องค์การระหว่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ-สมัชชา)

"สมัชชา" แห่งสหประชาชาติ

          

 

(ที่มาของภาพ : http://learners.in.th/file/macdelta/pHm0hM.jpg)

 

        “สมัชชา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายว่า สมัชชา หมายถึง การประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ หรือที่ประชุม

        สมัชชา คือ การประชุมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า ASSMBLY ซึ่งให้ความหมายไว้ว่า "A group of persons gathered Together for a common purpose" องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของ “สมัชชา” คือ สมัชชา (General Assembly)

        ประกอบด้วยสมาชิกทุกประเทศของสหประชาชาติ เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่กำหนดแนวทางปฏิบัติงานขององค์การ พิจารณาและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ภายในขอบเขตของกฎบัตรสหประชาชาติ พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ พิจารณารายงานขององค์กรต่างๆ ของสหประชาชาติ มีหน้าที่เลือกสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี ความมั่นคงจำนวน 10 ประเทศ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจำนวน 54 ประเทศและคณะมนตรีอื่นๆ ตลอดจนการรับสมาชิกใหม่ แต่งตั้งเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคณะมนตรีความมั่นคง รวมทั้งพิจารณาและรับรองงบประมาณของสหประชาชาติ กำหนดส่วนเฉลี่ยค่าบำรุงของประเทศสมาชิก ฯลฯ

        สมัชชาเป็นหน่วยงานกลางของสหประชาชาติ เป็นที่ซึ่งทุกประเทศสามารถกล่าวแสดง ความคิดเห็นและเรื่องราวต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้ ประเทศที่เป็น สมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติ จะมีผู้แทน ประจำ ณ ที่นี้ แต่ละประเทศมีคะแนนเสียงเช่นเดียวกับประเทศอื่น ไม่ว่าประเทศนั้นจะยากจนหรือร่ำรวย มีขนาดใหญ่โตหรือขนาดเล็ก แต่ละประเทศต่างมีเพียงคะแนนเสียงเดียว ปัญหาสำคัญจะตัดสินด้วย คะแนนเสียงส่วนใหญ่สองในสาม สมัชชาจะประชุมปกติปีละครั้ง เริ่มในวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน แต่การประชุมฉุกเฉินอาจมีขึ้นได้ทุกเมื่อ สมัชชาจะเลือกประธานทุกปี เพื่อทำหน้าที่เป็นประธาน หรือดำเนินการประชุม ต่างๆ ในสมัชชา

        สมัชชาสามารถหารือและทำข้อเสนอแนะได้ทุกเรื่อง (ยกเว้นในเรื่องที่คณะมนตรีความมั่นคง ดำเนินการอยู่แล้ว) สมัชชาจะรับรายงานจากคณะ มนตรีความมั่นคง และหน่วยงานสำคัญอื่นของ สหประชาชาติ ตลอดจนจาก เลขาธิการใหญ่ สมัชชามีหน้าที่รับสมาชิใหม่ตามคำเสนอแนะของ คณะ มนตรีความมั่นคง นอกจากนั้น ยังแต่งตั้ง เลขาธิการใหญ่ ตามคำเสนอแนะของคณะมนตรีความ มั่นคง และยังทำหน้าที่เลือกสมาชิกของหน่วยงานอื่นๆ ด้วย สมัชชาใหญ่ยังเป็นผู้ตัดสินว่า ประเทศ สมาชิกควรจ่ายเงินดำเนินการสหประชาชาติเป็นจำนวนเท่าใด และควรใช้เงิน เหล่านี้อย่างไร มติที่รับรองโดยสมัชชาเป็นเพียงข้อแนะนำต่อประเทศสมาชิก มิใช่เป็นการบีบบังคับทางกฎหมาย กระนั้นก็ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวมีน้ำหนักมาก เพราะสมัชชาเป็นตัวแทนของเสียงและความคิดทั่วไป ของเกือบทุกประเทศในโลก

        การลงคะแนนเสียงในคณะมนตรีความมั่นคง จะแตกต่างจากสมัชชาตรงที่มติสำคัญจะผ่านที ่ประชุมด้วยคะแนนเสียง "ตอบรับ" จากสมาชิก 9 ประเทศ แต่ถ้าสมาชิกถาวรหนึ่งใดใน 5 ประเทศ "ตอบปฏิเสธ" หรือที่เรียกว่า วีโต้ มตินั้นก็จะไม่ผ่านที่ประชุม ส่วนในสมัชชาประเทศสมาชิก แต่ละประเทศมีคะแนนเสียง 1 คะแนน

                                                                            หน้าหลัก

 

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์