สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา  ช่วงชั้นที่ 2 

1. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4
ชื่อทีม กล้วยแขกอัดลม
ชื่อเรื่อง สุขอนามัยในวัยเด็ก
สมาชิก คุณครู วารุณี วิจารณ์ปรีชา สถานะ ครู
เด็กชายณัฏฐ์ ไภษัชยกุล สถานะ นักเรียน
เด็กชายสารัช โชติวงศ์สุโรจน์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายนนทวัชร์ ศรีเจริญจิตร์ สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
ที่อยู่ 114หมู่7ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ชื่อทีม works
ชื่อเรื่อง ยา
สมาชิก เด็กหญิงศิรินภา ตาเรือน สถานะ นักเรียน
เด็กชายกฤษกราชัย เสือก้อน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจเด็ด สถานะ นักเรียน
ครูจิราภรณ์ สุคันธวิภัติ สถานะ ครู
3. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อทีม เพชรน้ำหนึ่ง
ชื่อเรื่อง อาหารหลัก5หมู่
สมาชิก เด็กชายศิวกร แพงไธสง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวริศรา สายหลักคำ สถานะ นักเรียน
เด็กชายรุจิกร โพธิ์อุปถัมภ์ สถานะ นักเรียน
นายอาภากร  ปานอยู่ สถานะ ครู
4. โรงเรียน อนุบาลศรีประชานุกูล
ที่อยู่ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ชื่อทีม ศรีประชา
ชื่อเรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ
สมาชิก เด็กหญิงสิริวิมล นันทะบัน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงฐิติวรดา ขอร่ม สถานะ นักเรียน
เด็กณัชชา โรจนวรเกียรติ สถานะ นักเรียน
นายธนรัตน์ สวัสดิกุล สถานะ ครู
5. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม K&B@SMP4
ชื่อเรื่อง สุขศึกษาและพลศึกษา
สมาชิก นายอดิเรก พักตร์ผ่อง สถานะ ครู
นายวีรพงษ์ แสงเพชร์ สถานะ ครู
เด็กหญิงฟ้าไพลิน พิพัฒน์พุทธพงศ์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายคุณากร  อรรฆยะพิศุทธิ์ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15  พระยาสุเรนทร์35  แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม T&W @SMP4
ชื่อเรื่อง สุขศึกษา  และพละศึกษา
สมาชิก นางณัฐฉรียา ฉ่ำจิตรชื่น สถานะ ครู
นางสาวกาญจนาภร ปานทอง   สถานะ ครู
เด็กชายอินท์กวิน โชติกาญจนรัศมิ์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายเทียน แพรวประเสริฐกุล สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15 พระยาสุเรนทร์35   แขวงบางชัน   เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม B&P @SMP4
ชื่อเรื่อง สุขศึกษา  และพละศึกษา
สมาชิก นางณัฐฉรียา ฉ่ำจิตรชื่น สถานะ ครู
นางสาวกาญจนาภร ปานทอง  สถานะ ครู
เด็กชายพลาธิป จันทร์ขาว สถานะ นักเรียน
เด็กชายเศรษฐวัชร์  พุทธะกาญจนา สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15 พระยาสุเรนทร์35   แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม B&P @SMP4
ชื่อเรื่อง สุขศึกษา  และพละศึกษา
สมาชิก นางณัฐฉรียา  ฉ่ำจิตรชื่น  สถานะ ครู
นางสาวกาญจนาภร ปานทอง  สถานะ ครู
เด็กชายชมพูนุท เจียมเจริญ สถานะ นักเรียน
เด็กชายอธิพัฒน์ มูลเชื้อ  สถานะ นักเรียน
9. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 15 พระยาสุเรนทร์35   แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กทม. 10510
ชื่อทีม H&F @SMP4
ชื่อเรื่อง สุขศึกษา  และพละศึกษา
สมาชิก นายอดิเรก พักตร์ผ่อง  สถานะ ครู
นางสาวกาญจนาภร ปานทอง  สถานะ ครู
เด็กหญิงกฤติญา เลิศกิตนุกุล สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพรรษชลธ์ มัดดิน  สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อทีม yongsci555
ชื่อเรื่อง การรักษาสุขภาพของเพศหญิง
สมาชิก นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง สถานะ ครู
เด็กชายสิทธิพล หลอดทอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชลกนก กลิ่นพยอม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงภาวิณี โพธิ์คา สถานะ นักเรียน
11. โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ หมู่ 6 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
ชื่อทีม country
ชื่อเรื่อง สิ่งเสพติด
สมาชิก นางสาคร  อินธิราช สถานะ ครู
เด็กหญิงนฤมล หรั่งแร่ สถานะ นักเรียน
เด็กชายนิวัฒน์ กุหลาบ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอาทิตยา  แถวสุวรรณ์ สถานะ นักเรียน
12. โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ หมู่ 6 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง หลักการใช้ยา
สมาชิก นางสาคร  อินธิราช สถานะ ครู
เด็กหญิงนฤมล หรั่งแร่ สถานะ นักเรียน
เด็กชายนิวัฒน์ กุหลาบ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอาทิตยา  แถวสุวรรณ์ สถานะ นักเรียน
13. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง กีฬาบาสเกตบอล
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นายอดิเรก พักตร์ผ่อง สถานะ ครู
เด็กชายอภิวุฒิ พุฒิพินิจ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
14. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง กีฬาแฮนด์บอล
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นายอดิเรก พักตร์ผ่อง สถานะ ครู
เด็กชายเศรษฐวัชร์ พุทธะกาญจนา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวิสา เยาว์วัฒนานุกุล สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 101 คน กำลังออนไลน์