สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 

1. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม วนาลัย9
ชื่อเรื่อง วรรณคดีไทย
สมาชิก นายสุรเชษฐ อนุมาตร์ สถานะ ครู
นายดิษฐวัฒน์ ทิมาตฤกะ สถานะ นักเรียน
นายปฏิวัติ สมวงศ์ สถานะ นักเรียน
นายกิตติพงษ์ แน่นชารี สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อทีม ST 82
ชื่อเรื่อง สำนวนและสุภาษิตไทย
สมาชิก นางสาวณัฐพร แก้วคำลา สถานะ นักเรียน
นางสาวสุพัตรา ทับจ๊อก สถานะ นักเรียน
นางสาวนฤมล ทำทอง สถานะ นักเรียน
นางสาวรัตนภรณ์  ทองอยู่ สถานะ ครู
3. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อทีม ST 82 fighting
ชื่อเรื่อง กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่
สมาชิก นางสาวณัฐพร แก้วคำลา สถานะ นักเรียน
นางสาวพีรยา เวชศาสตร์ สถานะ นักเรียน
นางสาวกุลวดี ปัทเขทานัง สถานะ นักเรียน
นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่ สถานะ ครู
4. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย   ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อทีม ST Far
ชื่อเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
สมาชิก นางสาวณัฐพร แก้วคำลา สถานะ นักเรียน
นางสาวสุพัตรา ทับจ๊อก สถานะ นักเรียน
นางสาวอลิษา ยางสันเทียะ สถานะ นักเรียน
นางสาวรัตนภรณ์ ทองอยู่ สถานะ ครู
5. โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 668 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ชื่อทีม sandwich
ชื่อเรื่อง เสียงในภาษาไทย
สมาชิก นายณัฐพงค์ กองโปธิ สถานะ ครู
นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู สถานะ ครู
นางสาวปิยธิดา พิมพาพันธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวเกศสุดา มะลิคำ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์นางรอง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อทีม รักบ้านเกิด
ชื่อเรื่อง การแต่งคำประพันธ์
สมาชิก นางณุชรี อ่อนน้ำคำ สถานะ ครู
นางสาวสุจิตรา ชวนกระโทก สถานะ นักเรียน
นายทีปกร กล้าเดช สถานะ นักเรียน
นายใกล้ชิด แก้วหมั้น สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน นารีรัตน์
ที่อยู่ ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
ชื่อทีม นางแก้ว
ชื่อเรื่อง วรรณคดีไทย
สมาชิก นางเสาวลักษณ์ ชาติรังสรรค์ สถานะ ครู
สุพิชญา หงษ์ทอง สถานะ นักเรียน
สุชานุช หงษ์ทอง สถานะ นักเรียน
สิวินีย์ แสงเปล่งปลั่ง สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6  ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15100
ชื่อทีม Rise-Star
ชื่อเรื่อง เปิดประตูสู่โลกข้าง
สมาชิก นางพิสมัย ศุภพงษ์ สถานะ ครู
นายจักรพงษ์ ตีเมืองสอง สถานะ นักเรียน
นายกิตติพันธ์ ขันแก้ว สถานะ นักเรียน
นางสาวนัฏจิรา บุญนำมา สถานะ นักเรียน
9. โรงเรียน นารีรัตน์
ที่อยู่ 1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
ชื่อทีม เพรชนารี
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับศัพท์วัยรุ่น
สมาชิก นางสาวนริศรา ปลาส่วน สถานะ นักเรียน
นางสาวอมรรัตน์ มีสา สถานะ นักเรียน
นางสาววิจิตรา ราชคม สถานะ นักเรียน
นางเสาวลักษณ์ ชาติรังสรรค์ สถานะ ครู
10. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Backspace
ชื่อเรื่อง ชาวสยามย่ำกรุง
สมาชิก นางสาวทันดา เกตุสุวรรณ สถานะ นักเรียน
นายศรัญยู แหลมหลัก สถานะ นักเรียน
ธนเดช ทองบริสุทธิ์ สถานะ ครู
วรลักษณ์ ทองถมยา สถานะ ครู
11. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม โยทะกา
ชื่อเรื่อง ไม้ในวรรณคดีไทย
สมาชิก นางสมพร    ภาคีอิสระ สถานะ ครู
นางสาวดวงเดือน    พรมดีมา สถานะ นักเรียน
นางสาวปนัฐดา   บุญไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาววรันญา  เกรียมไธสง สถานะ นักเรียน
12. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 ม.4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม A2M
ชื่อเรื่อง การละเล่นเด็กไทย
สมาชิก นางสาวปาริชาติ ศักรบุตร สถานะ นักเรียน
นางสาวกาญจนา ฤทธิ์ไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวนิศานาถ จ่าไธสง สถานะ นักเรียน
ชาญ สิ่วไธสง สถานะ ครู
13. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 ม.4 บ.เตย อ.พุทไธสง ต.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม Happy flower in Thailand
ชื่อเรื่อง ไม้ดอกหอมของไทย
สมาชิก นางสาวนริศรา โฮมนา สถานะ นักเรียน
นางสาวมณีวรรณ ศิลปชัย สถานะ นักเรียน
นางสาวศุภรัตน์ เปรมไธสง สถานะ นักเรียน
นางทิพย์ประภา ศิลาจรูญลักษณ์ สถานะ ครู
14. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อทีม Clever..Za
ชื่อเรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา
สมาชิก นางสาวรัตนา  สถิตานนท์ สถานะ ครู
นางสาวพรทิวา พึ่งเพียร สถานะ นักเรียน
นางสาวกัณฑรินทร์ ท.ธรรมธาดา สถานะ นักเรียน
นางสาวจิราพร จันทร์สว่าง สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อทีม พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
ชื่อเรื่อง นิทานปรัมปรา
สมาชิก นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค สถานะ ครู
นางสาวพัณณ์วรา ไพโรจน์ธนากุล สถานะ นักเรียน
นางสาวภาฤดี ไชยอัมพร สถานะ นักเรียน
นางสาวมินตรา วรพิทักษ์ สถานะ นักเรียน
16. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม หมีพูยักษ์
ชื่อเรื่อง คำ
สมาชิก นางสาวฐาปนี สุทธิชล สถานะ นักเรียน
นางสาวจินตนภา พันธ์ไม้งาม สถานะ นักเรียน
นางสาววรรณา เปลี่ยนพุ่ม สถานะ นักเรียน
นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กลีกรรม สถานะ ครู
17. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย  ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อทีม dolphin
ชื่อเรื่อง สุนทรภู่
สมาชิก นางสาวจิราวรรณ สังวรปทานสกุล สถานะ ครู
นางสาวบุษรินทร์ แซ่หลิม สถานะ นักเรียน
นางสาวทรงพร ทรงประสพ สถานะ นักเรียน
นางสาวณัฐวรรณ คล่องสารา สถานะ นักเรียน
18. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย  ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อทีม acrophobia
ชื่อเรื่อง หลักภาษาไทย
สมาชิก นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค สถานะ ครู
นางสาวสุวารี คิ้มสุขศรี สถานะ นักเรียน
นางสาวนวลสิริ สุขทิพยาโรจน์ สถานะ นักเรียน
นางสาววรกานต์ ชัยพรสุไพศาล สถานะ นักเรียน
19. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม มิกกี้น้อย
ชื่อเรื่อง 123
สมาชิก สุรีรัตน์  สีตะระโส สถานะ ครู
พงศ์พชร  ธนบุณยวัฒน์ สถานะ นักเรียน
ณัฐริกา วุฒิกุล สถานะ นักเรียน
วัชนีภร  ทองมาก สถานะ นักเรียน
20. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อทีม มะนาวหวาน
ชื่อเรื่อง วรรณคดีไทย
สมาชิก นางสาวรัตนาภรณ์  ทองอยู่ สถานะ ครู
นางสาวกรบงกช  รุ่งสว่างสุคนธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาววิชุดา  ศิริพลอยประกาย สถานะ นักเรียน
นางสาวจันทนา  ยาเพ็ชร สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์