องค์การระหว่างประเทศ (องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ-FAO)

องค์การอาหารและเกษตร
      (Food  and  Agriculture  Organization  :  FAO)

(ที่มาของภาพhttp : http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/fao_g.gif)

          เป็นทบวงชำนัญพิเศษที่จัดตั้งขึ้นในปี  ค.ศ.  1946 โดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติมีมติรับรองให้เข้าร่วมในองค์การสหประชาชาติ   สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่   กรุงโรม ประเทศอิตาลีปัจจุบันมีสมาชิก 156  ประเทศ มีบทบาทและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร  อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรซึ่งมักจะเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา โครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารที่สำคัญ คือ

          โครงการอาหารโลก  (World  Food  Program) เพื่อระงับปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างฉับพลัน เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านอาหารแล้วยังให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนโดยมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กันไป บทบาทในการนำเอาเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ   มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและรวบรวมข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการสงวนพืชผลและพันธุ์ไม้ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการปศุสัตว์   เผยแพร่ข้อมูลด้านการประมง  ปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือการประมงให้้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ส่งเสริมการสงวนป่าไม้ การพัฒนาพื้นที่ป่า การอุตสาหกรรมป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากป่า การจัดประชุมระหว่างประเทศสมาชิกและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิทยาการในโครงการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้

 

 


(ที่มาของภาพ : http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/fao_2.jpg)

 

หน้าหลัก

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์