มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รูปภาพของ sss27263

ประวัติ

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดิมคือ "วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี" ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 ที่ถนนประชาอุทิศ (ซอยสุขสวัสดิ์ 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ในระยะเริ่มแรก วิทยาลัยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีกำหนด 3 ปี ใน 4 สาขาวิชา คือ

 • ช่างก่อสร้าง
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างยนต์
 • ช่างเทคนิคการผลิต

ในปี พ.ศ. 2506 ยูเนสโก (UNESCO) และกองทุนพิเศษสหประชาชาติ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่วิทยาลัย มีโครงการ 5 ปี โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เปิดสอนอยู่ ให้ทุนการศึกษาอบรมเพิ่มเติมแก่อาจารย์ และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่วิทยาลัยตามความต้องการ ในปี พ.ศ. 2508 วิทยาลัยโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี ให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก ยูเนสโก และกองทุนพิเศษสหประชาชาติอีก โดยจัดเป็นโครงการ 4 ปี เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2509 ในรูปแบบเดียวกับโครงการแรก คือ ผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา อบรมแก่อาจารย์ และอุปกรณ์การศึกษา

หลังจากนั้น วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ได้ยกระดับขึ้นเป็น "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี" เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2514 โดยเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับอุดมศึกษา เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปลี่ยนสภาพเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 11 ก ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 8 คณะ ดังนี้

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 12 สาขาวิชา 24 หลักสูตรดังนี้

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรนานาชาติ

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
 • วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ - สองสถาบัน)

หลักสูตรสองภาษา

 • วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรสองภาษา)
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรสองภาษา)
 • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (หลักสูตรสองภาษา)
 • วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรสองภาษา)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรสองภาษา)
 • วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรสองภาษา)
 • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรสองภาษา)
 • วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรสองภาษา)
 • วิศวกรรมเครื่องมือ (หลักสูตรสองภาษา)
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสองภาษา)


หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบริหารและการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชามาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเที่ยงตรง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (นานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) /Ph.D.

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เน้นด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาเคมี เน้นด้านเคมีอุตสาหกรรม และเคมีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เน้นฟิสิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและการแพทย์ รวมทั้งการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบเลเซอร์ชนิดต่างๆ
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (วัสดุและนาโนเทคโนโลยี)
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา เน้นด้านจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ การเกษตร การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมพันธุศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : เน้นด้านการแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักสูตรปริญญาโท

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
 • Industrial Chemistry
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตรปริญญาเอก

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • Doctor of Philosophy Program in Bioscience

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ใน 4 สาขาวิชา (รับนศ.ปวช.และม.6) ดังนี้

 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นอกจากนั้น ยังรับนักศึกษาเทียบโอน โดยรับผู้จบ ปว.ส. ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 แต่ต้องเรียนในวิชาอื่นที่ยังโอนไม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นวิชาในปี 1 หรือ 2 ตามแต่วิชาที่ยังขาดอยู่ ในหลักสูตรนี้แบ่งวิชาเอกออกเป็น 3 วิชาเอก คือ
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

และจะเปิดหลักสูตรเทียบโอนสำหรับหลักสูตรข้างต้นในอนาคตโดยรับนศ.ปวส.มาเรียนต่อ 3 ปี

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.บ.) หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ใน 1 สาขาวิชา ดังนี้

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ดังนี้

 • สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ :เป็นหลักสูตรที่รองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมการพิมพ์ และการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ควรมีความถนัดในสาขา วิชาเคมี และฟิสิกส์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ทางการพิมพ์ บัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถด้านการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี

ปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาเทคนิคการพิมพ์


 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย :เป็นหลักสูตรที่รองรับการผลิตบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่ หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานด้านวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปะการออกแบบ และการถ่ายภาพ หลังจากนั้นจะเข้าสู่หมวดวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาต่างๆ คือ กลุ่มวิชาการศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน (อิเล็กทรอนิกส์) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี-มัลติมีเดีย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการและ เทคนิคการสร้าง ตั้งแต่การสร้างสื่อพื้นฐานของมัลติมีเดีย จนสามารถพัฒนาเป็นชุดมัลติมีเดียเพื่อประยุกต์ใช้ทางการศึกษา (บทเรียน CAI) แอนิเมชั่น และกราฟิค ออบแบบเกม สื่อสารมวลชน และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถแนะนำและจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาในระบบทางด่วนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง เขียนโปรแกรมทางด้านต่างๆ อาทิเช่น C, php, java.

