นาฬิกาล้านปีหน้า

 นาฬิกาล้านปีหน้า
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ‹านมานี้ บริษัท Newlett Packard Corporation แห‹ง Palo Alto รัฐ California ของสหรัฐไดŒนํ านาฬิกาปรมาณูที่วิศวกรของบริษัท ไดŒประดิษฐออกแสดงใหŒผูŒชมเห็นว‹ามันเปšนนาฬิกาที่ดีที่สุดในโลก คือ สามารถเดินไดŒเที่ยงตรงถึงขนาดว‹า หากปล†อยใหŒนาฬิกานี้เดิน อยู‹นาน 1,6000,000 ป‚ ทางบริษัทการันตีว‹ามัน จะบอกเวลาผิดพลาดไม‹เกิน 1 วินาที
ใครใดบŒางตŒองการใชŒนาฬิกาที่ซูเปอรดีถึงขนาดนี้
ก็ทุกคนแหละครับ จะไม‹โดยทางตรงก็ทางอŒอม จะไม‹มากก็นŒอย จะไม‹ชŒาก็เร็ว
ผูŒคนในสมัยโบราณรูŒกันมานานแลŒวว‹า เวลาหนึ่งวัน คือเวลาที่โลกใชŒใน การหมุนรอบตัวเองไปไดŒครบหนึ่งรอบในป‚ พ.ศ. 2438 เมื่อ S. Newcomp ไดŒ วิเคราะหเวลาหมุนรอบตัวเองของโลก ที่นักดาราศาสตรในอดีตไดŒบันทึกไวŒ ตลอดระยะเวลา 200 ป‚ก‹อนนั้น เขาไดŒพบว‹า เวลาที่โลกใชŒในการหมุนรอบตัว เองในแต‹ละวันนั้นไม‹เท‹ากัน คือชŒาบŒาง เร็วบŒาง ซึ่งความเร็วในการหมุนนี้นอก จากจะขึ้นกับว‹าโลกอยู‹ใกลŒหรือไกลจากดวงอาทิตยเพียงใดแลŒว ยังขึ้นกับ ความเร็วของกระแสนํ้าในมหาสมุทร และการไหลวนเวียนของหินเหลวภายในโลกอีกดŒวย
และโดยเฉลี่ยโลกจะหมุนรอบตัวเองชŒาลงวันละ 0.001 วินาที ดังนั้นการที่เราจะยึดติดว‹า เวลาในการหมุนรอบตัวเองของโลกเปšนเวลามาตรฐานนั้นใชŒไม‹ไดŒ เพราะทํ าไปทํ ามาเวลา ที่โลกหมุนกับเวลา ที่นาฬิกาเดินจริงๆจะต‹างกันมากขึ้นๆ อาจจะเปšนไปไดŒว‹า เมื่อหลาย พันป‚ผ‹านไปผูŒคนจะตื่นขึ้นมากินอาหารเชŒาตอนพระอาทิตย ตกดินไปก็ไดŒนักวิทยาศาสตรจึงไดŒเพิ่มเวลาใหŒกับนาฬิกาทั่วโลก 1 วินาทีทุกๆ 4 ป‚ เพื่อชดเชยกับเวลาที่โลกหมุนชŒาไป
เมื่อเราใชŒโลกเปšนนาฬิกามาตรฐานไม‹ไดŒแลŒว แต‹ครั้นจะหันมาใชŒ นาฬิกาที่ทํ าดŒวยเครื่องจักรกลเปšนมาตรฐานของการวัดเวลา ก็มีป˜ญหาเหมือนกัน เพราะถึงแมŒวิศวกรจะออกแบบตัวเครื่องจักรใหŒวิลิศมาหลาสุดๆ ยังไง ก็ตาม เขาก็ไม‹สามารถขจัดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว‹างชิ้นส‹วนต‹างๆ ของตัวนาฬิกาไดŒ และเมื่ออุณหภูมิของอากาศรอบๆ ตัวนาฬิกาเปลี่ยนแปลง ชิ้นส‹วนเหล‹านี้ก็จะขยายตัวหรือ หดตัวมีผลทํ าใหŒนาฬิกาบอกเวลาไม‹เที่ยงไม‹ตรงอีก
ดังนั้นในป‚ พ.ศ. 2510 นักวิทยาศาสตรจึงไดŒตกลงกันใชŒ นาฬิกาปรมาณู ที่ทํ าดŒวยอะตอมของธาตุ Cesium 133 เปšนมาตรฐานในการวัดเวลาแทนอะตอมของ Cesium นั้นมีอิเล็กตรอนหลายตัว อิเล็กตรอนตัวที่อยู‹วงนอก สุดจะส‹งแรงกระทํากับนิวเคลียสที่อยู‹ตรงกลางของอะตอมไดŒสองรูปแบบ ดังนั้นมัน จะมีพลังงานที่ไม‹เหมือนกันแต‹เวลามีคลื่นไมโครเวฟความถี่ 9, 192, 631, 770 รอบ/วินาทีมาตกกระทบอะตอมอิเล็กตรอนในอะตอมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที โดยอิเล็กตรอนจะเปลี่ยน สถานะ นักวิทยาศาสตรใชŒปรากฏการณการเปลี่ยนสภาพของอิเล็กตรอนในลักษณะนี้ เปšนคํ าจํ ากัดความของคํ าว‹าวินาที
จึงเปšนอันว‹าขณะนี้ เรามีนาฬิกาที่เดินไดŒเที่ยงตรงเปšนเวลา นานนับ ลŒานป‚ไวŒใชŒแลŒว คุณค‹ามหาศาลจะบังเกิดขึ้นกับนักธรณี วิทยาที่จะใชŒนาฬิกา ดูการขยับเคลื่อนที่ของทวีปต†างๆ บนผิวโลก นักฟสิกสก็จะใชŒมัน ทดสอบทฤษฎีสัมพันธภาพของไอนสไตน นักดาราศาสตรก็จะใชŒนาฬิกานี้ ตรวจดูการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีที่ขอบจักรวาล นักรบก็จะใชŒนาฬิกาควบคุม เวลาในการปล†อยจรวดนำวิถีสู‹เป‡า และช‹วยในการคŒนหาตํ าแหน‹งของเครื่อง บิน เรือดํ านํ้ าขŒาศึกไดŒอย‹างไม‹ผิดพลาด นักเรียนก็จะรูŒระยะทางจากโลกถึง ดวงจันทรไดŒอย‹างชนิดที่ผิดพลาดไปไม‹เกิน 1.5 มิลลิเมตร เปšนตŒน
แต‹หากเราๆ ท‹านๆ ตŒองการจะรูŒใหŒละเอียดยิ่งขึ้นกว‹านั้น
สร้างโดย: 
นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์