สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ช่วงชั้นที่ 4 

1. โรงเรียน ปากท่อพิทยาคม
ที่อยู่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ชื่อทีม paktho02
ชื่อเรื่อง ไอย์คุป
สมาชิก นายพัฒนวิทย์ เทศอ้น สถานะ นักเรียน
นายเตวิช โต้ตอบ สถานะ นักเรียน
นายอานนท์ อุ่นเมือง สถานะ นักเรียน
นายไตรรงค์ โต้ตอบ สถานะ ครู
2. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ชื่อทีม วนาลัย10
ชื่อเรื่อง ประเพณีท้องถิ่น
สมาชิก นายสุรเชษฐ อนุมาตร์ สถานะ ครู
นางสาววิภาดา ชัยปัญญา สถานะ นักเรียน
นางสาวสุประภาดา บุญทัน สถานะ นักเรียน
นางสาวดารารัตน์ สายกระสุน สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 668 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำงาม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180
ชื่อทีม กระบองเพชร
ชื่อเรื่อง ล้านนา
สมาชิก นางนงเยาว์ ภูมิคอนสาร สถานะ ครู
นายณัฐพงค์ กองโปธิ สถานะ ครู
นางสาวกัญญาภรณ์ เตชะนา สถานะ นักเรียน
นางสาววราภรณ์ ธนูศร สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 หมู่ 23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ชื่อทีม ปีศาจแดง
ชื่อเรื่อง คนไทยหรือเปล่า?
สมาชิก นายพัฒนพงศ์ อ่างทอง สถานะ นักเรียน
นายอนุพล พิมพวง สถานะ นักเรียน
นางสาวพิกุลแก้ว หอมหวล สถานะ นักเรียน
นายธีรวัฒน์ อ่างทอง สถานะ ครู
5. โรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ที่อยู่ 191 ม.3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
ชื่อทีม GND Club
ชื่อเรื่อง บ้านของเรา
สมาชิก นางสาวนิเกต ธนูศิลป์ สถานะ ครู
นางสาวอนงค์นาฎ ครุณรัมย์ สถานะ ครู
นายวัชระ คล้ายกานต์ สถานะ นักเรียน
นายอิทธิพร ประเสริฐ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย  ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 1 เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อทีม St.82 France
ชื่อเรื่อง ทศชาติ
สมาชิก นางสาวณัฐพร แก้วคำลา สถานะ นักเรียน
นางสาวชุติมา คีรีรัฐพิศาล สถานะ นักเรียน
นางสาวนฤมล ทำทอง สถานะ นักเรียน
พระอาจารย์สุกะพงค์ กิตฺติวํโส สถานะ ครู
7. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ชื่อทีม Marhaven
ชื่อเรื่อง เมืองเชียงแสน
สมาชิก นายประชา วงศ์ศรีดา สถานะ ครู
นายสุประวัติ นามเมือง สถานะ นักเรียน
นางสาวจริยา กันทาสุวรรณ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวปนัสยา บุญเรือง สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 345 หมู่2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ชื่อทีม Zilvers Gold
ชื่อเรื่อง นักกษัตริย์ล้านนา และพระธาตุปีเกิด
สมาชิก นายประชา วงศ์ศรีดา สถานะ ครู
นางสาวพัชรี พงษ์สาริกรรณ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวแพรวพิลาศ ไชยชะนะ สถานะ นักเรียน
นางสาววิภาวี บัวสุวรรณ สถานะ นักเรียน
9. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ชื่อทีม GG TEAM
ชื่อเรื่อง เวียงกาหลง
สมาชิก นายประชา วงค์ศรีดา สถานะ ครู
นายมณฑล สักลอ สถานะ นักเรียน
นายวิศรุต นพวงศ์ สถานะ นักเรียน
นายภูวดล ศรีวิไล สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ชื่อทีม UMBRELLA^^
ชื่อเรื่อง แพรพรรณล้านนา
สมาชิก นาวสาวพรไพลิน  ไพโรจน์สันติกุล สถานะ นักเรียน
นาวสาวกมลชนก เหลี่ยมพันธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวชนาทิตย์  ตะวันใหม่ สถานะ นักเรียน
นายประชา วงค์ศรีดา สถานะ ครู
11. โรงเรียน สระแก้ว
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 58 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
ชื่อทีม Black Developer
ชื่อเรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สมาชิก นายรัฐพร ชินอ่อน สถานะ นักเรียน