จบแล้วสามารถทำงานด้านไหนได้บ้าง สามารถที่งานด้านมัลติมีเดียเช่น นักออกแบบกราฟิค แอนิเมชั่น ออกแบบเกม งานโฆษณา งานด้านภาพยนตร์ ผู้ออกแบบเว็บไซต์ งานด้านคอมพิวเตอร์เช่น โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เวบมาสเตอร์ เป็นต้น

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย :เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีวามรู้ความสามารถในการคิดและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ มีเดีย และศิลปะ เพื่อประยุกต์ใช้งานและบูรณาการความรู้ ความสามารถเหล่านั้นในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ตอบสนองความต้องการในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยคำนึงถึงมิติทางด้านประสาทสัมผัสและการรับรู้ของมนุษย์เป็นหลัก

จบแล้วสามารถทำงานด้านไหนได้บ้าง :ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ธุรกิจรับจัดงานแสดงสินค้า-นิทรรศการที่มีเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ธุรกิจสร้างเกม ทั้ง Hardware และ Software ธุรกิจสวนสนุก ธุรกิจสร้างและออกแบบของเล่น ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านและสำนักงาน ธุรกิจสร้างต้นแบบสินค้าเพื่อการตัดสินใจ หน่วยงานวิทยาศาสตร์ของรัฐและเอกชนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เด็ก เป็นต้น และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปีใน 1 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชามีเดียอาร์ต :เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถทางปัญญาแห่งศาสตร์ทางศิลปะและการออกแบบที่เน้นทางด้าน แอนิเมชัน ด้านเทคนิคภาพเพื่อการผลิตภาพยนตร์ และด้านการถ่ายภาพถ่าย ดิจิทัลและการออกแบบกราฟิก ตลอดจนปลูกฝังให้มีการนำเอาคุณธรรม และ จริยธรรมของสังคมและบุคคลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตผลงาน

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ใน 3 สาขาวิชา ดังนี้

 • สถาปัตยกรรม (สถ.บ. หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ. หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • ศิลปอุตสาหกรรม (สถ.บ. หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

และหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชา

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นับจากปีเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พ.ศ. 2538 ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกรับใช้สังคมไทยที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทางด้าน ไอทีจวบจนกระทั่งปัจจุบัน กล่าวได้ว่า เป็นภาระกิจที่ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยามที่ประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ อย่างรุนแรง ควบคู่ไปกับการที่โลกมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมหลายอย่างในการฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการในช่วงรอยต่อ ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมขนาดใหญ่ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์กร ในรูปแบบที่มีพลวัตสูง การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการศึกษาเพื่อการแสวงหารายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเอง ไม่ให้เป็นภาระกับรัฐบาล และอีกหลายสิ่งที่ทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ได้ร่วมกันทุ่มเทให้เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ ทำให้คณะฯ ประสบความสำเร็จ ในระดับที่น่าพอใจกล่าวคือ เป็นเพียงคณะเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอน สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศครบถ้วนทั้ง ปริญญาตรี โท และเอก ท่ามกลางแรงกดดันจากหลากหลายปัจจัย ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ยังคงยืนยันในเรื่องคุณภาพของบัณฑิต ทั้งด้านวิชาชีพ และการสื่อสารในยุค โลกาภิวัฒน์ซึ่งพอกล่าวเป็นตัวอย่างได้ว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และมีการกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะฯ ต้องผ่านการ ทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากล

เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Doctor of Philosophy Program in Computer Science)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology)

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ใน 4 สาขาวิชา ดังนี้

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science Program in Information Technology)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Master of Science Program in Electronic Business)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศ (Master of Science Program in Bioinformatics)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Master of Science Program in Software Engineering)

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) หลักสูตร 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี (ปวส.ต่อเนื่อง) ใน 1 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) มี สองวิทยาเขต คือ

และในปีการศึกษา 2550 ทางคณะได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 1 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ เป็นโครงการขยายงานเดิม จากภาควิชาภาษาและสังคม สังกัดคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

http://www2.kmutt.ac.th/

สร้างโดย: 
น.ส. สโรชา เจนเจษฎา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์