สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak
41. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม N&P@SMP4
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์
สมาชิก นางสาวธวัลรัตน์    นวลแพง สถานะ ครู
นางสาวกุสุมาวดี   โคตะรักษ์ สถานะ ครู
เด็กหญิงสุทัสสา   ธรรมยุทธสกุล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงศิริภัสสร   พัฒนะ สถานะ นักเรียน
42. โรงเรียน สุราษฏร์พิทยา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 388 ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อทีม Srp_nna
ชื่อเรื่อง เอกภพและระบบสุริยะ
สมาชิก เด็กชายธนิสร แสงกระจ่าง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงณัฐชนก ปะหินา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอันนา วงศ์พัฒนกิจ สถานะ นักเรียน
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ สถานะ ครู
43. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ที่อยู่ 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ชื่อทีม PCC SCI
ชื่อเรื่อง ระบบนิเวศ
สมาชิก เจษฎากร วันไชยธนวงศ์ สถานะ นักเรียน
วิชา อุ่ยอุทัย สถานะ นักเรียน
ภัทรวิณ เขื่อนล้อม สถานะ นักเรียน
รุ่งทิพย์ นิโรจน์ สถานะ ครู
44. โรงเรียน นวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ 115 หมู่ 11 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ชื่อทีม ซูเปอร์เด็กเนิร์ด
ชื่อเรื่อง กรด-เบส
สมาชิก นางสาวเยาวลักษณ์ เวชศิริ สถานะ ครู
นายสุทธิชัย วศินธรรม สถานะ นักเรียน
นายอมเรศ ฤดีกิจดำรง สถานะ นักเรียน
นางสาวกมลพรรณ ยุบล สถานะ นักเรียน
45. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ที่อยู่ เลขที่ 326 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ชื่อทีม PCCCR Group
ชื่อเรื่อง พลังงาน
สมาชิก เด็กชายกายสิทธิ์  รักษ์เพา สถานะ นักเรียน
นายไพบูลย์ พงษ์อัคคศิรา สถานะ นักเรียน
นางสาวกิตติยา กิจวิขาม สถานะ นักเรียน
นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์ สถานะ ครู
46. โรงเรียน สตรีระนอง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ โรงเรียนสตรีระนอง อ.เมือง จังหวัดระนอง 85000
ชื่อทีม น้ำหวาน
ชื่อเรื่อง ระบบสืบพันธุ์
สมาชิก นางนาถฤดี แซ่ตัน สถานะ ครู
เด็กชายนันทวัฒน์ มะลิวัลย์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายจักรภัทร มุทุจิตต์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุภาพร  นิลดำ สถานะ นักเรียน
47. โรงเรียน อุดมดรุณี ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ ต. ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ชื่อทีม Science Family
ชื่อเรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความรอน
สมาชิก นายนพเก้า รัตนาวิบูลย์ สถานะ ครู
นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์ สถานะ ครู
นางสาวอภิสรา รัตนาวิบูลย์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพีรภาว์ รัตนาวิบูลย์ สถานะ นักเรียน
48. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 1 เจริญกรุง57  แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
ชื่อทีม ลิงน้อย
ชื่อเรื่อง โลกและดวงดาว
สมาชิก ภิญโญ  ผลอินทร์ สถานะ ครู
วริศรา  วิมาลา สถานะ นักเรียน
รัมภา  พรหมจันทร์ สถานะ นักเรียน
ธนวรรณ  ปัญญาขาว สถานะ นักเรียน
49. โรงเรียน บ้านแก่งวิทยา ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 343  หมู่ 1  ต. บ้านแก่ง  อ.ศรีสัชนาลัย  จ. สุโขทัย  64130
ชื่อทีม srisatchanalai
ชื่อเรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล
สมาชิก นางสุมิตรา  ประชัน สถานะ ครู
นางจุรีรัตน์  วังคะออม สถานะ ครู
นายชาญณรงค์  สุขวิญญา สถานะ นักเรียน
นายธารา  อาดูร สถานะ นักเรียน
50. โรงเรียน บ้านแก่งวิทยา
ที่อยู่ 343  หมู่  1  ต. บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย  จ. สุโขทัย  64130
ชื่อทีม โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
ชื่อเรื่อง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
สมาชิก นางสุมิตรา  ประชัน สถานะ ครู
นางจุรีรัตน์  วังคะออม สถานะ ครู
นายเขตกานุ  ภักต สถานะ นักเรียน
นายวุฒิพร  อนุกูล สถานะ นักเรียน
51. โรงเรียน พระหฤทัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 225 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ชื่อทีม โปรโตสตาร์
ชื่อเรื่อง ดาราศาสตร์แสนสนุก
สมาชิก เด็กหญิงรัชธิดา ภุมมะภูติ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงมนัญชยา หล้าโสด สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงลักษณารีย์  กันทาปวง สถานะ นักเรียน
นางศรีไพร บุญญประภา สถานะ ครู
52. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 345หมู่2ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
ชื่อทีม Last pcc_cr(Freedom)
ชื่อเรื่อง ร่างกายของเรา(My body)
สมาชิก เด็กชายอติคุณ พุฒิพิพัฒน์ชูพงศ์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายทัตพงศ์ สันติประเสริฐกุล สถานะ นักเรียน
เด็กชายจตุพล เพิ่มพูน สถานะ นักเรียน
นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์ สถานะ ครู
53. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 1หมู่14 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์  อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด  45170
ชื่อทีม Exotic
ชื่อเรื่อง พันธุกรรม
สมาชิก นายพิสิษฐ์  งามการ สถานะ นักเรียน
นายปริยะ  คำพิมเลิศ สถานะ นักเรียน
นางสาวยุภาพร  ทิพยประกอบ สถานะ นักเรียน
นายคมกริช  บุตรอุดม สถานะ ครู
54. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย  ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง  เขตสาทร  กทม. 10120 
ชื่อทีม ชีวคือชีวิต
ชื่อเรื่อง ใบไม้ที่เราเห็น
สมาชิก นายสมบูรณ์ กมลาสนางกูร สถานะ ครู
นางสาวสุนีย์ ชูธนากรณ์กุล สถานะ นักเรียน
นางสาวศิริวรรณ จิตราวุฒิพร สถานะ นักเรียน
นางสาวสุกฤตา หมั่นจิตร สถานะ นักเรียน
55. โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 146 ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อทีม การะเวก
ชื่อเรื่อง ธูปหอม-เทียนสว่าง
สมาชิก ครูทรัพย์ทวี อภิญญาวาท สถานะ ครู
นางสาวนันทิกานต์  สรรพวัฒน์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชลิดา ใจทา สถานะ นักเรียน
เด็กชายศราวุฒิ ปรัชญารักษา สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์