สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak
21. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม sbn.
ชื่อเรื่อง สารอาหาร
สมาชิก เด็กหญิงธมลวรรณ  ตันทักษิณานุกิจ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงตัสมา  โพแตง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอติพร  ตั้งจิตสระธรรม สถานะ นักเรียน
อุบลรัตน์ อานามวงษ์ สถานะ ครู
22. โรงเรียน ตรังรังสฤษฎ์
ที่อยู่ 1 หมู่ 2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ชื่อทีม ม่วงขาว
ชื่อเรื่อง ระบบนิเวศ
สมาชิก นางพูนสุข  นุชม่วง สถานะ ครู
นางอริยา ทองโอ สถานะ ครู
เด็กหญิงกิติพร  ทองอินทร์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจินทภา เพชรอินทร์ สถานะ นักเรียน
23. โรงเรียน ดรุโณทัย จ.ตรัง
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 49 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ชื่อทีม D.T.TRG
ชื่อเรื่อง พลังงาน
สมาชิก นายอภิชัย กังแฮ สถานะ นักเรียน
นายนพพล หยาหยี สถานะ นักเรียน
นายครรชิต ช่วยดู สถานะ ครู
นางสาวเกศรา จันฝาก สถานะ ครู
24. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Happy กำลังสี่
ชื่อเรื่อง โครงกระดูกและกล้ามเนื้อ
สมาชิก กัญช์ สมพรไพลิน สถานะ นักเรียน
ณัฐชา สิริปราชญา สถานะ นักเรียน
ณัฏฐณิชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สถานะ นักเรียน
อุบลรัตน์ อานามวงษ์ สถานะ ครู
25. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาธร 15 ถนนสาธรใต้ เขตสาธร กรุงเทพ 10120
ชื่อทีม O.K.
ชื่อเรื่อง พันธุกรรม
สมาชิก นายนิธินันท์ มีทิศ สถานะ ครู
นายเอกณัฏฐ์ เหลืองสุรงค์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายจิรสิน เหลืองวิบูลย์กุล สถานะ นักเรียน
เด็กชายธัชชัย ศุภสินสาธิต สถานะ นักเรียน
26. โรงเรียน ทุ่งช้าง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 69 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน  55130
ชื่อทีม Science TC 3
ชื่อเรื่อง พันธุกรรม
สมาชิก นายพิเชษฐ์ บุญทวี สถานะ ครู
นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว สถานะ นักเรียน
นายสรณ์คนัส จันต๊ะวงศ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวพัตราภรณ์ อินทะรังษี สถานะ นักเรียน
27. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Pig devil
ชื่อเรื่อง สาร
สมาชิก รจนอร ใหญ่ไล้บาง สถานะ นักเรียน
รุจาภา วัชรอาภานุกร สถานะ นักเรียน
ภัทรปภา ฐาปนภาคย์ สถานะ นักเรียน
อุบลรัตน์ อานามวงศ์ สถานะ ครู
28. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม mY TeArm
ชื่อเรื่อง ประเภทของ "เมฆ"
สมาชิก เด็กหญิงนภสร วีระสุวรรรณ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอรุณี อภินันทโน สถานะ นักเรียน
สงบ แนบสนิท สถานะ นักเรียน
จุไรรัตน์ รุ่งโรจน์ สถานะ ครู
29. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม The Payer
ชื่อเรื่อง สมบัติของสาร
สมาชิก อำพัน เสือผึ้ง สถานะ นักเรียน
ธนวินท์ สินไชย สถานะ นักเรียน
ชัยธัช ฟักสุวรรณ สถานะ นักเรียน
ประพัฒน์ มาพันชวน สถานะ ครู
30. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 54/302 ต.บางตลาด อ.ปากเร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม GoodLuck
ชื่อเรื่อง การย่อยอาหาร
สมาชิก ณัฏฐ์ธรณ์ สุธีรไกรลาศ สถานะ นักเรียน
ชิดชนก ดาวเรือง สถานะ นักเรียน
อุบลรัตน์ อานามวงษ์ สถานะ ครู
วารุณี วิจาร์ณปรีชา สถานะ ครู
31. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4
ชื่อทีม หล่อจังวุยยยย
ชื่อเรื่อง สารและสะสาร
สมาชิก ศุภฤกษ์ จุลฤกษ์ สถานะ นักเรียน
ณัฐชนน ชลวัฒนาธนากร สถานะ นักเรียน
ฮิโรฮารุ ซูเอะซึกู สถานะ นักเรียน
อุบลรัตน์ อานามวงค์ สถานะ ครู
