คณิตศาสตร์มหัศจรรย์(จินตคณิต ลูกคิดญี่ปุ่น)


                       

                                          ที่มารูป  http://www.nujiw.com/math_soroban.aspx

 

ลูกคิดญี่ปุ่นพัฒนามาจากลูกคิดจีนที่เข้าสู่ญี่ปุ่นในราวศตวรรษที่ 15 ลักษณะของลูกคิดมีขนาด
เล็กพกพาได้สะดวก คำนวณได้รวดเร็ว มีลูกคิด 5 เหนือเส้นแบ่ง 1 ลูก มีลูกคิด 1 ใต้เส้นแบ่ง 4
ลูก สามารถใช้ในการคำนวณทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ทั้งหมด การใช้ลูกคิดญี่ปุ่นในการ
คำนวณ พบว่า สามารถช่วยให้นักเรียนคิดเลขได้เร็วขึ้น มีสมาธิในการเรียน สมองทั้งสองซีก
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวมดีขึ้น


วิธีการคิดคำนวณโดยใช้ลูกคิดและ เลขคู่ 10 และคู่ 5 นี้มีมาแต่สมัยโบราณนับ 1,000 ปี โดย ชาว
จีน และร่วมพัฒนาต่อเนื่อง โดยชาวจีนและชาวญี่ปุ่น นับเป็นภูมิปัญญาของชาวตะวันออก ภาย
ใต้ปรัชญาที่ว่า
“ วิทยาการที่ยั่งยืนต้องมาจากศักยภาพภายในตัวมนุษย์เป็นประการสำคัญ ”
นั่นคือ ใช้ศักยภาพของตัวเราเองก่อนที่จะพึ่งพาเทคโนโลยี

 


ประโยชน์ของการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น

จากการศึกษาการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น พบว่า เด็กในช่วงอายุระหว่าง 7 – 12 ปี จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด ผลที่
ได้รับ คือ

1. มีความสามารถในการคิดเลขเร็ว
2. มีสติและสมาธิ
3. มีความจำดีขึ้น
4. มีความเชื่อมั่นตนเอง
5. มีการวิเคราะห์และลำดับเหตุผล
6. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

 

วิชาจินตคณิต

วิชาจินตคณิตได้นำเอาลูกคิด อุปกรณ์คิดเลขเก่าแก่มาเป็นสื่อการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ จากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศให้ผลทาง บวกและยอมรับว่าเหมาะสมที่จะเป็น
อุปกรณ์ช่วยฝึกกความคิด โดยเฉพาะทีเกี่ยว กับจำนวน เพราะผู้ฝึกจะมีโอกาสฝึกสมอง พัฒนา
ความอดทน สมาธิ ความคิด สร้างสรรค์ จินตนาการ เมื่อฝึกฝนจนชำนาญแล้ว จะสามารถคิด
คำนวณตัวเลข ต่างๆ ได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เลย

                           

                            ที่มารูป  http://www.nujiw.com/math_soroban.aspx

เด็กในหลายๆ ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อเมริกา เยอรมัน แคนาดา มาเลยชีย สิงคโปร์ ฯลฯ ได้มี
โอกาสเรียนจินตคณิต อย่างแพร่หลาย ในปี 1994 มาเลเซียอบรมครูทั้งประเทศ 7,000 คน และ
ในปี 1998 นายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย ประกาศว่าเด็ก มาเลย์ทุกคนต้องได้เรียน
จินตคณิต

 

สำหรับในประเทศไทยนั้น การสอนลูกคิดมีอยู่ในสถานศึกษาบางแห่งเท่านั้น ประเทศญี่ปุ่นกับ
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF) จึงเกิดความร่วมมือให้เด็กไทยใช้ลูกคิดที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อปี 2537 จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับว่าระบบการคิดของ ลูกคิดญี่ปุ่น
สามารถที่จะพัฒนาทักษะของนักเรียนในการคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นำไปสู่การพัฒนาทักษะในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

การ เรียนจินตคณิต เปรียบเหมือนการ download เครื่องคิดเลขใส่ไว้ในสมอง และใช้ไปตลอด
ชีวิต เป็นรากฐานสำคัญ เหมาะกับเด็กอนุบาล และประถม ที่ต้องการความเชื่อมั่นทางวิชา
คณิตศาสตร์ หากพื้นฐานคำนวณ ดีแล้ว การเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน หรือระบบอื่น จะยิ่งดี
มากขึ้น


 

 

                                                       

สร้างโดย: 
อ.ภูริเชษฐ์ ลำลอง น.ส. เมขลา เครือศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์