องค์การระหว่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ-คณะมนตรีความมั่นคง)

"คณะมนตรีความมั่นคง"แห่งสหประชาชาติ

 

(ที่มาของภาพ : http://static.howstuffworks.com/gif/united-nations-security-council-3.jpg )

 

             คณะมนตรีความมั่นคง มีหน้าที่คือเป็นองค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ คณะมนตรีความมั่นคง ประกอบไปด้วยสมาชิก 15  ประเทศซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ

          
สมาชิกประจำ

        ได้แก่ 5 ประเทศมหาอำนาจผู้ก่อตั้งคือ  สหรัฐอเมริกา รัสเซีย(แทนสหภาพโซเวียตเดิม)  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  และสาธารณรัฐประชาชนจีน(เดิมเป็นของจีนไต้หวัน)  สมาชิกประจำจะมีอภิสิทธิ์คือ เป็นสมาชิกแบบถาวรตลอดไปและสามารถใช้สิทธิยับยั้ง (Right  of veto)  ซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะของสมาชิกประจำแห่งคณะมนตรีความมั่นคงเท่านั้น  
           
สมาชิกไม่ประจำ

        มี 10ประเทศที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาทุก2 ปีไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิยับยั้งดังกล่าว ในการพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ของคณะมนตรีความมั่นคงนั้น มติต่างๆ ต้องผ่านการรับรองของที่ประชุมด้วยมติ 9ใน15 เสียงโดยสมาชิกประจำทั้ง 5 ชาติไม่ใช้สิทธิยับยั้ง เรื่องนั้นจึงจะผ่านต่อไปยังสมัชชา แต่ถ้าหากสมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่ง (ใน 5  ประเทศ)  ลงคะแนนเสียงคัดค้านถือว่าเป็นการใช้สิทธิยับยั้ง มีผลให้ร่างข้อมตินั้นตกไป แต่การงดเว้นออกเสียงและการไม่เข้าร่วมประชุม ไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิยับยั้งหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงคือเป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

คณะมนตรีความมั่นคงมีหน้าที่สำคัญ

        ประการแรก คือ รับผิดชอบในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การธำรงรักษาสันติภาพดังกล่าวเป็นงานที่จะต้องคอยสอดส่องและติดตามอยู่ตลอด เวลาและในบางกรณีอาจต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดให้ทันท่วงทีหน้าที่สำคัญของคณะมนตรีความมั่นคง

1. ดำเนินการสอบสวนกรณีพิพาทหรือการคุกคามใดๆ อันเป็นภัยต่อสันติภาพและให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

2. อาจเรียกร้องให้สมาชิกดำเนินการลงโทษทางเศรษฐกิจหรือใช้มาตรการอื่นๆ โดยสันติวิธีเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการรุกราน

3. อาจดำเนินการทางทหารต่อผู้รุกราน

4. รับผิดชอบในการวางแผนควบคุมกำลังอาวุธ

 5. เสนอแนะให้รับสมาชิกใหม่ เพิกถอนประเทศหนึ่งประเทศใดจากสมาชิกภาพชั่วคราวหรือขับออกจากสมาชิกภาพ และเสนอแนะผู้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ

      

หน้าหลัก

 

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์