32. โรงเรียน ทุ่งช้าง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 69 หมุ่ 2 ต.ทุ่งช้าง  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 55103
ชื่อทีม science TC4
ชื่อเรื่อง พันธุกรรม
สมาชิก นายวิบูลย์ กิจลือเลิส สถานะ นักเรียน
นายปณิธาน สมศักดิ์ สถานะ นักเรียน
นายเกียรติชัย วัดคำ สถานะ นักเรียน
นายพิเชษฐ์  บุญทวี สถานะ ครู
33. โรงเรียน สตรีวิทยา ๒
ที่อยู่ 47 หมู่ 2 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
ชื่อทีม SW2
ชื่อเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
สมาชิก ประกิต อนุมาศ สถานะ ครู
ยติ ดำรงสุกิจ สถานะ นักเรียน
ปารมี เมธีชุติกุล สถานะ นักเรียน
พชร อุดมเดชคำแหง สถานะ นักเรียน
34. โรงเรียน วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ที่อยู่ 445/5 ถนนพิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ชื่อทีม WJ science
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้
สมาชิก นางสุรางค์ วัยนิพิฐพงษ์ สถานะ ครู
นางสาววิมพ์ณิชา สุริยันต์ สถานะ ครู
นางสาวพรกนิษฐ์ ชมยินดี สถานะ นักเรียน
นางสาวดวงแก้ว แซ่ตัน สถานะ นักเรียน
35. โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 146 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อทีม jigsaw
ชื่อเรื่อง ลูกประคบภูมิปัญญาไทยที่ถูกซ่อน
สมาชิก นางสาวทรัพย์ทวี อภิญญาวาท สถานะ ครู
เด็กหญิงภิชาภรณ์  เนตรสอดจิตร สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศรัณย์ สว่างนิรันดร์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศิรัณย์ สว่างนิรันดร์ สถานะ นักเรียน
36. โรงเรียน พนัสพิทยาคาร ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 52 ม.6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
ชื่อทีม SNOWMAN
ชื่อเรื่อง หน่วยไฟฟ้า
สมาชิก นายเสฐียรพงษ์ ชุนเสถียรพันธุ์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายเจตนิพัทธ์ พืชพันธ์ไพศาล สถานะ นักเรียน
เด็กชายกิตติพงษ์ เหลืองอ่อน สถานะ นักเรียน
นางสาวนิภา พัฒนาภา สถานะ ครู
37. โรงเรียน ไทรน้อย
ที่อยู่ 127 หมู่5 ถนน ต้นเชือก-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ชื่อทีม B5-B10
ชื่อเรื่อง ไบโอดีเซลล์
สมาชิก ดารารัตน์ ช้างจันทร์ สถานะ นักเรียน
ผุสชา นรเหรียญ สถานะ นักเรียน
วลีรัตน์ มิ่งขวัญ สถานะ นักเรียน
ศุภพร วงษ์ประเสริฐ สถานะ ครู
38. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ที่อยู่ 345   ม.2 ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย
ชื่อทีม PCC  SCIENCE WORLD
ชื่อเรื่อง โลกวิทยาศาสตร์
สมาชิก นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์ สถานะ ครู
เด็กชายเจริญทรัพย์   พาทรัพย์มา สถานะ นักเรียน
เด็กชายรักศิลป์    คำเงิน สถานะ นักเรียน
เด็กชายณัฐสิทธิ์   สุริยะศักดิ์ สถานะ นักเรียน
39. โรงเรียน เสลภูมิ
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว เอกสารขาดใบรับรองการใช้งานหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 156 ม.1 ถนนแจ้งสนิท  ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ชื่อทีม ศิลาธรรม 6
ชื่อเรื่อง แรง
สมาชิก นายอดุลย์  ครองหนองขาม สถานะ นักเรียน
นางสาวพรพิศ  แพงสุ่ย สถานะ นักเรียน
นางสาวศิราณี  เพ็งพันธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ สถานะ ครู
40. โรงเรียน เสลภูมิ ผลงานครบถ้วน เอกสารขาดใบรับรองการใช้งานหลักสูตรเสริมทักษะฯ
หมายเหตู ซีดีผลงานครั้งที่ 2 เป็นแผ่นเปล่า
ที่อยู่ 156 ม.1 ถนนแจ้งสนิท  ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ชื่อทีม ศิลาธรรม 7
ชื่อเรื่อง พลังงานและกำลัง
สมาชิก นางสาวอรุโณทัย  สีหาเสน สถานะ นักเรียน
นายอดุลย์  ครองหนองขาม สถานะ นักเรียน
นางสาวศิราณี  เพ็งพันธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์