สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3

1. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร15 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อทีม จตุมิตร
ชื่อเรื่อง รสของวรรณคดี
สมาชิก นายสันติ นวลสวาย สถานะ ครู
นายไพรินทร์ ผาสะคู สถานะ ครู
นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย สถานะ ครู
นางสาววาสินี ศรีเคลือบ สถานะ ครู
2. โรงเรียน ระยองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ทาประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ชื่อทีม สามก๊ก
ชื่อเรื่อง สามก็ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า
สมาชิก นายทินกฤต งามดี สถานะ นักเรียน
นายวโรภาส ชุนณะวงค์ สถานะ นักเรียน
นายศุภชัย  เสียงจันทร์ สถานะ นักเรียน
นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
3. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม ไฮโซ
ชื่อเรื่อง กลอนสุภาพ
สมาชิก พุธิตา วิจักขณา สถานะ นักเรียน
ปรียามาศ ไกรศรีวรรธนะ สถานะ นักเรียน
ฉันทชา สรรพศรี สถานะ นักเรียน
ภาวิณี ช้างรู้กิจ สถานะ ครู
4. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม vitchradius
ชื่อเรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
สมาชิก เด็กหญิงปพิชญา อัสสระรัตนะ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพรธีรา ชุนหจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชนิดาภา พานิชกุล สถานะ นักเรียน
ครูวารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
5. โรงเรียน ดรุณานุกูลหัวถนน ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 367/5 ม.4 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  62110
ชื่อทีม FTY
ชื่อเรื่อง ชนิดของคำ
สมาชิก นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ สถานะ ครู
เด็กหญิงเกศินี ชุ่มเย็น สถานะ นักเรียน
เด็กชายวรรณรัตน์ อุดมสุข สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพฤษภา อารมย์เจริญ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม CLOVERFIELD
ชื่อเรื่อง ส่วนขยายของประโยค
สมาชิก รณพร ฤทธิประวัติ สถานะ นักเรียน
ธนพล นลินวงศ์ สถานะ นักเรียน
อัครอนันต์ ชัยพรธณภัทร สถานะ นักเรียน
นงค์ลักษณ์ กลิ่นจำปา สถานะ ครู
7. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4  หมู่ 6  ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม Fun To Learn
ชื่อเรื่อง ภาษาแสนกล
สมาชิก ธาวินี คงธนะพานิช สถานะ นักเรียน
ธิเบศ เศวตอมรกุล สถานะ นักเรียน
วารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
นงค์ลักษณ์ กลิ่นจำปา สถานะ ครู
8. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนท์บุรี 11120
ชื่อทีม SuperDog
ชื่อเรื่อง สนุกกับภาษาไทย
สมาชิก สุธนัย เหล่าสมาธิกุล สถานะ นักเรียน
ชวิน กสิวงศ์สุนทร สถานะ นักเรียน
ณัฐวัตร วิเศษสมบัติ สถานะ นักเรียน
ชัยพล ขอดทอง สถานะ ครู
9. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม PTHOMF
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย
สมาชิก เด็กหญิงรัสธร อุ่นอินต๊ะ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอภิสรา หัสถาดล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศศสวรัช เพ็ชรอินทร์ สถานะ นักเรียน
นางสาวยอดขวัญ แก้วเขียว สถานะ ครู
10. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ชื่อทีม NARUTO
ชื่อเรื่อง ย้อนรอยภาษาไทย
สมาชิก ภูผา นวลพลับ สถานะ นักเรียน
ราชภัฏ เอี่ยมแสน สถานะ นักเรียน
พฤกษ์ สว่างยิ่ง สถานะ นักเรียน
จิตรา รุ่งเรือง สถานะ ครู
11. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู6ตำบลบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม จัดไป
ชื่อเรื่อง คำ,กลุ่มคำและประโยค
สมาชิก จงกชกร งามผิว สถานะ นักเรียน
ณัฏฐณิชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุทยา สถานะ นักเรียน
ครูวารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
ครูภาวิณี ช้างรู้กิจ สถานะ ครู
12. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Green
ชื่อเรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
สมาชิก เด็กหญิงดารารัศมี เอี่ยมแย้ม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงภัทราพร โกนธีรากูล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพรรณิดา ภูสีเงิน สถานะ นักเรียน
นางสาวจิตรา รุ่งเรือง สถานะ ครู
13. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม อุลตร้าเต่าทอง
ชื่อเรื่อง สำนวนไทย
สมาชิก เด็กหญิงอินทุอร เรืองอุตมานันท์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงฟาริดา รุ่งเรือง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศศิปริมานนท์ สถานะ นักเรียน
จิตรา รุ่งเรือง สถานะ ครู
14. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
หมายเหตู ต้องมีครูที่ปรึกษา 1 คน ในทีม กรุณานำชื่อสมาชิกออก 1 คน เพิ่มชื่อครูที่ปรึกษาแทน และช่วยแจ้งด้วยว่าจากโรงเรียนอะไร ส่งประกวดสาระไหน ช่วงชั้นไหน อยู่ในรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ ส่งมาที่ webmaster@thaigoodview.com
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม BLF NBL
ชื่อเรื่อง วรรณคดีไทย
สมาชิก ธีระดา พลยางนอก สถานะ นักเรียน
ญาโณภาส จันทร์มาลา สถานะ นักเรียน
เเคทรียา สว่างวงษ์ สถานะ นักเรียน
อภิสรา หัสถาดล สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน ไพโรจน์วิชชาลัย
ที่อยู่ 143  ม.9 ถ.ร้อยเอ็ด - ดินดำ (หรือ ถ.คชพลายุกต์) ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ชื่อทีม RiderGatack[P.R.W.]
ชื่อเรื่อง ชนิดของคำ
สมาชิก ธนากร ศรีสมบัติ สถานะ นักเรียน
ธนวัฒน์ คุณารักษ์ สถานะ นักเรียน
ปิยธิดา โคตรมุงคุณ สถานะ นักเรียน
นายวัยวุฒิ วรชินา สถานะ ครู
16. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม M@PSMP4
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย
สมาชิก นางสาววิรินทร์ญา   กาฬภักดี สถานะ ครู
นางสาวกุสุมาวดี   โคตะรักษ์ สถานะ ครู
เด็กชายอภิวุฒิ  พุฒิพินิจ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงนริศา  เหมะรัต สถานะ นักเรียน
17. โรงเรียน ท่าจำปาวิทยา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 50 หมู่ 10 ต.ท่าจำปา  อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
ชื่อทีม ท่าจำปา
ชื่อเรื่อง ภาษาบ้านเรา
สมาชิก นางรัชนี สมรฤทธิ์ สถานะ ครู
เด็กชายสิทธิกร ปัทวงศ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงนฤมล วะระ สถานะ นักเรียน
เด็กชายบัณฑิต บุญเทียม สถานะ นักเรียน
18. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4-5 หมู่ 6 ติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ชื่อทีม S7
ชื่อเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน
สมาชิก ธันยมัย สุริยอัมพร สถานะ นักเรียน
เมลินี อโณทัย สถานะ นักเรียน
ธมลวรรณ ตันทักษิณานุกิจ สถานะ นักเรียน
ภาวิณี ณ ถลาง สถานะ ครู
19. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย   ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อทีม S.T.lollipop
ชื่อเรื่อง การละเล่นไทย
สมาชิก นางมาลัยวรรณ จันทร สถานะ ครู
นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข สถานะ ครู
นางสาวนัสรีน เอกชน สถานะ นักเรียน
นางสาววรรณธิดา นาคเกษม สถานะ นักเรียน
20. โรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 134 ม.11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ 50120
ชื่อทีม Tri wave
ชื่อเรื่อง นิทานพื้นบ้านไทย
สมาชิก นายทศพร  สายทอง สถานะ ครู
เด็กชายสุวิชา  ต๊ะเปี้ยสืบ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพย์เดโช สถานะ นักเรียน
เด็กชายมัณฑนา  เสวะกะ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์