ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนในการใช้ทรัพยากร

 

 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนในการใช้ทรัพยากร  

       ดินทรัพยากร        เนื่องจากพื้นที่ที่เป็นส่วนของพื้นดินในโลกไม่ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่มนุษย์กลับมีความต้องการที่จะใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นจึงมีการบุกรุกทำลายพื้นที่ที่เป็นป่าไม้เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการเกษตรกรรมดังนั้นที่ดินที่เคยใช้เป็นที่เพาะปลูกอยู่แล้วจึงต้องนำมาใช้ในการเพาะปลูกบ่อยครั้งยิ่งขึ้นทำให้ดินไม่สามารถปรับสภาพโดยการเพิ่มพูนธาตุอาหารให้กับดินได้เองตามธรรมชาติได้ทันและเมื่อมีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงฆ่าวัชพืชในการเกษตรกรรมมากก็ยิ่งทำให้ดินเสื่อมคุณภาพเร็วยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบการพัฒนาการปลูกพืชเหมือนกับการพัฒนาคนในยุคของวัตถุนิยมซึ่งเน้นการพัฒนาทางร่างกายมากกว่าการพัฒนาด้านจิตใจทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากร่างกายเป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้เป็นรูปธรรมในขณะที่จิตใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ยากที่จะเข้าใจฉันใดก็ฉันนั้นการพัฒนาด้านการผลิตพืชนักพัฒนาและเกษตรกรมักจะให้ความสำคัญในสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเป็นรูปธรรมคือต้นดอกใบผลของที่อยู่เหนือดินนั่นเอง ตราบใดที่ตัวเกษตรกรยังมองเห็นพืชที่ตนเองปลูกนั้นยังให้ผลผลิตได้อยู่ทรัพยากรดินเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตทางการเกษตรแต่ปัจจุบันทรัพยากรดินในประเทศไทยได้เสื่อมโทรมลงไปเป็นอันมากการทำการเกษตรต่างๆจึงให้ผลผลิตต่ำทั้งนี้เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่างต่อเนื่องปราศจากการอนุรักษ์ดินและการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการที่เหมาะสมเป็นระยะเวลานานนอกจากนั้นแล้วดินต่างๆที่มีปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธีเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจจึงทำให้ทรัพยากรดินเสื่อมลง

                 การใช้ทรัพยากรดินของประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหา 1 ลักษณะคือ

         1. ประเภทการใช้ที่ดินผิด เช่นการบุกรุกทำลายป่าซึ่งควรสงวนไว้เป็นต้นน้ำลำธารมาทำไร่เลื่อนลอยหรือการใช้ที่ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเขตอุตสาหกรรม

         2. ดินปัญหาความเสื่อมโทรมของ ซึ่งเกิดจากการชะล้างพักทลายของดินและการขาดอินทรีย์วัตถุในดินปัญหานี้มีอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป็นปัญหาซึ่งพบมากที่สุดในประเทศไทย

                                                             

         3. สภาพธรรมชาติของดินไม่เหมาะสม ดินเปรี้ยวเกิดอยู่ทั่วไปในพื้นที่ลุ่มภาคกลางประมาณ 2.3 ล้านเช่นไร่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเป็นพื้นที่ประมาณ 17.8 ล้านไร่ดินเค็มและดินเปรี้ยวภาคใต้เป็นพื้นที่รวม 2.4 คือล้านไร่ดินพรุดินที่เกิดจากซากพื้นที่ทับถมกันยังไม่เกิดการสลายตัวและมีน้ำแช่ขังอยู่เกือบตลอดปีมีอินทรีย์วัตถุสูงมากเกินไปทำให้มีโครงสร้างที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชหรือทำการเกษตร

         4. ดินที่มีปัญหาจากสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบ เช่นบริเวณบางพื้นที่ในภาคตะวันอกเหนือเฉียง (ทุ่งกุลาร้องไห้) ซึ่งแห้งแล้งและขาดความอุดมสมบูรณ์และที่ดินชายฝั่งทะเลซึ่งยังมีการใช้ประโยขชน์ไม่เต็มที่หรือที่ดินเหมืองแร่เก่าซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับต่ำมากปัญหาสำคัญที่สุดและพบมากที่สุดในประเทศไทยคือปัญหาดินเสื่อมคุณภาพขาดธาตุอาหารในดินที่ดินหลายล้านไร่กำลังเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันใกล้ที่ดินหลายแห่งอาจจะไม่สามารถใช้ทำการเพาะปลูกได้อีกต่อไป

ปัญหาทั้งหลายนี้เป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมากเกินขนาดโดยขาดความรู้ขาดความเข้าใจและไม่ได้พยายามฟื้นฟูบำรุงรักษาธรรมชาติให้ฟื้นกลับคืนมาเป็นการทดแทนที่ดินจึงกลายเป็นทรัพยากรที่กำลังเสื่อมคุณภาพเพราะการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกวิธีรวมทั้งในแง่ปริมาณพื้นที่ก็นับว่าน้อยลงไปเป็นลำดับด้วยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น

       

          

สร้างโดย: 
ครูศรีสุดา คำหอมกุล และเด็กชายนรากร คำวรรณ โรงเรียนวัดบ้านคลอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์