เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

              ประวัติศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตตั้งความสำเร็จ และความล้มเหลวรวมทั้งสิ่งที่มนุษย์ค้นคว้าและประดิษฐ์ขึ้น ศึกษาโดยอาศัยร่องรอยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งนักประวัติศาสตร์ต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า โดยคำนึงถึงมิติเวลา และความสำคัญที่เรื่องราวนั้นๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม

วิธีการทางประวัติศาสตร์

- ตั้งคำถาม/หัวข้อที่สนใจ
- สำรวจเอกสาร
- ตั้งสมมติฐาน
- ค้นคว้าข้อมูล/หลักฐานทางประวัติศาสตร์
- วิเคราะห์/ประเมินคุณค่าของหลักฐาน
- การตีความ
- การวิเคราะห์

การศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยวิธีทางประวัติศาสตร์      มีความสำคัญและมีประโยชน์เพราะ
- ทำให้การศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์เป็นไปอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ
- ทำให้ได้เรียนรู้ความเป็นมาและวิวัฒนาการของมนุษย์ในอดีต ประสบการณ์ของมนุษย์ในประวัติศาสตร์เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ของมนุษย์สมัยต่อมา
- สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ทั้งหมดในแง่ของเวลา บุคคล สถานที่ ฯลฯ
- ช่วยกันรักษาความต่อเนื่องของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์อย่างมีเหตุผล มองเห็นคุณค่าของมนุษย์ที่สร้างความเจริญด้านต่างๆแก่สังคม
- สามารถใช้เป็นบทเรียน หรือ แบบอย่างในการแก้ปัญหา และในการประพฤติของคนในสังคมตามวิถีทางที่ถูกต้อง ทำให้มนุษย์มีวิวัฒนาการตามแนวทางที่เหมาะสม
- ทำให้ผู้ศึกษามีความเฉลียวฉลาดขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคต

การศึกษาประวัติศาสตร์

- แบ่งตามยุคสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ ฯลฯ
- แบ่งตามขอบเขต เช่น ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯลฯ
- แบ่งตามด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์สังคม ฯลฯ
- แบ่งตามภูมิศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์เอเชีย ประวัติศาสตร์อเมริกา ฯลฯ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

- จำแนกตามความสำคัญ ได้แก่ หลักฐานขั้นต้น หรือ ปฐมภูมิ หลักฐานชั้นรอง หรือ ทุติยภูมิ
- จำแนกตามหลักฐานลักษณะ ได้แก่ หลักฐานลายลักษณ์อักษร และ หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

 

สร้างโดย: 
อาจารย์วราภรณ์ สุขสายชล และ เปียทิพย์ สิทธิพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์