สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา  ช่วงชั้นที่ 4

1. โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 668 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำงาม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
ชื่อทีม onesteptep
ชื่อเรื่อง โรคติดต่อ
สมาชิก นางสาวจามรี ไคร้มูล สถานะ นักเรียน
นางสาวปรมาภรณ์ ประชุม สถานะ นักเรียน
นางจรินทร์ ธงงาม สถานะ ครู
นางอุมาพันธ์ สุวรรณขจร สถานะ ครู
2. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย
ที่อยู่ 345 หมู่  2 ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ชื่อทีม BKN_D.
ชื่อเรื่อง กีฬาเรือใบ
สมาชิก นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย สถานะ ครู
นายนภนต์ ชิณการณ์ สถานะ นักเรียน
นาย ธีรพันธ์ ใจกล้า สถานะ นักเรียน
นาย ทวิน ใจมาคำ สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ที่อยู่ 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ชื่อทีม อย่างเทพ...(มั้ง)
ชื่อเรื่อง ศิลปะการป้องกันตัว
สมาชิก นายสมบูรณ์ นวอรหาทิคุณ สถานะ ครู
นางสาวบุณฑวรรณ จันทาพูน สถานะ นักเรียน
นางสาวลลิตา เลี่ยมประวัติ สถานะ นักเรียน
นางสาวณัฐชา ปัญญาชนกุล สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม กู้โลกด้วยSEX
ชื่อเรื่อง เพศศึกษากับวัยรุ่น
สมาชิก นางสาววราพร ต้นพนม สถานะ นักเรียน
นางสาวทิพวรรณ ไชยไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวรุจิษยา สนไธสง สถานะ นักเรียน
นายศุภฤกษ์  ศุภรัตนสมัย สถานะ ครู
5. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม หญิงแม้น^o^
ชื่อเรื่อง กีฬาเทนนิส
สมาชิก นางสาวเกศกนก  นราวงษ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสิริพร  กลองชัย สถานะ นักเรียน
นางสาวอำไพ  เฮพิมาย สถานะ นักเรียน
นายสาคร  สำราญสุข สถานะ ครู
6. โรงเรียน ลับแลพิทยาคม
ที่อยู่ ถนนอินใจมี หมู่ที่ 13 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
ชื่อทีม คนหน้าดี
ชื่อเรื่อง ร่างกายมนุษย์
สมาชิก นางศุภมาศ มังจักร์ สถานะ ครู
นายคุณากร ใชยเสน สถานะ นักเรียน
นายอาภัสพงศ์ ทองเหลือง สถานะ นักเรียน
นางสาวนันทภรณ์ เที่ยงเมฆตา สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม athletic
ชื่อเรื่อง กรีฑา
สมาชิก นายไกรพล ชัดไธสง สถานะ
ครู
นายวรเชษฐ์ พฤกชาติ สถานะ นักเรียน
นายทรงกลด พลายงาม สถานะ นักเรียน
นายสุเมธ สวัสดี สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน ปิยะบุตร์ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 133 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
ชื่อทีม jkn003
ชื่อเรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล
สมาชิก นางพิสมัย ศุภพงษ์ สถานะ ครู
นางสาวอรุณี ปัญญาแหลม สถานะ นักเรียน
นางสาวกุลวดี แก้วประวัติ สถานะ นักเรียน
นายอุดมพล โค้วดวงจันทร์ สถานะ นักเรียน
9. โรงเรียน พุทไธสง
ที่อยู่ 3 ม.4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม Lucky_AIDS
ชื่อเรื่อง เอดส์
สมาชิก ศศิธร เจริญพันธุวงศ์ สถานะ นักเรียน
ชิรนันท์  ชุมไธสง สถานะ นักเรียน
นายศุภฤกษ์  ศุภรัตนสมัย สถานะ ครู
นายชาญ  สิ่วไธสง สถานะ ครู
10. โรงเรียน ทุ่งช้าง
ที่อยู่ 69 หมู่ที่2  ต.ทุ่งช้าง  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน
ชื่อทีม experience
ชื่อเรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน
สมาชิก รุจินันท์ แก้วหุง สถานะ นักเรียน
นิสารัตน์ อองกุลนะ สถานะ นักเรียน