นายวรท ยาหอม สถานะ นักเรียน
นายอุทัย ยาประสาท สถานะ นักเรียน
นางกมลรัตน์ มีผดุง สถานะ ครู
12. โรงเรียน สระแก้ว
ที่อยู่ 58 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
ชื่อทีม Freelife
ชื่อเรื่อง ทศชาติชาดก
สมาชิก นางาสาวปิติชา สุรินทร์ศักดิ์ สถานะ นักเรียน
นางสาววิลาสิณี หลำผาสุข สถานะ นักเรียน
นางาสาวนัทธมน นิยมสิทธิ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์ สถานะ ครู
13. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 345 หมู่ 2  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย
ชื่อทีม ช้างหาย
ชื่อเรื่อง เชียงรายในอดีต
สมาชิก นางสาวบุญฑวรรณ จันทาพูน สถานะ นักเรียน
นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณชัย สถานะ นักเรียน
นางสาวศรีระมิงค์ กุลวรรณ สถานะ นักเรียน
นายประชา วงค์ศรีดา สถานะ ครู
14. โรงเรียน ศรีวิกรม์
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 1020 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อทีม SK
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์สงคราม
สมาชิก นายยุทธการ  กมลวารินทร์ สถานะ นักเรียน
นายสุธาวัฒน์  ทองคำ สถานะ นักเรียน
นางสาวเฌอรพี คงปรีชา สถานะ นักเรียน
นางสาวพิมพ์พันธ์ พงษ์ศักดิ์ สถานะ ครู
15. โรงเรียน วารีเชียงใหม่
ที่อยู่ 59 ม.6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชื่อทีม Quad
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์สากล
สมาชิก นายสรวัฒน์  ยามสุข สถานะ ครู
นางสาวกันติชา อารยวุฒิ สถานะ นักเรียน
นางสาวชิดชนก ธีรเลิศพิจารณ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวเพียงรวี ศุภวรรณ สถานะ นักเรียน
16. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 ม.4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม Tuy_01
ชื่อเรื่อง ปราสาทพระวิหาร
สมาชิก นายนาวิน ชัยไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวปัญจนีย์ โอคะพันธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวอัจฉรา บูรพันธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสุมณฑา ราชสีห์ สถานะ ครู
17. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่4 ต.บ้านเตย ต.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม รักษ์ไทย
ชื่อเรื่อง ฮีตสิบสองครองสิบสี่ประเพณีไทย
สมาชิก นางสาวชนกมาส  สุจจะชารี สถานะ นักเรียน
นางสาววลัญญาภรณ์ จันทร์เพ็ญมงคล สถานะ นักเรียน
นางสาวนารากานต์  ลิ้มอุบัติตระกูล สถานะ นักเรียน
นางสุรางค์ศรี อรุณโน สถานะ ครู
18. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 3 หมู4 บ้านเตย  ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม white chocolate
ชื่อเรื่อง อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ
สมาชิก นางสาวทิฆัมพร  ทิพย์แสง สถานะ นักเรียน
นางสาวสุภาภรณ์ ตางจงราช สถานะ นักเรียน
นางสาวจตุพร สุชิลา สถานะ นักเรียน
นางสมพร ภาคีอิสระ สถานะ ครู
19. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 ม.4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม the snow
ชื่อเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
สมาชิก นายสมคิด อาจจำนงค์ สถานะ ครู
นางสาวไพจิตร ยอดเจริญ สถานะ นักเรียน
นางสาวสุนิสา เสนนอก สถานะ นักเรียน
นางสาวภูริชญา สอนฤทธิ์ สถานะ นักเรียน
20. โรงเรียน ทุ่งช้าง
ที่อยู่ 69หมู่2ต.ทุ่งช้างอ.ทุ่งช้างจ.น่าน
ชื่อทีม nobody
ชื่อเรื่อง ประเพณีไทย
สมาชิก กฤษณา หนักแน่น สถานะ นักเรียน
พัชราภรณ์ อินทะรังษี สถานะ นักเรียน
หนึ่งฤทัย ไชยหมื่น สถานะ นักเรียน
พัณณิตา พิมพ์มาศ สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 112 คน กำลังออนไลน์