สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ช่วงชั้นที่ 3 

1. โรงเรียน ปากท่อพิทยาคม
ที่อยู่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ชื่อทีม paktho02
ชื่อเรื่อง พระมหากษัตริย์เก้ารัชกาล
สมาชิก นายพัฒนวิทย์ เทศอ้น สถานะ นักเรียน
นายเตวิช โต้ตอบ สถานะ นักเรียน
นายอานนท์ อุ่นเมือง สถานะ นักเรียน
นายไตรรงค์ โต้ตอบ สถานะ ครู
2. โรงเรียน อุดมวิทยา
ที่อยู่ 104 ซอยรังสิต-นครนายก 31 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อทีม อุดมวิทยา 2
ชื่อเรื่อง เรียนรู้อย่างไทย
สมาชิก เด็กหญิงเพชรไพลิน จินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจุฑามาส แสงแจ่ม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภู่กิ่งเงิน สถานะ นักเรียน
นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์วราภรณ์ สถานะ ครู
3. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม st.france idol
ชื่อเรื่อง พุทธศาสนา
สมาชิก นางสาวสุรีย์ สระศรีสม สถานะ ครู
ด.ช.วรภพ วรวัตร์ สถานะ นักเรียน
ด.ญ.สุวรา จิตพัฒนไพบูลย์ สถานะ นักเรียน
ด.ญ.บุณยวีร์ พนธนกรกุล สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6  ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Impossible
ชื่อเรื่อง ความรู้รอบตัวจังหวัดนนทบุรี
สมาชิก ด.ญ.สริตา ดาราศรีศักดิ์ สถานะ นักเรียน
ด.ญ.ศรศวรรค์ หวังเจริญรุ่ง สถานะ นักเรียน
ด.ช.จุลนัดฎ์ ขำสุนทร สถานะ นักเรียน
นายปรีชา รักษาสิริโรจน์ สถานะ ครู
5. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.เเจ้งวัฒนะ ต.บางใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม GT
ชื่อเรื่อง ภูมิศาสตร์ของโลก
สมาชิก นายเจษฎา เดชบุญ สถานะ นักเรียน
นายวรายุทธ  ศรีทองสุข สถานะ นักเรียน
นายวศิน  สกุลพาเจริญ สถานะ นักเรียน
ครูชนิตา พิมลพันธ์ สถานะ ครู
6. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม บัวลอยไข่หวาน
ชื่อเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก
สมาชิก พิมพ์พิมล นนทลี สถานะ นักเรียน
ณัฐณิชา กิจแสวง สถานะ นักเรียน
บุญมงคล เตชะไกรสิน สถานะ นักเรียน
ชนิตา พิมลพันธ์ สถานะ ครู
7. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม kurozaru no ou
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์ทางการเมือง
สมาชิก ภูธิติวัฒน์ บุณยปภาวีณัฐกุล สถานะ นักเรียน
สุพิชญา สุขมาก สถานะ นักเรียน
จารุภา โสภาวงศ์ สถานะ นักเรียน
ชนิตา พิมลพันธ์ สถานะ ครู
8. โรงเรียน เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม stoker no haruhi
ชื่อเรื่อง ประวัตศาสตร์
สมาชิก พีรพรรษ์ ลัทธิธรรม สถานะ นักเรียน
สิทธพล ตั้งตรงสิทธิ์ สถานะ นักเรียน
อุรุพงษ์ พรหมมา สถานะ นักเรียน
สุพัฒน์ นิยมพรสิน สถานะ ครู
9. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม มนุษย์ถั่วหมัก
ชื่อเรื่อง การเมืองไทย
สมาชิก ด.ญ.รมณีย์ พันธุ์สัมฤทธิ์ สถานะ นักเรียน
ด.ญ.สิรีธร โชติเกษมทรัพย์ สถานะ นักเรียน
ด.ญ.ภัทฐฌา ศรีธเนสิกานนท์ สถานะ นักเรียน
ครูสุรีย์ สระศรีสม สถานะ ครู
10. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม The Journey of love
ชื่อเรื่อง ศาสนา
สมาชิก ด.ญ.ประภาสพร แสงชีวิน สถานะ นักเรียน
ด.ญ.จันทกานต์ ชาติเจริญสิทธิ์ สถานะ นักเรียน
ด.ญ.ดวงรัตน์  สุขสุพืช สถานะ นักเรียน
นางสาวสุรีย์ สระศรีสม สถานะ ครู
11. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ชื่อทีม I know to win
ชื่อเรื่อง ประวัติชาติ
สมาชิก จารุภัทร ต้นทองคำ สถานะ นักเรียน
