โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่


โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
โทรศัพท์ 053 – 214665 โทรสาร 053 – 226000
1.2 สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับประถมศึกษา
1.4 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่   8

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
2.1 ชื่อ – นามสกุล        นายวิวิศน์    รัตตนิทัศน์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน
2.2 ชื่อ – นามสกุล   นางยุวดี     ธงสวัสดิ์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการ      วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
    2.3 ประวัติของสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนเปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2482 โดยศรัทธาวัด
เชียงยืนและวัดศรีบุญเรือง ได้ขอร้องให้ทางเทศบาลจัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กที่อาศัยอยู่ในตำบลนี้
ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน ทางเทศบาลจึงอนุมัติให้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
มี 4 ห้องเรียน อาศัยอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดเชียงยืน มีท่านหลวงศรีประกาศ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล 10 (วัดเชียงยืน)” โดยมีนายโสภา
(อมร)อินทรา เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ.2487   เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 ได้รับโอนโรงเรียนนี้ไปขึ้นต่ออำเภอเป็นโรง
เรียนประชาบาลและได้โอนกลับมาอยู่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายประสิทธิ์
จอมมาวรรณ เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ.2509   ได้ต่อเติมอาคาร 2 ชั้นเดิม ซึ่งมีเพียง 4 ห้องเรียน เป็น 10 ห้องเรียน สิ้นเงิน
268,200 บาท
ปี พ.ศ.2517   เทศบาลได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น มี 9 ห้องเรียน
ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท
ปี พ.ศ.2517  สร้างหอประชุม 1 หลัง ขนาด 9x28 เมตร
ปี พ.ศ.2533  สร้างอาคารฝึกวิชาชีพระยะสั้น 4x8 เมตร ใช้เงินบริจาค รวมทั้งสิ้น 171,905 บาท
ปี พ.ศ.2537  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนสูง 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มี 9ห้องเรียน ใช้
งบประมาณ 4,900,000 บาท
ปี พ.ศ.2543  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนงบประมาณ 4,900,000 บาท
ปี พ.ศ.2545   ได้รับงบประมาณจากเทศบาลสร้างโรงอาหารเป็นเงิน 1,500,000 บาท
ปี พ.ศ.2550   ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม เป็นเงิน 884,000 บาท
ปี พ.ศ.2551   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเงิน 150,000 บาท
ปี พ.ศ. 2551  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำเรียน เป็นเงิน 48,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เดิมเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และได้ขยายชั้นเรียน
ถึงชั้นประถมปลาย เมื่อ พ.ศ.2514 จนครบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เมื่อ พ.ศ.2516 ต่อมาในปี พ.ศ.2521
ทางราชการได้ให้ทางโรงเรียนเปิดทำการสอนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2521 จึงเปิดทำการสอน
เป็นระดับชั้น ป.1 – ป.6 จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันนี้ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ได้ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 16 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 380 คน มีครูทำการสอนรวม 24 คน
เป็นชาย 6 คน หญิง 18 คน นักเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในละแวกใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่
ชุมชนเชียงยืน ชุมชนอุนอารี ชุมชนป่าเป้า ชุมชนสามัคคีพัฒนา ชุมชนสันติธรรม
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 

นายโสภา (อมร)    อินทรา                 ตำแหน่ง ครูใหญ่                   พ.ศ.2842-2486
นายอินทร            กฤษณานนท์         ตำแหน่ง ครูใหญ่                   พ.ศ.2486-2487
นายณรงค์            คุณาวุฒิ                ตำแหน่ง ครูใหญ่                   พ.ศ.2487-2490
นายสว่าง              ขันทปราบ            ตำแหน่ง ครูใหญ่                   พ.ศ.2490-2491
นายประสิทธิ์         จอมมาวรรณ         ตำแหน่ง ครูใหญ่                   พ.ศ.2491-2494
นายพิชัย               ศรีสวัสดิ์               ตำแหน่ง ครูใหญ่                   พ.ศ.2494-2498
นายศรีจันทร์          สุวรรณราช           ตำแหน่ง ครูใหญ่                   พ.ศ.2498-2507
นายพิชัย                ศรีสวัสดิ์              ตำแหน่ง ครูใหญ่                    พ.ศ.2507-2508
นายประสิทธิ์          จอมมาวรรณ        ตำแหน่ง ครูใหญ่                    พ.ศ.2508-2514
นายทองจรัส          น้อยเดชา              ตำแหน่ง ครูใหญ่                    พ.ศ.2514-2519
นางเสาวคนธ์          คันธาราช              ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่             พ.ศ.2519-2523
นางลัดดาวัลย์         สุวรรณมาส            ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่             พ.ศ.2523-2534
นายอำนวย            รัตนมงคล            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน    พ.ศ.2534-2543
นางสิริ                 อุดมจรัสเดช           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน    พ.ศ.2543-2545
นางวัฒนา              มโนจิตร              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน   พ.ศ.2545-2547
นายพิทยา              ศรสุวรรณ           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.2547 - 2552 
นายพงค์พันธ์             ณ เชียงใหม่           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.2552 - 2554
นายวิวิศน์               รัตตนิทัศน์               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์