องค์การระหว่างประเทศ (องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ-ILO)

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization :  ILO)

 

(ที่มาของภาพ http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/ilo.jpg)


              เป็นทบวงชำนัญพิเศษหน่วยงานแรกขององค์การสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นในปี  ค.ศ.  1946  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสมาชิก  145  ประเทศ มีบทบาทและการดำเนินงานดังนี้  เพื่อวางมาตรฐานด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศ เป็นมาตรฐานทางด้านสิทธิมนุษยชน  เช่น  ความปลอดภัยในการทำงานค่าแรงที่ยุติธรรมและสภาพการทำงานที่เหมาะสม  เป็นต้น  ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิทยาการ  ได้แก่ ความช่วยเหลือในการยกร่างกฎหมายแรงงานภายในประเทศสมาชิกให้คำแนะนำในการบริหารด้านแรงงานและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิควิทยาการในการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกและช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและฝึกอบรมจัดตั้งสำนักงานจัดหางานทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาคให้การฝึกอบรมทางวิชาชีพ 

             และจัดตั้งศูนย์กลางการฝึกอาชีพชั้นสูงที่ เมืองตูริน ประเทศอิตาลี  รวมถึงให้ความร่วมมือทางด้านการวิจัยและข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งมีหลายหน่วยงาน  ได้แก่ สำนักงานข้อมูลข่าวสารและหอสมุดกลางหน่วยงานกลางในการวางแผนและการวิจัยศูนย์สารนิเทศระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน สำนักงานบรรณาธิการสิ่งพิมพ์และการแปลและสำนักงานสารนิเทศขององค์การ  ณ  กรุงเจนีวา  หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้จะแปลและเผยแพร่มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศทั้งในรูปของอนุสัญญาและข้อเสนอแนะเผยแพร่ข่าวสารความเป็นไปทางด้านแรงงานขององค์การและประเทศสมาชิกในรูปของเอกสารและสื่อต่างๆ


(ที่มาของภาพ http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/154705.jpg)

            ILO  ได้ดำเนินกิจกรรมและบทบาทสำคัญเกี่ยวกับสิทธิขั้นมูลฐานของผู้ใช้แรงงาน  รวมทั้งบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในการดำเนินงานของ  ILO ได้ประสบปัญหาในการดำเนินงานอันเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากลักษณะโครงสร้างขององค์การ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไตรภาคี ทำให้ภาครัฐสามารถครอบงำผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง โดยกลุ่มประเทศโลกที่สาม  และกลุ่มสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีเสียงข้างมากในองค์การ ทำให้กลุ่มประเทศตะวันตกและสหรัฐอเมริกาไม่พอใจรวมทั้งความยากลำบากในการกำหนดมาตรฐานทางด้านแรงงานอันเป็นผลมาจากระดับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาและการขาดอำนาจบังคับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

หน้าหลัก

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์