คณิตศาสตร์มหัศจรรย์(แบบฝึกหัด)

                                                     


1. ถ้า x sin 60° tan 30°+ tan 45° sec 60° = 4 และ y = sec245° - tan245° จงหาค่าของ
   x+y

ก. 6
ข. 5
ค. 4
ง. 3

 

2. 2x tan245° cosec 30°  -  6x cos 60°  =  4 sin2 60°  ค่า x จะสอดคล้องกับสมการในข้อ
   ใด

ก.  3x - 1 = 8
ข.  2x - 1 = 4
ค.  x - 5 = 3
ง.  x + 1 = 2

 

3. สามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมยอดกาง 120°  มีฐานยาว 24 นิ้ว มีพื้นที่เป็น 3 เท่าของพื้นที่สาม
   เหลี่ยม  ด้านเท่า ข้อใดเป็นความยาวเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมด้านเท่า

ก.  9 นิ้ว
ข.  12 นิ้ว
ค.  15 นิ้ว
ง.  18 นิ้ว

 

4. เงาของชายคนหนึ่งยาว 6 ฟุต เมื่อมุมเงยของดวงอาทิตย์เป็น 60 องศา จงหาความยาวของ
   เงา ของเขาเมื่อมุมเงยของดวงอาทิตย์เป็น 30 องศา

ก.  12 ฟุต
ข.  16 ฟุต
ค.  18 ฟุต
ง.  20 ฟุต

 

5. ถ้า 8 sin2x  -  4  =  0  จงหาขนาดของมุม 2 sin x cos x

ก.  3
ข.  2
ค.  1
ง.  0

 

6. ถ้า sin A  -  cos A  =  0  จงหาค่าของ  sin2A  +  4cos2A  -  tan A

ก.  0
ข.  1.5
ค.  2
ง.  3

 

7. จงหาค่าของ ( sin A  +  cos A )2  +  ( sin A  -  cos A )2

ก.  9
ข.  5
ค.  1
ง.  2

 

8. ชายคนหนึ่งเดินเข้าหาเจดีย์ พบว่ามุมเงยเป็น A°  เมื่อเดินเข้าไปใกล้เจดีย์อีก 10 เมตร พบว่ามุม เงยของยอดเจดีย์เป็น 45°
และเมื่อเดินใกล้เข้าไปอีก 6 เมตร พบว่ามุมเงยของยอดเจดีย์เป็น 90° -  A  อยากทราบว่าเจดีย์สูงกี่เมตร

ก.  12  เมตร
ข.  14  เมตร
ค.  15  เมตร
ง.  17  เมตร

 

9.  ในรูปสามเหลี่ยม ABC มี sin C  =    tan B  =   จงหาความยาวด้าน AB เมื่อ AC ยาว12  หน่วย

ก.  15
ข.  3.75
ค.  12
ง.  5

 

10. ในสามเหลี่ยม ABC ที่มีมุม A + มุมB = 90°  ถ้า  sin A  =  
         จงหาค่าของ  sin2A  +  2sin A cos B  -  3cos2B

ก.  3
ข.  2
ค.  1
ง.  0

 

                                                                         /เฉลย/        

                                   

สร้างโดย: 
อ.ภูริเชษฐ์ ลำลอง น.ส. เมขลา เครือศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์