อภิวุฒิ รัตนรุจ สถานะ นักเรียน
พีรวิชฎ์ ถิ่นพังงา สถานะ นักเรียน
สมคิด แก้ววงศ์วาลย์ สถานะ ครู
12. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม BEn,,PeNTER
ชื่อเรื่อง ภูมิศาสตร์
สมาชิก ด.ญ.กันต์ฤทัย ศรีโนนเฮียง สถานะ นักเรียน
ด.ญ.ไอริณ ตั้งเสรีสุขสันต์ สถานะ นักเรียน
ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ อ่างแก้ว สถานะ นักเรียน
คุณครูพุทธชาติ ด่านกุล สถานะ ครู
13. โรงเรียน ดรุโณทัย
ที่อยู่ 49 ถ.เจิมปัญญา ต.ทันที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
ชื่อทีม D.T.TRG
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้
สมาชิก นายอภิชัย กังแฮ สถานะ นักเรียน
นายนพพล หยาหยี สถานะ นักเรียน
เด็กชายณัฐพล ศุภศรี สถานะ นักเรียน
นางสาวเกศรา จันฝาก สถานะ ครู
14. โรงเรียน ดำรงราษฏร์สงเคราะห์
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 554 ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ชื่อทีม Babymind
ชื่อเรื่อง เยาวชนรุ่นใหม่ อยู่อย่างไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
สมาชิก เด็กชายชิษณุพงศ์ แสนวิชัย สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงมีนา รินสินจ้อย สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชลลดา พรหมดวงดี สถานะ นักเรียน
นายปณวรรต  เล้าคำ สถานะ ครู
15. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี  11120
ชื่อทีม alohateam
ชื่อเรื่อง Unseen Thailand
สมาชิก มณฑ์ลัชชา ปิ่นแก้ว สถานะ นักเรียน
ปราง สกาวรัตนโยธิน สถานะ นักเรียน
วริศรา ไตรวิสุทธิพันธ์ สถานะ นักเรียน
ครู รุจี คำภูแสน สถานะ ครู
16. โรงเรียน แม่ริม
ที่อยู่ 668 หมู่1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ชื่อทีม แม่ริมวิทยาคม
ชื่อเรื่อง เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
สมาชิก พิพรรัชช์ กองสงฆ์ สถานะ ครู
ประเวช แซ่จัง สถานะ นักเรียน
สิรินันท์ คำใบ สถานะ นักเรียน
สุวิทย์ สุขสกุลปัญญา สถานะ นักเรียน
17. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม เคโรโระ
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา
สมาชิก อัฐภิญญา ทิพวาที สถานะ นักเรียน
รัฐวิทย์ มหาวงศนันท์ สถานะ นักเรียน
สุรีย์ สระศรีสม สถานะ ครู
เพียงเพ็ญ พุกกิริยา สถานะ ครู
18. โรงเรียน ดรุณานุกูลหัวถนน ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 367/5 หมู่4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ชื่อทีม ปัญญาไทย
ชื่อเรื่อง ภูมิปัญญาไทย
สมาชิก นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ สถานะ ครู
เด็กชายอนันต์ ขอนทอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงนุจรี วิชัย สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงณัฐกฤตา จันแดง สถานะ นักเรียน
19. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม เกียว
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา
สมาชิก ศัลฐิติ โรจน์ศิริสถิตย์ สถานะ นักเรียน
ครุสมคิด แก้ววงศ์วาลย์ สถานะ ครู
สุรีย์ สระศรีสม สถานะ ครู
เพียงเพ็ญ พุกกิริยา สถานะ ครู
20. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม เกียว
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยก่อน
สมาชิก ศัลฐิติ โรจน์ศิริสถิตย์ สถานะ นักเรียน
ครุสมคิด แก้ววงศ์วาลย์ สถานะ ครู
สุรีย์ สระศรีสม สถานะ ครู
เพียงเพ็ญ พุกกิริยา สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 110 คน กำลังออนไลน์