รุ่งทิวา ศรีวรรณ สถานะ นักเรียน
พัณณิตา พิมพ์มาศ สถานะ ครู
11. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม RJB TEAM
ชื่อเรื่อง สุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย
สมาชิก นายชิการะ ซาซากิ สถานะ นักเรียน
นายเทพผกร อำไธสง สถานะ นักเรียน
นายโชคอนันต์ เทพบัณฑิตย์ สถานะ นักเรียน
นายสาคร สำราญสุข สถานะ ครู
12. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม 3 IN 1
ชื่อเรื่อง เพศศึกษาในโรงเรียน
สมาชิก นายศุภฤกษ์ ศุภรัตนสมัย สถานะ ครู
นายธีรพงศ์  กุงไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวบุษยา วังหมวดมนต์ สถานะ นักเรียน
นางสาวน้ำทิพย์ เวฬุวณารักษ์ สถานะ นักเรียน
13. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม DOREMON_POOH
ชื่อเรื่อง ปัญหาของวัยรุ่น
สมาชิก นางสาวนวพร  ศรีสุวัฒนพงศ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวจิราวรรณ อินชาลี สถานะ นักเรียน
นางสาวมัตติกา เผือนอก สถานะ นักเรียน
นายจรรยา จิตไธสง สถานะ ครู
14. โรงเรียน พนัสพิทยาคาร
ที่อยู่ ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ชื่อทีม goodthinks
ชื่อเรื่อง แฟชั่น
สมาชิก นายสินชัย  ไทยเจริญ สถานะ ครู
นางสาวชุตินันท์  มาลาธรรม สถานะ นักเรียน
นางสาวมุกรวี อยู่เย็น สถานะ นักเรียน
นายพงศกร  สง่างาม สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน พุทไธสง
ที่อยู่ 3 ม.4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม kiss
ชื่อเรื่อง การดูแลสุขภาพ กาย ใจ
สมาชิก วิชุดา ตุงไธสง สถานะ นักเรียน
สุภาภรณ์ มนัสศิลา สถานะ นักเรียน
พีรยา เลาะไธสง สถานะ นักเรียน
สาคร สำราญสุข สถานะ ครู
16. โรงเรียน พุทไธสง
ที่อยู่ 3 ม.4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม autoactive
ชื่อเรื่อง กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
สมาชิก นายสาคร สำราญสุข สถานะ ครู
นายทรงศักดิ์ ทาไธสง สถานะ นักเรียน
นายณัฐพล ทนเหมาะ สถานะ นักเรียน
นายเอกพจน์ เหลาสา สถานะ นักเรียน
17. โรงเรียน พุทไธสง
ที่อยู่ 3 ม.4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม KISS
ชื่อเรื่อง สุขภาพ กาย และจิต
สมาชิก นางสาววิชุดา ตุงไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวสุภาภรณ์ มนัสศิลา สถานะ นักเรียน
นางสาวพีรยา เลาะไธสง สถานะ นักเรียน
นายสาคร สำราญสุข สถานะ ครู
18. โรงเรียน พุทไธสง
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อทีม ผู้หญิง  ผู้หญิง
ชื่อเรื่อง โรคกระดูกพรุน
สมาชิก นางสาวศิริลักษณ์ นิมิตรไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวมณีญา สาไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวศศิภรณ์ เลยไธสง สถานะ นักเรียน
นายปรีชา กสานติ์ศรี สถานะ ครู
19. โรงเรียน พุทไธสง
ที่อยู่ 3หมู่4บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม หมูเขียว
ชื่อเรื่อง เซปักตะกร้อ
สมาชิก นางสาวปิยะวรรณ กุลวิเศษ สถานะ นักเรียน
นางสาวจุฑามาศ  หอมยี่สุ่น สถานะ นักเรียน
นายสาคร  สำราญสุข สถานะ ครู
นายหรรษา  อื้อเพชรพงษ์ สถานะ ครู
20. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย  ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
ชื่อทีม winampb
ชื่อเรื่อง การคุมกำเนิด
สมาชิก นางสาวโชติชนิต มงคลวิทย์ สถานะ นักเรียน
นางสาวเมธาวี ลีลาธนกิจ สถานะ นักเรียน
นางสาววราพร ภูลสนอง สถานะ นักเรียน
นางสาวสมพร  ฉ่ำเอี่ยม สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์