องค์การระหว่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)

องค์การสหประชาชาติ  (The  United  Nations  :  UN)

 

(ที่มาของภาพ : http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/UN_flag.jpg)

            ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ร่วมกันประกาศแถลงการณ์ที่เรียกว่า  กฎบัตร แอตแลนติค  (The  Atlantic  Chater)  เมื่อ  ค.ศ.1941  เพื่อเป็นหลักการสร้างสันติภาพให้แก่มวลมนุษยชาติ  และเพื่อยุติการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่ 2 บรรดาประเทศสมาชิกได้ร่วมกันลงนาม  และร่วมมือกันดำเนินความพยายามที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ภายหลังประเทศสมาชิกจึงได้จัดประชุมตามมาอีกหลายครั้งเช่น  การประชุมที่กรุงวอชิงตัน  ดี. ซี.  ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่ประชุมกำหนดให้มีการตั้งองค์การของโลกขึ้นมาใหม่แทนองค์การสันนิบาตชาติ  ต่อมาผู้แทนของประเทศต่าง ๆ 51 ประเทศ ได้ลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติและประกาศจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  ค.ศ.  1945

วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ

1.  เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพถาวรของโลก  และความมั่นคงระหว่างประเทศตลอดจนระงับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศโดยสันติวิธีตามหลักการแห่งความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ


2.  เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างประชาชาติทั้งหลาย โดยยึดการเคารพต่อหลักการแห่งสิทธิเท่าเทียมกัน


3.  เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรม และในการส่งเสริมและสนับสนุนการเคารพต่อสิทธิิมนุษยชนและต่อเสรีภาพขั้นมูลฐานสำหรับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ  ภาษา  หรือศาสนา


4.  เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับประสานการดำเนินงานของประเทศชาติทั้งปวงในอันที่จะบรรลุสู่จุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกัน

 

(ที่มาของภาพ : http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/146247.jpg)

 สมาชิกของสหประชาชาติ

               สมาชิกดั้งเดิมมี  51  ประเทศ  ซึ่งร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นมา  สำหรับประเทศไทยเป็นสมาชิกลำดับที่  55  (ค.ศ. 1946)  ในปัจจุบัน (มีนาคม 2550) สหประชาชาติมีสมาชิก 192 ประเทศ ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  เช่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากโอนที่นั่งให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ พ.ศ. 2514 สมาชิกล่าสุด คือประเทศมอนเตเนโกร เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์