สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา  ช่วงชั้นที่ 3

1. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ ต. กุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อทีม smart
ชื่อเรื่อง วัยรุ่นวัยใส
สมาชิก นางปิยพร จตุรงค์ สถานะ ครู
นายนาถวัฒน์ ฉลาดแย้ม สถานะ นักเรียน
นายธวัชชัย จิตขัตตี สถานะ นักเรียน
นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม TFB
ชื่อเรื่อง Basketball
สมาชิก ธนัชชา พลยางนอก สถานะ นักเรียน
พรรณวิสาข์ พุทธประเสริฐ สถานะ นักเรียน
อิสริยาภ์ บุญคำภาว์ สถานะ นักเรียน
สันธะนะ พันธาภา สถานะ ครู
3. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม hello123
ชื่อเรื่อง And1
สมาชิก meuanmek sriyapai สถานะ นักเรียน
kantaphat hongron สถานะ นักเรียน
nattakrit wutipantlangchai สถานะ นักเรียน
ครูสายฝน  อุ่นเพชร สถานะ ครู
4. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 หมู่ 23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ชื่อทีม แชมป์
ชื่อเรื่อง Sex In Zero
สมาชิก เด็กชายทนงศักดิ์ อ่างทอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวิสสุตา เกษแก้ว สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงญาดา สุภิมารส สถานะ นักเรียน
นายธีรวัฒน์ อ่างทอง สถานะ ครู
5. โรงเรียน ดรุณานุกูลหัวถนน ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ชื่อทีม KTT
ชื่อเรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สมาชิก เด็กชายวีรยุทธ วารี สถานะ นักเรียน
เด็กชายสุธิศักดิ์ ข่ายทอง สถานะ นักเรียน
เด็กชายทักษิณ ขันชะลี สถานะ นักเรียน
นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ สถานะ ครู
6. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39 หมู่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Pong Love Man U
ชื่อเรื่อง ยิมนาสติก
สมาชิก เด็กชายปณัท พัฒนวิภาส สถานะ นักเรียน
เด็กชายดนุสรณ์ ชาติเจริญสิทธิ์ สถานะ นักเรียน
ชยานันต์ ธเนศอนุลกุล สถานะ นักเรียน
ผ่อง เกิดลาภี สถานะ ครู
7. โรงเรียน ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
ที่อยู่ 114 หมู่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ชื่อทีม bonus
ชื่อเรื่อง โรคติดต่อน่ารู้
สมาชิก นางจิราภรณ์ สุคันธวิภัติ สถานะ ครู
นายพลพัฒน์ เกตุศิริ สถานะ นักเรียน
นางสาวนัฐกานต์ สังข์กรม สถานะ นักเรียน
นางสาวกนกวรรณ บุญช่วย สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม PNN
ชื่อเรื่อง สุขภาพอนามัย
สมาชิก พิมวิภา ทีคำเกตุ สถานะ นักเรียน
ศุภณัฐ สุริยฉาย สถานะ นักเรียน
พิมพิศ ตรีรัตนพันธ์ สถานะ นักเรียน
อนันต์ นุชเทศ สถานะ ครู
9. โรงเรียน ปิยะบุตร์ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อทีม แวมไพร์
ชื่อเรื่อง กีฬา
สมาชิก เด็กหญิงนฤมล ตาใส สถานะ นักเรียน
เด็กชายราชภัฏ แสงเดือน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพรทิพย์ เซี่ยงปู้ สถานะ นักเรียน
นางพิสมัย ศุภพงษ์ สถานะ ครู
10. โรงเรียน ปิยะบุตร์ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 133 ม.6  ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ชื่อทีม twilight
ชื่อเรื่อง การออกกำลังกาย
สมาชิก เด็กหญิงสุภาพร สอดดง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสรารัตน์ ฉายพงษ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอรสา บุญทา สถานะ นักเรียน
นางพิศสมัย ศุภพงษ์ สถานะ ครู
11. โรงเรียน เซนฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม T.P.E.
ชื่อเรื่อง บาสเก็ตบอล
สมาชิก เด็กชายศฐาวุฒิ ชัยโรจน์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายนนทกานต์ วงษ์สุวรรณ สถานะ นักเรียน
เด็กชายพฤกษ์ ชีวะวรนันท์ สถานะ นักเรียน
นายสันธะนะ พันธาภา สถานะ ครู
12. โรงเรียน ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)  ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 114 หมู่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ชื่อทีม hertfood
ชื่อเรื่อง โรคติดต่อน่ารู้
สมาชิก นายพลพัฒน์ เกตุศิริ สถานะ นักเรียน
นางสาวณัฐกานต์ สังข์กรม สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญช่วย สถานะ นักเรียน
นางจิราภรณ์ สุคันธวิภัติ สถานะ ครู
13. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม stfx
ชื่อเรื่อง Basketball
สมาชิก เหมือนเมฆ  ศรียาภัย สถานะ นักเรียน
กันตพัฒน์ หงษ์ร่อน สถานะ นักเรียน
ณัทกฤษณ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย สถานะ นักเรียน
ครูสายฝน อุ่นเพชร สถานะ ครู
14. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12  ถนนพระยาสุเรนท์ 35 พระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน  คลองสามวา  กรุงเทพ ฯ 10510
ชื่อทีม T&E@SMP4
ชื่อเรื่อง สุขศึกษาและพลศึกษา
สมาชิก นายอดิเรก พักตร์ผ่อง สถานะ ครู
นายวีรพงษ์ แสงเพชร์ สถานะ ครู
เด็กชายทวีรัตน์ ขำสุวัฒน์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายภูเมธ ทองธรรมชาติ สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 134 ม.11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ 50120
ชื่อทีม kid si kids
ชื่อเรื่อง Healthy Way ทางสู่สุขภาพดี
สมาชิก นายทศพร  สายทอง สถานะ ครู
เด็กชายเกียรติศักดิ์  มูลทรัพย์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายธรรมรัตน์  มิ่งภูษา สถานะ นักเรียน
เด็กชายณุพงษ์  พรหมจันทร์ สถานะ นักเรียน
16. โรงเรียน ระยองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง  21000
ชื่อทีม Zenith
ชื่อเรื่อง การดูแลตัวเอง
สมาชิก นายชนารัตน์  คำอ่อน สถานะ ครู
นางสาวสิริวิภา ญาติฉิมพลี สถานะ นักเรียน
นางสาววริษา ตันติวุฒิ สถานะ นักเรียน
นายจิตรดิลก วงศ์บุปผา สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

คือว่า ทีมของหนู อยู่ทีมที่ 16 อ่าค่ะ

เเล้วอย่างนี๊ หนูจะยังประกวดได้มั๊ยอ่ะ - -

รูปภาพของ supatkul

ได้ค่ะเรายินดีรับทุกผลงานค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์