เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 10,000-50,000 ครั้ง

รูปภาพของ ssspoonsak

เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 10,000-50,000 ครั้ง

 • ภาษาไทยง่ายนิดเดียว Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-2
  ผู้จัดทำ ครูผจงจิต เถินมงคล
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
 • ระบบอวัยวะในร่างกาย  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 4
  ผู้จัดทำ ครูพิมพ์พิไล พลศร
  โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • เรียนรู้หลากหลายอาชีพ  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-2
  ผู้จัดทำ ครูบุญนาค เอี่ยมโต
  โรงเรียนบ้านชอนบอน อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูนภาพร ประพงษ์
  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • การเจริญเติบโตของพืช Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
  ครูวัชรี ประการะโพธิ์
  โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • อยู่อย่างไรก็มีความสุข Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป สำหรับทุกคนที่อยากมีความสุข
  ผู้จัดทำ ครูสัญญา สุขพิศาล
  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
  โรงเรียนพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • เรียนรู้ Excel อย่างง่าย Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3-4
  ผู้จัดทำ ผอ.สุรินทร์ สัมฤทธิ์เปี่ยม
  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูเตือนใจ วสเกษม
  โรงเรียนพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3-4
  ผู้จัดทำ ครูรำไพ เครือแก้ว
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ระบบโครงกระดูก   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
  ผู้จัดทำ ครูอธิคม เดชมา
  โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาคม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ระบบจำนวนเต็ม Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูจริยาพร เสริมศาสตร์
  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • การจัดการฐานข้อมูล Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3-4
  ผู้จัดทำ ครูชญามน บุญประสิทธิ์
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดลพบุรี เขต 1
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • คณิตคิดเร็ว   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2-3
  ผู้จัดทำ ครูเบ็ญจ  ใจการุณ
  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • Comparisons การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2-3-4
  ผู้จัดทำ ครูจุฑารัตน์ ทองอยู่
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ชวนคิดคณิตนานาชาติ Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูทม พิมพ์ทนต์
  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • English Project Work อ 41101 ชั้นม.4   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทส ช่วงชั้นที่ 4
  จัดทำโดย ครูจรรยา สัตนาโค
  โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • เคมี เรื่องสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่งชั้นที่ 4
  ผู้จัดทำ ครูสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา
  โรงเรียนวัดราชบพิธ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
 • เทคนิคที่ควรรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูสุวัฒนา เครือเมฆ
  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • แผนที่และตราประจำจังหวัดราชบุรี   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
  ครูควนคนึง เสาม่วง
  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • ใช้จ่ายประหยัด นิทานคุณธรรม Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูอรุณศรี แสงแก้ว และครูพิชัย เหลืองอรุณ
  โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-2-3
  ผู้จัดทำ ครูจินตนา ใจกว้าง
  โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาคม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • น้องนก Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป ทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • สมุนไพรใกล้ตัว Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูชัยสิงห์ ยังเจริญ
  โรงเรียนโคกตูมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • Nouns Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูนภาพร เนียมหะ
  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
  ผู้จัดทำ เด็กหญิงสุวิมล เตชะวีรพงศ์ เด็กหญิงอัมพร ลักษณะพงษ์ เด็กหญิงธันวา พูลเสรี
  โรงเรียน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน
 • หลักธรรมนำความสุข   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1
  ผู้จัดทำ ครูอนัญลาวัณย์ ขันธเวศน์ 
  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำครูวาสนา น้ำนวน
  โรงเรียนบ้านหนองแก อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • การหารเศษส่วน Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นป.5
  ผู้จัดทำ ครูทอหล่อ หงษ์มืด
  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
 • โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูรุ่งทิพย์ วัฒนา
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2550  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ -
  ผู้จัดทำ เด็กหญิงนีติรัฐ พึ่งเดช เด็กหญิงนรมน เจียมประเสริฐ เด็กหญิงณัฐชา ศรีภา เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปิยะนันทสมดี เด็กหญิงวรรณธิดา นาคเกษม เด็กหญิงกานต์ชนิต โยธารักษ์ เด็กหญิงปรียาพร สมศักดิ์ และเด็กหญิงธรชญาน์ สุขสายชล ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • การถนอมอาหาร Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูทัศน์วรรณ พูลเพิ่ม
  โรงเรียนพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ระบบขับถ่าย   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูสมบัติ มีทรัพย์
  โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • คณิตศาสตร์ เรื่อง มุม  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูสุธศรี ศิริมาก
  โรงเรียนวัดถนนแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • วัดพระพุทธบาท สระบุรี Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ ครูดวงพร สุขธรรม
  โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ท่องโลกอินเทอร์เน็ต   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูกุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว
  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • พระมหาชนก  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3-4
  ครูนุสรา ขวัญศรี
  โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ตามรอยพระพุทธศาสนา   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูประภาศรี วิลาสุวรรณ
  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • สุขภาพดีเป็นไฉน   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูสุดใจ ร่มเย็น
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • แบบทดสอบ วิชา พ 42101  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  ผู้จัดทำ ครูประเทียน กันทะเขียว
  โรงเรียนเจ้าพระยาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูสมนึก ศรีสุข
  โรงเรียนวัดพาณิชธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์