

 

 


18.ข้อใดไม่ได้เจริญเปลี่ยนแปลงมาจาก Epidermis
    1.ขน
    2.ต่อม
    3.ขนราก
    4.รากแขนง
 

 

 

สร้างโดย: 
black witch

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 102 คน กำลังออนไลน์