คณิตศาสตร์มหัศจรรย์(แผนจัดการเรียนรู้ที่1)

 ในการศึกษาตรีโกณมิติอาศัยความรู้เรื่องของสามเหลี่ยมคล้าย ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ในการหาความยาวด้านทั้งสามด้านของรูปสามเหลี่ยมที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้หลักการว่า อัตราส่วนของความยามของด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เท่ากันจะเท่ากัน

 

 

 

 

 


  1. อธิบายความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมคล้ายกับตรีโกณมิติ
  2. เขียนแสดงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมคล้ายกับตรีโกณมิติ
  3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตรีโกณมิติและนำหลักการไปเชื่อมโยงใช้ในชีวิตประจำวันได้
  4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

 


1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายโดยให้นักเรียนอธิบายสมบัติของสามเหลี่ยมคล้าย จากนั้นให้นักเรียนพิจารนารูปสองรูป ดังนี้

พิจารณารูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 


 2.1 บทนำ

 

 

                ตรีโกณมิติมาจากภาษาอังกฤษว่า trigonometry หมายถึง วัดรูปสามเหลี่ยมโดยที่  “tri” หมายถึง three ซึ่งแปลว่า สาม “gon” หมายถึง “angle” ซึ่งแปลว่า มุม และ “metry” หมายถึง measure ซึ่งแปลว่า วัด

                การศึกษาตรีโกณมิติอาศัยความรู้ในเรื่องสามเหลี่ยมคล้าย เช่น รูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม CEF เมื่อ   

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

∆ ABC คล้ายกับ  ∆DEFเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ∆ABC = ∆DEF

                เมื่อ ∆ABC = ∆DEF จะได้

 

 

                                              

 

 

 

 

                             ในการหาความยาวด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่มาก อาจใช้การคำนวณเทียบอัตราส่วนกับรูปสามเหลี่ยมคล้ายที่มีขนาดเล็กกว่าได้

                                                  

                  

                                          

1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8  

สร้างโดย: 
อ.ภูริเชษฐ์ ลำลอง น.ส. เมขลา เครือศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์