องค์การระหว่างประเทศ (องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ-WHO)

 องค์การอนามัยโลก
      (World  Health  Organization  :  WHO
)

(ที่มาของภาพ : http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/Who.gif)

 

           เป็นทบวงชำนัญพิเศษที่จัดตั้งขึ้นในปี  ค.ศ.  1948  เพื่อเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านอนามัย โดยการเสนอของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสมาชิก 151 ประเทศมีบทบาทและการดำเนินงานต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดที่ติดต่อกันได้ เช่น โรคมาลาเรียวัณโรค  โรคเรื้อน  กามโรค  เป็นต้นด้านการสาธารณสุขให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในด้านการสาธารณสุข พัฒนากิจการของโรงพยาบาลในประเทศต่าง ๆโครงการฟื้น
ฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่พิการ การรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอนามัยในการประกอบอาชีพและการกำหนดมาตรฐานยาและเวชภัณฑ์ให้การศึกษา ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยโดยให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรทางด้านสาธาร-
ณสุขให้กับประเทศสมาชิกให้ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ๆ ทางการแพทย์และสาธารณสุขเผยแพร่งานวิจัยและข้อมูลข่าวสาร ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยให้กับประเทศสมาชิกด้วย

(ที่มาของภาพ : http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/149937.jpg)

หน้าหลัก

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์