สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2

1. โรงเรียน บ้านกุดนาแก้ว
ที่อยู่ บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 7 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ 33150
ชื่อทีม success
ชื่อเรื่อง มาตราตัวสะกด
สมาชิก นายบัญชา แข่งขัน สถานะ ครู
นายประดิษฐ์ ผาธรรม สถานะ ครู
นายทวีศักดิ์ รักโสภา สถานะ ครู
นายธรรมนูญ สุขหมั่น สถานะ ครู
2. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 6/8 หมู่2 คลองสอง คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชื่อทีม อะไรก็ได้
ชื่อเรื่อง รามเกียรติ์
สมาชิก กฤตภาส สมศักดิ์รักสันติ สถานะ นักเรียน
กรณ์ธนัตถ์ สมรรถสินวณิช สถานะ นักเรียน
อลิสา เลื่อนลอย สถานะ นักเรียน
ภาวิณี ช้างรู้กิจ สถานะ ครู
3. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Megane
ชื่อเรื่อง คำพ้องรูป-พ้องเสียง
สมาชิก เด็กหญิงภาวิณี ณ ถลาง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แต้ประเสริฐ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรณัฏฐ์ ตรีเพ็ชร์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสมคิด แก้ววงศ์วาลย์ สถานะ ครู
4. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อทีม เพชร
ชื่อเรื่อง คำควบกล้ำ
สมาชิก เด็กชายปรีชาพงศ์ หล่มเพชร สถานะ นักเรียน
นายอาภากร ปานอยู่ สถานะ ครู
กฤษณะ สุวรรณธรรมา สถานะ นักเรียน
รุจิกร โพธิ์อุปถัมภ์ สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15  พระยาสุเรนทร์35 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม P&P @ SMP4
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย
สมาชิก นางสาววิลาสินี  ศิริพัฒน์  สถานะ ครู
นางสาวกาญจนาภร ปานทอง  สถานะ ครู
พรรษ  เหมะรัต  สถานะ นักเรียน
ณัฐศรุต  พวงกนก  สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อทีม สวัสดี ๐๑
ชื่อเรื่อง หลักภาษาน่ารู้
สมาชิก นางสาวอนงค์นาฏ ลิขิตสกุลเดช สถานะ นักเรียน
นางสาวปทุมวดี  เนยเขียว สถานะ นักเรียน
นางสาวกัญญรส จิราภาวุฒิพรรณ สถานะ นักเรียน
อาจารย์ศรีสวาสดิ์ สถานะ ครู
7. โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี
ที่อยู่ เลขที่ 28 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ชื่อทีม เฉลิมขวัญสตรี สู้ ๆ
ชื่อเรื่อง กำเนิดภาษาไทย
สมาชิก พัชชา จิราวัฒนอนันต์ สถานะ นักเรียน
สรนันท์ ปิ่นม่วง สถานะ นักเรียน
ถคพร ตั้งชนะชัยพงษ์ สถานะ นักเรียน
ครูผกามาศ บุญเผือก สถานะ ครู
8. โรงเรียน บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
ชื่อทีม yongsci888
ชื่อเรื่อง คำทั้ง 7 ในภาษาไทย
สมาชิก นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง สถานะ ครู
เด็กหญิงศศิธร เสาโร สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุพัตรา จาบทอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสมทรง ธรรมสูตร สถานะ นักเรียน
9. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย  ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
ชื่อทีม bubble
ชื่อเรื่อง ทบทวนภาษาไทย
สมาชิก อ.ศรีสวาสดิ์ บุนนาค สถานะ ครู
นางสาวศรัญญา สมบัติเสถียร สถานะ นักเรียน
นางสาวธัญญารัตน์ บุญดี สถานะ นักเรียน
นางสาวจันธิรา ฉันทนาภรณ์ สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
หมายเหตู ต้องมีครูที่ปรึกษา 1 คน ในทีม กรุณานำชื่อสมาชิกออก 1 คน เพิ่มชื่อครูที่ปรึกษาแทน และช่วยแจ้งด้วยว่าจากโรงเรียนอะไร ส่งประกวดสาระไหน ช่วงชั้นไหน อยู่ในรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ ส่งมาที่ webmaster@thaigoodview.com
ที่อยู่ 1 เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อทีม tabcuz
ชื่อเรื่อง ความรู้ทางภาษาไทย
สมาชิก นางสาวศิริรัตน์  ศุระศรางค์ สถานะ นักเรียน
นางสาวแคทรียา  มนตรีพิริยาภรณ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสุภาภรณ์  เนียนเซ็น สถานะ นักเรียน
นางสาวชุติกาญจน์  สุขสนิท สถานะ นักเรียน
11. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ เลขที่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ 10510
ชื่อทีม @SMP4
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายจรณินท์ บุญเกื้อ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวิสรา เยาว์วัฒนากุล สถานะ นักเรียน
12. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ เลขที่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง ชนิดของคำ
สมาชิก นางสาวกาญจนาภร ปานทอง สถานะ ครู
นางสาววิลาสินี ศิริพัฒน์ สถานะ ครู
เด็กหญิงรวิสา เยาว์วัฒนานุกูล สถานะ นักเรียน
เด็ชายเศรษฐวัชร์ พุทธะกาญจนา สถานะ นักเรียน
13. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ เลขที่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง สำนวนไทย
สมาชิก นายวีระพงษ์ แสงเพ็ชร์ สถานะ ครู
นางสาววิลาสินี ศิริพัฒน์ สถานะ ครู
เด็กชายวีรัชต์ ขำสุวัฒน์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายกฤตเมธ  เห้งกุล สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์