สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ช่วงชั้นที่ 2 

1. โรงเรียน อนุบาลยอดไม้งาม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 70 ม.2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
ชื่อทีม ymngs03
ชื่อเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย
สมาชิก นายวิฑูรย์ ทวีสุข สถานะ ครู
เด็กหญิงนลินี เจตนเสน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงณัชญา นัยรัตนหิรัญ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกรัณลักษมณ์ รัตนวโรภาส สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน อนุบาลยอดไม้งาม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 70 ม.2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
ชื่อทีม ymngs01
ชื่อเรื่อง คุณธรรมนำชีวิต
สมาชิก นายวิฑูรย์ ทวีสุข สถานะ ครู
เด็กชายณัฐปัญณ์ ปัจจัยศิริ สถานะ นักเรียน
เด็กชายทิวิภาพ มีพฤกษ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงปิยาภรณ์ ตันติจิตจารุ สถานะ ครู
3. โรงเรียน บ้านกุดนาแก้ว
ที่อยู่ บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 7 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ 33150
ชื่อทีม knowledge
ชื่อเรื่อง ประเพณีท้องถิ่น
สมาชิก นายบัญชา แข่งขัน สถานะ ครู
นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง สถานะ ครู
นางสุทธิดา ดาวใสย์ สถานะ ครู
นางอนงค์รัก จันทร์ทิพย์ สถานะ ครู
4. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม selected
ชื่อเรื่อง สังคม
สมาชิก พิมวิมล กิสันเทียะ สถานะ ครู
นายปัญจะ ปาโส สถานะ นักเรียน
นางสาวรัชต์กนก วิริยพงษ์สุกิจ สถานะ นักเรียน
นางสาวปิยวรรณ นวลประเสริฐสุข สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/6 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Untitled
ชื่อเรื่อง อาชีพต่างๆและสาขาการเรียน
สมาชิก เด็กหญิง ฐิติรัตน์ แต้ประเสิรฐ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิง นภัส กรวิภาสเรือง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิง ชนกนันท์ จิวริยเวชช์ สถานะ นักเรียน
วารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
6. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม ประจวบร้อนมาก
ชื่อเรื่อง เก้ารัชกาล
สมาชิก วชิรวิชญ์ เอกวัฒน์ สถานะ นักเรียน
วัฒนะพงศ์ ธนูวัฒนศิลป์ สถานะ นักเรียน
อภิภู คงเสรีรัตน์ สถานะ นักเรียน
ครูสมคิด แก้ววงศ์วาลย์ สถานะ ครู
7. โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 35ถ.ประมวญ บางรัก กทม.10500
ชื่อทีม History just awesome
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์
สมาชิก นางสาวสิริพรรณ พ่วงสุขขี สถานะ ครู
เด็กชายปริญญา ปวีณาวรรณ สถานะ นักเรียน
เด็กชายพีร์ อัศวจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กชายจิรวัฒน์ สถาพรชัยสิทธิ์ สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ชื่อทีม พลอยเงิน
ชื่อเรื่อง ภูมิศาสตร์
สมาชิก เด็กหญิงปัญญาพร ศักดิ์สม สถานะ นักเรียน
เด็กชายรุจิกร โพธิ์อุปถัมภ์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายศิวกร แพงไธสง สถานะ นักเรียน
นายอาภากร ปานอยู่ สถานะ ครู
9. โรงเรียน ชุมชนวัดบางไผ่ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 15 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี
ชื่อทีม บางไผ่
ชื่อเรื่อง ย้อนอดีตอยุธยา
สมาชิก นางสาวพชร รวยทรัพย์ สถานะ ครู
เด็กหญิงวิภาดาลักษณ์  ดอกกระทุ่ม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจิราภา จั่นประดับ สถานะ นักเรียน
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขยิ่ง สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม P&P@SMP4
ชื่อเรื่อง สังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม
สมาชิก นางสาวพรรณธิภา ปานทอง สถานะ ครู
นางสาวกุสุมาวดี โคตะรักษ์ สถานะ ครู
เด็กหญิงปารมีมา แก้วกับเพชร สถานะ นักเรียน
เด็กชายพีรพล หม่อมศิลา สถานะ นักเรียน
11. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15 พระยาสุเรนทร์35   แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม K&B @SMP4
ชื่อเรื่อง สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
สมาชิก น.ส.วิรุณ พุกสวัสดิ์  สถานะ ครู
น.ส.กาญจนาภร ปานทอง  สถานะ ครู
ด.ช.คชรัตน์ กลมเกลี้ยง สถานะ นักเรียน
ด.ช.คชภัค นันทศุภพร  สถานะ นักเรียน
12. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงทุ่งวัดดอน เขต สาทร กทม. 10120
ชื่อทีม KongKang1
ชื่อเรื่อง พระมหากษัตริย์ไทย (King of Thailand)
สมาชิก นางสาววรรษา เจริญไวยเจตน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวชมพูนุท ธนบรรเจิดสิน สถานะ นักเรียน
นางสาวพิชญา จิระวัฒนากูล สถานะ นักเรียน
กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง สถานะ ครู
13. โรงเรียน บ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อทีม ci666@thaimail.com
ชื่อเรื่อง ทำบุญให้ได้บุญง่ายกว่าที่คิด
สมาชิก นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง สถานะ ครู
เด็กหญิงอรวรรณ แก่นกล้า สถานะ นักเรียน
เด็กชายปราโมทย์ เข็มบุปผา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงดารามณี ทองทำกิจ สถานะ นักเรียน
14. โรงเรียน คลองทรงกระเทียม
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 1/4 ม.8 เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ 10230
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง เบญจศีลเบญจธรรม
สมาชิก นางสาวเสาวลักษณ์ สุริพล สถานะ ครู
เด็กชายปรีชานนท์ พุ่มแก้ว สถานะ นักเรียน
เด็กชายปิยพงษ์ กาญจแสน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงไอยดา กาเซ็ม สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ เลขที่ 12 ซอยพระยาสุเรนทร์35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง 38 มงคลชีวิต
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นางสาววิรุณ พุกสวัสดิ์ สถานะ ครู
ด.ช. ณัฐศรุต พวงกนก สถานะ นักเรียน
ด.ช. พรรษ เหมะรัต สถานะ นักเรียน
16. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง 9 รัชกาล รัตนโกสินทร์
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นางสาววิรุณ พุกสวัสดิ์ สถานะ ครู
ด.ช. คณธัช ทับทิมทอง สถานะ นักเรียน
ด.ช. สุภัสวรรษ เยาวสังข์ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์