องค์การระหว่างประเทศ (องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ-UNESCO)

องค์การศึกษา  วิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
   (United  nations  Educational,  Scientific and Cultural Organization  : UNESCO)

 

(ที่มาของภาพ http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/unesco%20flag.gif)

         เป็นทบวงชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1946 โดยได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส  ปัจจุบันมีสมาชิก  161  ประเทศ
  

         UNESCO  จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ  เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงของโลกโดยอาศัยการศึกษา  วิทยาศาสตร์  วัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกเคารพความยุติธรรม  กฎหมาย สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพมูลฐาน
ต่างๆตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ

         และมีบทบาทที่สำคัญ ด้านการศึกษาลดอัตราผู้ไม่รู้หนังสือโดยได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร
ศาสตร์ สมุทรศาสตร์อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยาคอมพิวเตอร์  และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวัฒนธรรม ได้แก่การอนุรักษ์มรดกของชาติ  ทั้งงานด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณคดีภาษา หัตถกรรม นิทานพื้นบ้าน ความเชื่อ พิธีกรรม เป็นต้น

         งานอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมต้องอาศัยความร่วมมือของประชากรทั้งในและระหว่างประเทศบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน โดยยอมรับว่าวัฒนธรรมของแต่ละสังคมมีคุณค่าเท่าเทียมกัน

(ที่มาของภาพ http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/152526.jpg)

 

หน้าหลัก

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์